Keskusta-asemanseutu oyk, suunnittelualue

y107 / Keskusta-asemanseudun osayleiskaava, yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Osayleiskaava koskee valtatie 9:ä ja ratapihaa sekä niiden lähialueita keskustassa sijaitsevan asemanseudun ympäristössä. Kaavan nimi oli aiemmin Rantaväylän osayleiskaava.

Kaavatunnus
tunnus: y107

Yhteyshenkilöt
Leena Rossi, Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtajaMari Raekallio, ArkkitehtiSarita Nordstrand, ErikoissuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 08.12.2015;

Kaavan uusin vaihe
Kaavan esiselvityksissä luodaan asemanseudun kaupunkirakenteen kehittämiselle vaihtoehtoja ja tutkitaan toteutusmahdollisuuksia keskustan ja Lutakon väliselle alueelle. Vaihtoehtoja tutkivan toteuttamisedellytysten selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2020-2021 vaihteessa.

Osayleiskaava-alueen tulevaisuuskuvia ja liikenteen ratkaisuja on tutkittu skenaariotarkastelussa.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Keskusta, Lutakko, Jyväskylän ratapiha, Rantaväylä ja Mattilanniemi muodostavat liikenteellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden, jossa myös kaupunkikuvalliset seikat korostuvat. Rantaväylällä liikennemäärät ovat kasvaneet ja niiden ennustetaan kasvavan. Valtateiden liikenteestä Jyväskylässä merkittävä osa on kaupungin ja seudun sisäistä liikennettä. Ratapiha ja Rantaväylä erottavat Lutakon alueen keskusta-alueesta. Tehdyn selvityksen mukaan ratapihan siirtämisen tai kaventamisen arvioidaan olevan kustannuksiltaan, teknisesti ja käytön kannalta haastavaa. Tämä vaikuttaa myös Rantaväylän suunnitteluun.

Kaavan tavoitteet
Kaavalla on toimintoja, liikennettä (kevyt liikenne, valtakunnallinen ja paikallinen autoliikenne, rataliikenne), kaupunkikuvaa ja -ympäristöä sekä kaupunkirakennetta koskevia tavoitteita. Päätavoitteet ovat:

• Kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja kaupunkikuvan parantaminen
• Rantaväylän, ratapiha-alueen ja niiden lähialueiden täydennysrakentaminen
• Kaupunkirakenteen sekä Lutakkoa ja keskustaa yhdistävien yhteyksien kehittäminen
• Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen
• Valtakunnallisten liikenneväylien toimintavarmuuden kehittäminen
• Liikenneinvestointien taloudellisuuden ja ajoituksen ratkaiseminen

Kaavan sisältö
Osayleiskaava koskee keskustassa sijaitsevan Rantaväylän ja ratapihan aluetta sekä niiden lähialueita välillä Mattilanniemi–Tourujoki. Osayleiskaavan avulla tutkitaan, miten keskustan kaupunkirakennetta voidaan kehittää ja miten liikenteen ratkaisut ja ratapihan toiminnat pitkällä tähtäimellä järjestetään. Alueelle haetaan toiminnallisesti, taloudellisesti, liikenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti toteutettavissa olevia kehittämisvaihtoehtoja. Tavoitteena on keskustan kehittäminen ja kaupunkirakenteen kurominen yhteen keskustan ratapiha-alueen ja Rantaväylän molemmin puolin. Kaavan lähtökohtien ja kaavaratkaisujen arvioinnissa tärkeä osa on kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla. Kaavaprosessin aikana laaditaan selvityksiä, vaihtoehtoisia ratkaisuja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Viranomaisten välistä yhteistyötä ja keskustelua käydään paikallisesti (Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto) ja kansallisesti (Väylävirasto). Näin luodaan pohja osayleiskaavalle. Osayleiskaava aikanaan ohjaa asemakaavamuutoksia.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös