Vaajavirranranta, sijaintikartta

Vaajavirranranta, viistokuva 2 suunnittelualueesta

Vaajavirranranta, viistokuva 1 suunnittelualueesta

71 / Vaajavirranranta, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Vaajakoskentien, rautatien ja Vaajavirran rajaama alue.

Kaavatunnus
tunnus: 71:010

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, Asemakaavasuunnittelija
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 28.11.2012;

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan laatiminen on keskeytetty toistaiseksi kaavoituksen ja toteutuksen pääpainon ollessa Vaajakosken alueella keskustassa ja Varassaaressa. Koko Vaajavirranrannan alueen kaavoitus jatkunee aikaisintaan vuoden 2019 jälkeen. Kaavan sivuja päivitetään kaavoituksen edetessä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on lähes kokonaan kulttuurivaikutteista rakennettua ympäristöä. Vaajavirtaan rajautuu laaja puistomaisesti hoidettu viheralue. Alueen keskelle rautatien varteen jää pienialainen luonnontilainen tai sen kaltainen viheralue. Suunnittelualue on maastonmuodoiltaan loivasti itään laskevaa rinnettä. Alueella kasvaa runsaasti varttunutta havu- ja lehtipuustoa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 14,7 hehtaaria. Suunnittelualue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Vaajakosken teollisuusympäristö. Vaajakoski on tuotantorakenteeltaan monipuolisimpia ja arkkitehtuuriltaan yhtenäisimpiä osuusliikkeen rakentamia teollisuusalueita Suomessa. Teollisuusympäristön merkittävänä rakennuttajana on toiminut SOK.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti. Asemakaavan laajennuksen ja muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Vaajakosken aluekeskuksessa keskeisellä sijainnilla olevan alueen kehittäminen asumisen-, liike- ja toimitilarakentamisen sekä virkistyskäytön alueena. Tavoitteena on sovittaa uusi maankäyttö valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön arvoja heikentämättä. Tavoitteena on osoittaa arvokkaille rakennuksille asemakaavalliset suojelumerkinnät sekä asemakaavamääräykset. Alueelle on tavoitteena mahdollistaa noin 50000 kerrosalaneliömetriä rakentamista, josta asumisen osuus on noin 30000 kem² (mahdollistaisi asuinpaikan noin 500–600 asukkaalle). Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös