32/Löylytie 1, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lehtisaaren kaupunginosassa alle kilometrin etäisyydellä Säynätsalon keskustasta etelään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisesta Löylytiehen ja etelästä lähi-virkistysalueeseen (VL).

Kaavatunnus
tunnus: 32:004

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.2.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 5.4.-22.4.2016Kaavaehdotus nähtävillä 10.6.-27.6.2016Kaavan hyväksyminen 9.8.2016Kaava lainvoimainen 16.9.2016

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman 16.9.2016

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on nykytilanteessa rakentamatonta sekametsää. Suurin osa alueesta on varsin tasaista ja hyvin rakentamiseen soveltuvaa. Suunnittelualueen itäpuolella Saaritien varressa kulkee kevyenliikenteen väylä, joka sijoittuu noin 1,5 metriä korkeammalle kuin suunnittelun koh-teena olevat tontit. Korkeusero tulee huomioida jatkosuunnittelun yhteydessä. Alueen maaperä on hietaa ja kalliota. Suunnittelualue sijoittuu kunnallisteknisten verkostojen läheisyyteen täydentämään rakennettua ympäristöä. Suunnittelualue sijaitsee Lehtisaareen johtavan sillan jälkeisessä loivassa mutkassa. Alueella on kaupunkikuvallista ja maisemallista merkitystä sijaintinsa puolesta; erityisesti suunnittelualueen pohjoisnurkan rakennustapaan ja sijoitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaavoitettavan alueen lähiympäristössä sijaitsee kolme rivitaloa ja yksi kaksikerroksinen kerrostalo. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva rivitalo on valmistunut 1980 ja pohjoispuolella sijaitsevat rivitalot vuonna 1989. Vanhinta rakennuskantaa alueella edustaa vuonna 1965 valmistunut kaksikerroksinen kerrostalo.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuutta muuttaa asuinkerrostaloille (AK) osoitetut korttelin 31 tontit 2 ja 3 myös rivitalorakentamiseen (AR) soveltuviksi. Kaavamuutoksen yhteydessä päivitetään tonttien kerroslukua ja rakennusoikeutta sekä yhdistetään tontit 2 ja 3 yhdeksi tontiksi. Kaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuutta liittää osa Latopolun katualueesta tonttiin.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen
lähiympäristön luonteeseen soveltuva rakentaminen; lähiympäristön rakennukset ovat pääasiassa yksikerroksisia rivitaloja. Kaavan tavoitteena on pyrkiä vastaamaan Lehtisaaren/ Säynätsalon alueen asuntokysyntään ja toteuttaa korkealaatuista asuinympäristöä nykyisin rakentamattomalle alueelle.

Suunnittelualue on Keski-Suomen Osuuspankin/ As Oy Lehtishovin omistuksessa. Asemakaavan muutos on käynnistynyt Keski-Suomen Osuuspankin hakemuksesta. Keski-Suomen Osuuspankki on valtuuttanut Garantia Rakennus Oy:n hakemaan kaavamuutosta; suunnittelualueelle on laadittu tarkempia suunnitelmia sekä havainnekuvia Garantia Rakennus Oy:n toimesta.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös