Vireillä olevat asemakaavat

Palokka-Puuppola
Kaupunginosat:

palaa hakuun
Tekeillä oleva asemakaava
Voimaan tullut asemakaava

Kaavan nimi / tunnus / kaavataso

Sijainti

Päivitetty

Asemakaavan muutos koskee 41. kaupunginosan korttelin 74 tonttia 3 sekä katu- ja puistoaluetta. Suunnittelualue sijaitsee Palokan keskustassa Ritopohjantien lähettyvillä. Alue rajautuu Palokantoriin ja sen viereisiin liiketontteihin, Saharisen- ja Olavintiehen.

8.4.2024

Suunnittelualue sijaitsee 46. kaupunginosassa Palokassa Ollilantien ja Partasentien risteyksen läheisyydessä noin 8 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta.

5.4.2024

Majajärven asemakaava-alue sijoittuu 51. kaupunginosaan, Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan rajalle noin 15–16 km päähän Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualue rajautuu Laukaan puo-lella sijaitsevaan Leppäveden taajaman asuin- ja työpaikka-alueisiin.

21.3.2024

Puuppolantie 111 ja 125 (Meltex Oy)

22.2.2024

Suunnittelualue sijaitsee Palokassa, Palokanorren ja Ritopohjantien risteyksen eteläpuolella, noin 5,5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta ja noin yhden kilometrin päässä Palokankeskuksesta.

22.2.2024

Suunnittelualue käsittää Palokanorren liikenne- ja katualueet eritasoliittymineen ja lähiympäristöineen välillä Ritopohjantie ja Saarenmaantie.

22.2.2024

Asemakaavan muutos koskee 41. kaupunginosan urheilualuetta, pysäköintialuetta sekä katu- ja vesialuetta. Suunnittelualue sijaitsee Palokassa Pappilanrinteessä osoitteessa Rovastintie 6.

22.2.2024

Asemakaavan laajennus sijoittuu 45. kaupunginosaan, vuonna 2022 liikenteelle avatun uuden VT4 moottoritien Lintukankaan eritasoliittymän lounaispuolella.

22.2.2024

Asemakaavamuutos sijaitsee 45. kaupunginosassa Kirrissä noin 10 kilometriä Jyväskylän keskustasta.

22.11.2023

Suunnittelualue sijaitsee Palokan keskustassa ositteessa Koivutie 2, joka rajoittuu Ritopohjantiehen ja Koivutiehen, Kauppakujaan ja Palokantoriin.

11.10.2023

Asemakaavan laajennus- ja muutosalue sijaitsee Palokassa noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Pölkin-, Rutalan- , Saarijärventiet ja pohjoisessa kevyenliikenteenväylä.

11.10.2023

Asemakaavan muutos koskee 42. kaupunginosan korttelia 11 sekä virkistysaluetta. Suunnittelualue sijaitsee Jokelan alueella Palokassa, noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alue rajautuu Palokanorteen, Jokelantiehen ja -kujaan ja idässä virtaa Pappilanjoki.

11.10.2023

Suunnittelualue sijaitsee Palokassa Ruokkeentien ja Saarenmaantien ympäristössä.

16.5.2023

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokkajärven itäpuolella Luhtisenpuiston vieressä Pappilanvuoren pientaloalueella. Suunnittelualuetta rajaavat Kivirannantie ja Luhtisentien jatke.

10.10.2022

Asemakaavan muutosalueen osoite on Saharisentie 3a/B Palokassa.

16.9.2022

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokassa noin 5 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta, osoitteessa Mannisenmäentie 11-17.

18.7.2022

Suunnittelualue sijaitsee Palokassa osoitteessa Sammontie 3. Alue sijoittuu Palokan kaupalliseen keskukseen.

11.1.2022

Asemakaava-alue sijaitsee Palokassa noin 6 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Ritopohjantie, Norolantie, lähivirkistysalue sekä rivitalojen korttelialue.

30.6.2020

Suunnittelualue sijaitsee Länsi-Palokassa Ruokkeentien länsipuolella. Kaava-alue rajoittuu itäpuolelta Ruokkeentiehen ja pohjoisosastaan Elovainion pientaloalueeseen.

30.3.2020