Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän kaupunginhallituksen johtosääntö


Tunniste: 2005


HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 13.12.2004 § 187, voimaantulo 11.1.2005
MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 14.3.2005 § 60, voimaantulo 15.3.2005
MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 19.9.2005 § 136, voimaantulo 27.9.2005Sisällysluettelo

1§ Toimiala
2§ Kokoonpano ja toimikausi
3§ - 4§ Kaupunginhallituksen tehtävät
5§ - 6§ Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten tehtävät
7§ - 10§ Kaupunginjohtaja
11§ - 12§ Kaupunginhallituksen alaiset virat, virastot ja toimikunnat
13§ - 14§ Erinäisiä määräyksiä
15§ Voimaantulo


I LUKU

Toimiala

1 §

Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin hallinnosta, toiminnoista, palveluista, organisaatiosta, taloudesta ja maankäytöstä sekä niiden tavoitteellisesta suunnittelusta ja kehittämisestä.
Kaupunginhallitus tukee lautakuntien ja virastojen toimintaa sekä seuraa ja valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginhallituksen alaisena voi toimia liikelaitoksia ja nettoyksiköitä, joiden toiminnasta määrätään erikseen hyväksyttävissä johtosäännöissä.


II LUKU

Kokoonpano ja toimikausi

2 §

Kaupunginhallituksessa on 9–13 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja.

Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa.

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen toimikaudeksi jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.


III LUKU

Kaupunginhallituksen tehtävät

3 §

Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on

1. tehdä kaikilla kunnallisen toiminnan aloilla aloitteita ja esityksiä, jotka se katsoo tarpeellisiksi ja kaupungin etujen mukaisiksi

2. valvoa, että lautakunnat ja niiden jaostot, johtokunnat, toimikunnat, virastot, laitokset sekä viranhaltijat suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti

3. hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osalta kuin tehtävä lain tai voimassa olevien määräysten mukaan ei kuulu jollekin lautakunnalle tai viranhaltijalle sekä antaa lautakunnille, virastoille ja laitoksille tarpeelliset ohjeet niiden käytettäväksi uskotun omaisuuden hoitamisesta sekä

4. vastata virka- ja työehtosopimusten edellyttämien, kunnallisten pääsopimusten tarkoittamien virallisten paikallisneuvottelujen käymisestä.

4 §

Niiden kaupunginhallituksen päätettäviksi muutoin määrättyjen asioiden lisäksi, joita ei ole siirretty muun viranomaisen päätettäväksi, kaupunginhallitus ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:

1. Talonrakennushankkeiden ja kunnallisteknisten hankkeiden hankesuunnitelmien hyväksyminen kaupunginvaltuuston määräämissä rajoissa.

2. Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen yleis- tai asemakaavan laatimisen tai muuttamisen ollessa vireillä sekä toimenpiderajoitusten määrääminen ja pidentäminen, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille.

3. Kunnallisen maksun suorittamisesta vapauttaminen, ellei ole toisin säädetty.

4. Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksissa kaupungille tulevan julkisoikeudellisen maksun tai saatavan suorittamisesta, milloin se lain tai niiden määräysten mukaan, joihin maksu tai saatava perustuu, on sallittua, ellei tehtävää ole määrätty muulle viranomaiselle.

5. Vahingonkorvauksen myöntäminen kaupunginvaltuuston vahvistamissa rajoissa.

6. Selityksen antaminen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

7. Kaupunginvaltuuston valitseman viranhaltijan ja työntekijän palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista päättäminen, ellei toisin ole määrätty.

8. Virkavapauden ja työloman myöntäminen kaupunginvaltuuston ottamalle henkilöstölle ja näiltä ajoilta maksettavasta palkasta päättäminen. Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää päätösvaltaa alaiselleen viranomaiselle.

9. Helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen kaupungin palveluksessa olevien viranhaltijain tai työntekijäin velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot kaupunginvaltuuston määräämissä rajoissa.

10. Vakuuden antaminen kaupungin ottamalle lainalle. Kaupunginhallituksella on oikeus siirtää päätösvaltaa alaiselleen viranomaiselle.

11. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje