Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintosääntö 2022


Tunniste: Voimaantulo 15.12.2021Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 27.3.2017/19, voimaantulo 1.6.2017 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 12.2.2018/1, voimaantulo 1.3.2018 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 26.11.2018/97, voimaantulo 1.1.2019 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 4.2.2019/2, voimaantulo 1.3.2019 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 9.12.2019/98, voimaantulo 1.1.2020 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 27.4.2020/16, voimaantulo 1.5.2020 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 26.10.2020/70, voimaantulo heti
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 22.2.2021/11, voimaantulo hallintosäännön III osa Päätöksenteko ja hallintomenettely, luku 12 Kokousmenettely (pl. 104 § toimielimen esittelijät ja sihteerit) sekä hallintosäännön liite 1, kaupunginvaltuuston työjärjestys, tulevat voimaan 1.5.2021 alkaen ja - muilta osin tarkistettu hallintosääntö liitteineen tulee voimaan, kun uusi valtuustokausi 1.8.2021 alkaa.
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 31.5.2021/53, voimaantulo 1.6.2021 Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 2.8.2021/100, voimaantulo heti
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 29.11.2021/158, voimaantulo 15.12.2021

Kaupunginvaltuusto 29.11.2021/158
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1559528

Hallintosäännön liitteet:
Liite 1: Jyväskylän kaupunginvaltuuston työjärjestys
Liite 2: Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
Liite 3: Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset


I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
1 luku Kaupungin johtaminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/1
1 § Hallintosäännön soveltaminen
2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä
3 § Esittely kaupunginhallituksessa
4 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät
5 § Valtuuston puheenjohtajan tehtävät
6 § Kaupungin viestintä

2 luku Toimielinorganisaatio
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/2
7 § Valtuusto
8 § Valtuuston tehtävät ja toimivalta
9 § Kaupunginhallitus
10 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
11 § Tarkastuslautakunta
12 § Lautakunnat ja niiden alaiset jaostot sekä johtokunnat
13 § Lautakunta-, johtokunta- ja jaostorakenne
14 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta
15 § Lautakuntien sekä jaostojen erityistehtävät ja toimivalta
16 § Kaupungin liikelaitokset
17 § Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta
18 § Liikelaitosten johtokuntien erityistehtävät
19 § Kuntien yhteiset toimielimet
20 § Vaalitoimielimet
21 § Vaikuttamistoimielimet
22 § Toimikunnat

3 luku Palveluorganisaatio
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/8
23 § Kaupungin palveluorganisaatio
24 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät

4 luku Palveluorganisaation johtaminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/8
25 § Kaupunginjohtaja
26 § Toimialajohtaja ja kansliapäällikkö
27 § Palvelujohtaja ja palvelupäällikkö
28 § Toimintayksikön esimies
29 § Liikelaitoksen johtaja

5 luku Otto-oikeusmenettely
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/9
30 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
31 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
32 § Asiat, joita ei ilmoiteta ottomenettelyyn
33 § Päätöksen täytäntöönpano

6 luku Asiakirjojen allekirjoittaminen ja henkilörekisterit
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/10
34 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
35 § Asian saattaminen vireille sähköisesti
36 § Sähköinen allekirjoitus
37 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen ja tutkimuslupien antaminen
38 § Todisteellisten tiedoksiantojen vastaanottaminen
39 § Henkilörekisterit

7 luku Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/11
40 § Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan tehtävät
41 § Kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät
42 § Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
43 § Lautakuntien ja johtokuntien asiakirjahallinnon tehtävät

8 luku Henkilöstöasiat
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/12
44 § Luvun määräysten soveltaminen
45 § Henkilöstöjohtajan toimivalta
46 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
47 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
48 § Kelpoisuusvaatimukset
49 § Haettavaksi julistaminen
50 § Palvelussuhteeseen ottaminen
51 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
52 § Virkaan ottaminen, jos virkaan valittu ei ota virkaa vastaan tai virkaan valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista
53 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 26
54 § Viransijaisten määrääminen ja virkatehtävien hoitaminen viranhaltijan ollessa estyneenä sekä avoimen viran hoitaminen
55 § Päätösvalta palvelussuhdeasioissa
56 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus
57 § Virantoimituksesta pidättäminen
58 § Lomauttaminen
59 § Palvelussuhteen päättyminen
60 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
61 § Muut henkilöstöasioita koskevat määräykset

II OSA TALOUS JA VALVONTA
9 luku Taloudenhoito
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/15
62 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
63 § Talousarvion täytäntöönpano
64 § Talousarvion sitovuus ja seuranta
65 § Talousarvion muutokset
66 § Julkiset hankinnat
67 § Kehittämishankkeet
68 § Omaisuuden ostaminen ja luovuttaminen
69 § Vuokraaminen
70 § Lahjoitukset ja perinnöt
71 § Vahingonkorvaukset ja tappiontakaus
72 § Omaisuuden vakuuttaminen
73 § Laskujen hyväksyjät
74 § Velkajärjestelyt ja saatavien tileistä poistaminen
75 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
76 § Rahatoimen hoitaminen
77 § Maksuista päättäminen
78 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

10 luku Hallinnon ja talouden tarkastus
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/19
79 § Ulkoinen tarkastus ja arviointi
80 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
81 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
82 § Kaupunginreviisorin tehtävät ja ratkaisuvalta
83 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan toimivalta
84 § Tilintarkastusyhteisön valinta ja tilintarkastajan tehtävät
85 § Tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi

11 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/20
86 § Valtuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
87 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
88 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
89 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
90 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät

III OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY
12 luku Kokousmenettely
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/21
91 § Määräysten soveltaminen
92 § Toimielimen päätöksentekotavat
93 § Sähköinen päätöksentekomenettely
94 § Kokousaika ja –paikka
95 § Kokouskutsu
96 § Jatkokokous
97 § Varajäsenen kutsuminen
98 § Läsnäolo kokouksessa
99 § Kokouksen julkisuus
100 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
101 § Tilapäinen puheenjohtaja
102 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
103 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
104 § Toimielinten esittelijät ja sihteerit
105 § Esittely
106 § Esteellisyys
107 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
108 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
109 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
110 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
111 § Äänestys ja vaali
112 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
113 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

13 luku Muut määräykset
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/24
114 § Aloiteoikeus
115 § Aloitteen käsittely
116 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Hallintosäännön liite 1
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/25
Hallintosäännön liite 2
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/30
Hallintosäännön liite 3
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2901/32

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: H ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje