Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätetaksa 2019


Selvennys: 1/2019Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviran- omaisena toimii Jyväskylän seudun jätelautakunta (jäljempänä jätehuoltoviranomainen). Lakisääteiset, kunnille kuuluvat, jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy, osakassopimuksen mukaisesti. Mustankorkea Oy hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut suoritetaan Mustankorkea Oy:lle.

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Taksa on voimassa jätehuoltoviranomaisen toimialueella Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset
Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon Mustankorkea Oy järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu määrätään kaikille niille vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoille, joiden rakennus on käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus 14 päivän kuluessa laskun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta.

Maksamattomasta laskusta Mustankorkea Oy lähettää yhden maksuhuomautuksen, josta peritään viivästysmaksua 5,00 €. Tämän jälkeen perintä siirretään perintätoimiston hoidettavaksi. Maksamattomasta jätemaksusta veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

3 § Taksan rakenne
Taksa on rakenteeltaan kaksiosainen eli asuinhuoneistojen jätemaksut muodostuvat 1) perusmaksusta ja 2) jäteastioiden tyhjennysmaksuista, Laukaan aluekeräyspistemaksusta tai saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksusta. Tarpeen mukaan määräytyvät myös lisäpalvelumaksut. Taksassa on määritelty lisäksi Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen hinnastot pienkuormille lajittelupihalla ja suurten kuormien jätteen painoon perustuvat vastaanottohinnat (TSV-hinnasto).


PERUSMAKSU

4 § Perusmaksun perusteet ja määräytyminen
Perusmaksulla katetaan kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, kunnallisen jäteyhtiön järjestämien hyötyjätteiden keräyspisteiden ylläpito (Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät keräyspisteet), jätehuollon tiedotus ja neuvonta, jätehuollon asiakasrekisterin hallinnon ja ylläpidon kulut, osa kuntavastuullisen jätehuollon kehittämiskuluista sekä yhteisen jätehuoltoviranomaisen toiminta.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje