Jätetaksa 2019


Selvennys: 1/2019Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2018/28. Voimaantulo 1.1.2019.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1121567SISÄLTÖ

YLEISTÄ JÄTETAKSASTA
1 § Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue
2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset
3 § Taksan rakenne

PERUSMAKSU
4 § Perusmaksun perusteet ja määräytyminen

KIINTEISTÖITTÄISEN JÄTEHUOLLON MAKSUT
5 § Tyhjennysmaksujen perusteet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
6 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, JYVÄSKYLÄ
7 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, MUURAME
8 § Lisämaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
9 § Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksu
10 § Tyhjennysmaksujen perusteet kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
11 § Jätteen keräysvälineiden käsittelyosuus, LAUKAA ja TOIVAKKA
12 § Laukaan aluekeräyspistemaksu
13 § Kotitalouksien suurten jätteiden noutopalvelu

MUSTANKORKEA OY:N LAJITTELUPIHAN VASTAANOTTOMAKSUT
14 § Vastaanottomaksut lajittelupihalla

MUSTANKORKEA OY:N JÄTEKESKUKSEN HINNASTO
15 § Suuret kuormat, kunnan toissijainen vastuu

VOIMAANTULO
16 § Voimaantulo


YLEISTÄ JÄTETAKSASTA

1 § Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus, valistus sekä jätehuollon kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.
 

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviran- omaisena toimii Jyväskylän seudun jätelautakunta (jäljempänä jätehuoltoviranomainen). Lakisääteiset, kunnille kuuluvat, jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy, osakassopimuksen mukaisesti. Mustankorkea Oy hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut suoritetaan Mustankorkea Oy:lle.

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Taksa on voimassa jätehuoltoviranomaisen toimialueella Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset
Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon Mustankorkea Oy järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu määrätään kaikille niille vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoille, joiden rakennus on käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus 14 päivän kuluessa laskun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta.

Maksamattomasta laskusta Mustankorkea Oy lähettää yhden maksuhuomautuksen, josta peritään viivästysmaksua 5,00 €. Tämän jälkeen perintä siirretään perintätoimiston hoidettavaksi. Maksamattomasta jätemaksusta veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

3 § Taksan rakenne
Taksa on rakenteeltaan kaksiosainen eli asuinhuoneistojen jätemaksut muodostuvat 1) perusmaksusta ja 2) jäteastioiden tyhjennysmaksuista, Laukaan aluekeräyspistemaksusta tai saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksusta. Tarpeen mukaan määräytyvät myös lisäpalvelumaksut. Taksassa on määritelty lisäksi Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen hinnastot pienkuormille lajittelupihalla ja suurten kuormien jätteen painoon perustuvat vastaanottohinnat (TSV-hinnasto).


PERUSMAKSU

4 § Perusmaksun perusteet ja määräytyminen
Perusmaksulla katetaan kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, kunnallisen jäteyhtiön järjestämien hyötyjätteiden keräyspisteiden ylläpito (Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät keräyspisteet), jätehuollon tiedotus ja neuvonta, jätehuollon asiakasrekisterin hallinnon ja ylläpidon kulut, osa kuntavastuullisen jätehuollon kehittämiskuluista sekä yhteisen jätehuoltoviranomaisen toiminta.
 


Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu ja se määrätään maksettavaksi jokaiselle asuinhuoneistolle ja vapaa-ajan asunnolle. Perusmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä on rakennuksen käyttötarkoitus ja asuntojen lukumäärä laskutuskaudella rakennus- ja kiinteistörekisterissä (vakituinen tai vapaa-ajan asuminen). Perusmaksu ei koske ympärivuorokautista hoitoa ja ylläpitoa antavia laitoksia kuten sairaaloita tai vanhainkoteja.

Mitä edellä on määrätty asuinhuoneistoista, koskee myös muita rakennuksia, joissa on tavanomaiseen asumiseen käytettävä asuinhuoneisto tai keitto-ja yöpymismahdollisuus. Kun rakennuksen käyttötarkoitus on muu kuin asuminen, mutta rakennus on asuin- tai vapaa-ajan käytössä asiakkaan ilmoituksen mukaan, veloitetaan perusmaksu rakennuksen todellisen käytön mukaisesti. Tyhjillään oleva omakoti- tai pientalo, jossa ei ole vakinaista asukasta, rinnastetaan vapaa-ajan asuntoon.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella perusmaksu laskutetaan laskutuskausittain (€/kuukausi). Asuinhuoneistoilta tai vapaa-ajan asunnoilta, joilla ei ole säännöllistä muuta jätehuollon laskutusta, perusmaksu laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Perusmaksu laskutetaan asunnon haltijalta, jos haltijan tiedot ovat jätehuollon asiakasrekisterissä. Mikäli haltijaa ei ole tiedossa, perusmaksun maksuvelvollisuus on asunnon omistajalla. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella perusmaksu laskutetaan kaikilta kiinteistöiltä kerran vuodessa. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden perusmaksut laskutetaan taloyhtiöltä ja lasku lähetetään isännöitsijälle.

Perusmaksun on velvollinen suorittamaan rakennus- ja kiinteistörekisteriin merkitty kiinteistön haltija tai omistaja, joka hallitsee kiinteistöä kyseisen kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.).

Maksun saaja on velvollinen ilmoittamaan Mustankorkea Oy:lle tai jätehuoltoviranomaiselle kiinteistön omistajan muutoksesta tai rakennuksen käytössä tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat perusmaksun suuruuteen. Perusmaksua ei jaeta laskutuskaudella asunnon haltijoiden kesken eikä sitä palauteta.

Perusmaksun määräytyminen ja suuruus:

RAKENNUSTYYPPI €/asuinhuoneisto/vuosi -- €/asuinhuoneisto/kk
alv 0 % / alv 24 % -- alv 0 % / alv 24 %
Omakoti- ja pientalot, 1–4 huoneistoa 30,00 / 37,20 / 2,50 / 3,10
Vapaa-ajan asunto 15,00 / 18,60 / 1,25 / 1,55
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, 5 huoneistoa tai enemmän 16,00 / 19,84 / 1,33 / 1,65

KIINTEISTÖITTÄISEN JÄTEHUOLLON MAKSUT

5 § Tyhjennysmaksujen perusteet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
Jyväskylän ja Muuramen alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli Mustankorkea Oy kilpailuttaa kuljetukset keskitetysti.

Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä. Mikäli jäteastia on jätteitä noudettaessa tyhjä, veloitetaan jätetaksan mukainen jäteastian tyhjennysmaksu.
 
Jätemaksua ei veloiteta, mikäli jäteastia on jäänyt tyhjentämättä Mustankorkea Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi. Maksun saajan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Mustankorkea Oy:lle viipymättä 3 arkipäivän kuluessa.

Mustankorkea Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota seuraavia:
• Jäteastia on täytetty liian painavaksi tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella laittaa kyseiseen astiaan.
• Jäteastialle johtava kiinteistön pihatie tai yksityistie on niin huonokuntoinen, ettei sitä ole turvallista ajaa jäteautolla.
• Tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai jäteastioita ei voida tyhjentää kiinteistöllä olevan esteen vuoksi.
• Jäteastiaa ei sen rikkinäisyyden tai jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä.
• Jäteastiat eivät ole sovitulla keräyspaikalla, niitä ei löydetä tai ne eivät sovellu koneelliseen kuormaukseen.

Jäteastian tyhjennysyrityksestä veloitetaan jätetaksan mukainen jäteastian tyhjennysmaksu, mikäli jäteastian tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen tai muiden kiinteistöllä vallinneiden syiden vuoksi. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli maksun saaja on ilmoittanut poikkeavasta tilanteesta Mustankorkea Oy:lle vähintään kahta viikkoa ennen tyhjennyspäivää.

Lasi-, metalli- ja kartonkipakkaukset ovat tuottajavastuunalaisia jätteitä ja ne on toimitettava Mustankorkea Oy:n osoittamiin tai tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Pakkausjätteiden käsittely on kuluttajille maksutonta. Hyötyjäteastioiden tyhjennysmaksu koostuu pelkästä kuljetusmaksusta.

6 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, JYVÄSKYLÄ
SEKAJÄTE kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä €: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 1,86 / 1,56 / 3,42 / 4,24
240 l 1,77 / 2,25 / 4,02 / 4,98
360–390 l 1,99 / 2,79 / 4,78 / 5,93
600–660 l 1,60 / 4,14 / 5,74 / 7,11
Etulastaus- ja upposäiliöt
enintään 3,0 m³ 13,98 / 17,80 / 31,78 / 39,41
enintään 4,0 m³ 13,98 / 22,42 / 36,40 / 45,14
enintään 6,0 m³ 13,98 / 36,77 / 50,75 / 62,93
enintään 8,0 m³ 13,98 / 46,96 / 60,94 / 75,57
Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m3 14,63 / 5,76 / 20,39 / 25,28
0,8 m3 14,63 / 10,17 / 24,80 / 30,75
1,3–1,6 m³ 14,63 / 17,53 / 32,16 / 39,88
vähintään 2,0 m³ 14,63 / 21,92 / 36,55 / 45,32
vähintään 3,0 m³ 14,63 / 26,45 / 41,08 / 50,94
vähintään 5,0 m³ 14,63 / 38,58 / 53,21 / 65,98
 

Takalastaussäiliöt (pika- ja kombikontti)
enintään 3,0 m³ 11,12 / 17,80 / 28,92 / 35,86
enintään 4,0 m³ 11,12 / 22,42 / 33,54 / 41,59
enintään 6,0 m³ 11,12 / 36,77 / 47,89 / 59,38
enintään 8,0 m³ 11,12 / 46,96 / 58,08 / 72,02
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline (lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu) 105,97 / - / 105,97 / 131,40

BIOJÄTE kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä €: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 1,80 / 1,84 / 3,64 / 4,52
240 l 1,68 / 2,90 / 4,58 / 5,68
360–390 l 2,33 / 4,18 / 6,51 / 8,07
600–660 l 3,06 / 7,52 / 10,58 / 13,12
sisäsäkki asennettuna - / - / 1,64 / 2,03
Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m3 14,63 / 6,76 / 21,39 / 26,52
0,8 m3 14,63 / 14,10 / 28,73 / 35,62
1,3–1,6 m³ 14,63 / 23,86 / 38,49 / 47,72
vähintään 2,0 m³ 14,63 / 28,23 / 42,86 / 53,15
vähintään 3,0 m³ 14,63 / 35,21 / 49,84 / 61,80
sisäsäkki asennettuna - / - / 12,98 / 16,10
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline (lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu) 105,97 / - / 105,97 / 131,40

KARTONKI, LASI, METALLI kuljetusmaksu € /tyhjennys: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat 120–660 l 2,79 / 3,46
Kartonkirullakko 4,18 / 5,18
Vaihtolavasäiliöt (puhto) 70,36 / 87,25
Takalastaussäiliö (pika- ja kombikontti) 21,10 / 26,16
Etulastaus- ja upposäiliöt 1,8–8,0 m³ 14,85 / 18,41
Syväkeräyssäiliöt 0,3–5,0 m³ 20,09 / 24,91
Puristinsäiliöt 95,37 / 118,26

MUOVIPAKKAUKSET kuljetusmaksu € / tyhjennys: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 2,74 / 3,39
240 l 3,22 / 4,00
360–390 l 3,82 / 4,74
600–660 l 4,59 / 5,69

7 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, MUURAME
SEKAJÄTE kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä €: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 2,05 / 1,56 / 3,61 / 4,48
240 l 2,05 / 2,25 / 4,30 / 5,33
360–390 l 2,05 / 2,79 / 4,84 / 6,00
600–660 l 2,05 / 4,14 / 6,19 / 7,68
 

Etulastaus- ja upposäiliöt
enintään 3 m3 13,98 / 17,80 / 31,78 / 39,41
enintään 4 m3 13,98 / 22,42 / 36,40 / 45,14
enintään 6 m3 13,98 / 36,77 / 50,75 / 62,93
enintään 8 m3 13,98 / 46,96 / 60,94 / 75,57
Puristava etulastaussäiliö 7 m3 13,98 / 78,00 / 91,98 / 114,06
Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m³ 14,63 / 5,76 / 20,39 / 25,28
0,8 m3 14,63 / 10,17 / 24,80 / 30,75
1,3–1,6 m3 14,63 / 17,53 / 32,16 / 39,88
vähintään 2,0 m³ 14,63 / 21,92 / 36,55 / 45,32
vähintään 3,0 m3 14,63 / 26,45 / 41,08 / 50,94
vähintään 5,0 m3 14,63 / 38,58 / 53,21 / 65,98
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline (lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu) 157,50 / - / 157,50 / 195,30

BIOJÄTE kuljetus € / käsittely € / tyhjennys yhteensä €: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 2,47 / 1,84 / 4,31 / 5,34
240 l 2,47 / 2,90 / 5,37 / 6,66
360–390 l 2,47 / 4,18 / 6,65 / 8,25
600–660 l 2,47 / 7,52 / 9,99 / 12,39
sisäsäkki asennettuna - / - / 1,43 / 1,77
Syväkeräyssäiliöt
0,3–0,6 m3 14,63 / 6,76 / 21,39 / 26,52
0,8 m3 14,63 / 14,10 / 28,73 / 35,62
1,3–1,6m3 14,63 / 23,86 / 38,49 / 47,72
vähintään 2,0 m³ 14,63 / 28,23 / 42,86 / 53,15
vähintään 3,0 m3 14,63 / 35,21 / 49,84 / 61,80
sisäsäkki asennettuna 157,50 / - / 12,98 / 16,10
Tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline (lisäksi laskutetaan painoon perustuva käsittelymaksu ja punnitusmaksu) 157,50 / - / 157,50 / 195,30

KARTONKI kuljetusmaksu € /tyhjennys: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat 120–660 l 3,45 / 4,28
Kartonkirullakko 3,68 / 4,56
Takalastaussäiliö (pika- ja kombikontti) 20,25 / 25,11
Etulastaus- ja upposäiliöt 14,85 / 18,41
Syväkeräyssäiliö 0,8–5,0 m3 20,09 / 24,91

LASI, METALLI kuljetusmaksu € /tyhjennys: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat 120–660 l 4,78 / 5,93
Syväkeräyssäiliöt 0,8–5,0 m3 20,09 / 24,91

8 § Lisämaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
Jäteastian tyhjennysmaksujen lisäksi (6–7 §) voidaan periä muita maksuja seuraavasti:
LISÄMAKSUT alv 0 % / alv 24 %
IRTOJÄTE
Säkissä tai keräysvälineen vieressä oleva irtojäte voidaan kuormata jäteautoon normaalin tyhjennyksen yhteydessä. Irtojätteestä perittävä maksu hinnoitellaan ¼ m3 tarkkuudella.
JYVÄSKYLÄ irtojäte m3 23,35 / 28,95 €/m3
irtojäte säkissä (150–250 l) 5,84 / 7,24 €/säkki
 
MUURAME irtojäte m3 21,73 / 26,95 €/m3
irtojäte säkissä (150–250 l) 4,44 / 5,51 €/säkki

SIIRTOMAKSU
Jäteastioita tyhjentävää jäteautoa ei asemakaava-alueella ajeta omakoti- tai pientalojen tonteille.
siirtomaksu 2,38 / 2,95 €/alkavat 10m

AVAINMAKSU
Avainmaksua veloitetaan kiinteistöiltä, joiden jätetiloihin ei pääse jätteenkuljetuksen yleisavaimella.
avainmaksu 300,00 / 372,00 €/vuosi

JOULUKUUSET
Joulukuuset kerätään maksutta loppiaisen jälkeen Mustankorkea Oy:n ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Omakoti- ja pientalojen sekä alle viiden huoneiston kiinteistöjen joulukuusten keräyspaikkoina toimivat hyötykeräyspisteet. Yli viiden huoneiston kiinteistöiltä joulukuuset noudetaan kiinteistön jätepisteestä.
keräysaikana 0,00 / 0,00 €
keräysajan jälkeen 5,00 / 6,20 €/kpl

JÄTTEIDEN ERILLISET TILAUSNOUDOT KIINTEISTÖLTÄ
Mikäli jäte noudetaan kiinteistöltä välittömästi asiakkaan pyynnöstä, noudosta laskutetaan jäteauton tuntiveloitus.
pakkaavan jäteauton tuntiveloitus 80,00 € / 99,20 € / €/tunti

KERÄYSVÄLINEIDEN PESUT
Keräysvälineiden pesut tehdään jätehuoltomääräysten mukaisesti ja niistä peritään taksan mukainen maksu. Hinta sisältää ylimääräisen tyhjennyksen pesun yhteydessä.
JYVÄSKYLÄ jäteastia 120–660 l 16,17 20,05 €/pesu
syväkeräyssäiliöt 68,20 84,57 €/pesu
muut säiliöt 74,10 91,88 €/pesu
MUURAME jäteastia 120–660 l 12,00 14,88 €/pesu
syväkeräyssäiliöt 68,20 84,57 €/pesu
muut säiliöt 74,10 91,88 €/pesu

9 § Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksu
Saaressa sijaitseva vapaa-ajan asunto, joka ei ole kiinteistöittäisen jätehuollon piirissä, kuuluu kunnan jätehuoltojärjestelmään Jyväskylän tai Muuramen satamasta tai venevalkamasta osoitetun sekajätteen keräyspisteen käyttäjänä. Satamasta tai venevalkamasta osoitetusta jätteenkeräyspaikasta peritään jätemaksu.

Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksu laskutetaan kerran vuodessa asunnon haltijalta tai omistajalta. Laskutus perustuu kyseisen kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.) Mustankorkea Oy:n asiakasrekisterissä oleviin asiakastietoihin. Maksun saaja on velvollinen ilmoittamaan kiinteistön omistajatietojen muutoksista Mustankorkea Oy:lle.

JÄTEMAKSU €/vuosi: alv 0 % / alv 24 %
Saaressa sijaitseva vapaa-ajan asunto 20,00 / 24,80
 

10 § Tyhjennysmaksujen perusteet kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
Laukaassa ja Toivakassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä.

Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu käsittely- ja kuljetusmaksusta. Taksassa määrätään jätteen käsittelymaksu, joka perustuu jätteen laatuun, käsittelykustannuksiin ja jätelajin tilavuuspainoon. Asiakkaaseen sopimussuhteessa oleva kuljetusyrittäjä määrittelee kuljetusmaksun. Näistä maksuista yhteensä muodostuu jäteastian tyhjennysmaksu.

Lasi-, metalli- ja kartonkipakkaukset ovat tuottajavastuunalaisia jätteitä ja ne on toimitettava Mustankorkea Oy:n osoittamiin tai tuottajien järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Pakkausjätteiden käsittely on kuluttajille maksutonta. Hyötyjäteastioiden tyhjennysmaksu koostuu jätteenkuljetusyrittäjän määrittelemästä kuljetusmaksusta.

11 § Jätteen keräysvälineiden käsittelyosuus, LAUKAA ja TOIVAKKA
SEKAJÄTE käsittelymaksu €/tyhjennys: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 1,56 / 1,94
240 l 2,25 / 2,79
360–390 l 2,79 / 3,46
600–660 l 4,14 / 5,13
Etulastaussäiliöt ja pikakontit
enintään 3 m3 17,80 / 22,07
enintään 4 m3 22,42 / 27,80
enintään 6 m3 36,77 / 45,59
enintään 8 m3 46,96 / 58,23
Vaihtolavasäiliöt (puhtosäiliöt)
enintään 4 m3 22,42 / 27,80
enintään 6 m3 36,77 / 45,59
enintään 8 m3 46,96 / 58,23

IRTOJÄTE käsittelymaksu €/säkki: alv 0 % / alv 24 %
säkki 150–250 l 2,71 / 3,36
BIOJÄTE käsittelymaksu €/tyhjennys: alv 0 % / alv 24 %
Pinta-astiat
120–140 l 1,84 / 2,28
240 l 2,90 / 3,60
360–390 l 4,18 / 5,18
600–660 l 7,52 / 9,32

12 § Laukaan aluekeräyspistemaksu
Aluekeräyspisteet ovat Mustankorkea Oy:n ylläpitämiä sekajätteen keräyspisteitä, joita voivat käyttää vain vuosimaksun maksaneet asunnot. Maksulla katetaan keräyspisteiden ylläpidosta, jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Mikäli asunto ei kuulu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, on sen järjestettävä jätehuolto kuulumalla aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Myös jätehuoltoviranomainen voi ilmoittaa asunnon aluekeräyspisteen käyttäjäksi.
 
Aluekeräyspistemaksu on asuntokohtainen ja sen suuruus on porrastettu asunnon käyttötarkoituksen ja asukasmäärän mukaisesti. Asunnosta, jossa ei ole vakituista asukasta, määrätään vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksu. Mustankorkea Oy laskuttaa aluekeräyspistemaksun kerran vuodessa. Laskutus perustuu kyseisen kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.) Mustankorkea Oy:n asiakasrekisterissä oleviin asiakastietoihin.

Maksun saaja on velvollinen ilmoittamaan Mustankorkea Oy:lle tai jätehuoltoviranomaiselle kiinteistön omistajan muutoksesta tai rakennuksen käytössä tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat aluekeräyspistemaksun suuruuteen. Aluekeräyspistemaksua ei jaeta laskutuskaudella asunnossa asuvien asukkaiden kesken eikä sitä palauteta.

ALUKERÄYSPISTEMAKSU €/vuosi: alv 0 % / alv 24 %
Vakituinen asunto
1 henkilö 59,81 / 74,16
2 henkilö 85,44 / 105,95
3 henkilöä tai enemmän 124,77 / 154,71
Vapaa-ajan asunto 55,23 / 68,49
Vapaa-ajan asunnolta ei peritä edellä mainittua erillistä jätemaksua, jos vakituinen ja vapaa-ajan asunto sijaitsevat Laukaassa ja vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asunnon välisellä yleisellä kulkureitillä ei ole kohtuullisesti saavutettavaa aluekeräyspistettä. Tällöin vapaa-ajan asunnon jätteet voidaan toimittaa vakituiselle asunnolle, sillä edellytyksellä, että vakituinen asunto kuuluu kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

13 § Kotitalouksien suurten jätteiden noutopalvelu
Suurten jätteiden noutopalvelu on tarkoitettu kotitalouksien jäte-erille, jotka eivät kokonsa vuoksi mahdu omaan jäteastiaan. Palvelu perustuu vyöhyke- ja tuoteperusteiseen hinnoitteluun, lisäksi asiakkaalta peritään mahdollinen jätteenkäsittelymaksu. Perumatta jätetystä turhasta noudosta peritään puolet kuljetushinnasta.

Vyöhyke 1: Jyväskylä, Palokka, Jyskä, Vaajakoski, Haapaniemi ja Leppälahti
Vyöhyke 2: Säynätsalo, Korpilahti, Puuppola, Tikkakoski, Oravasaari, Kuohu, Vesanka, Muurame, Laukaa ja Toivakka

HINNOITTELU €/nouto: alv 0% / alv 24%
Kuljetusmaksut
vyöhyke 1
Nouto 1–5 tuotetta 33,87 / 42,00
Nouto 6–10 tuotetta 41,94 / 52,00
vyöhyke 2
Nouto 1–5 tuotetta 41,94 / 52,00
Nouto 6–10 tuotetta 52,42 / 65,00
Jätteen käsittelymaksut
1–5 tuotetta 15,32 / 19,00
6–10 tuotetta 25,00 / 31,00

 

MUSTANKORKEA OY:N LAJITTELUPIHAN VASTAANOTTOMAKSUT

14 § Vastaanottomaksut lajittelupihalla
PIENKUORMAMAKSUT alv 0 % / alv 24 %
Henkilöauto 5,65 / 7,00
Henkilöauto + perävaunu 16,13 / 20,00
Pakettiauto 16,13 / 20,00
Pakettiauto + perävaunu 28,23 / 35,00

JÄTELAJI € (sis. alv 24 %) / huom.
Sekajäte - pienkuormamaksu
Rakennusjäte, tiili, betoni tai kipsijäte - pienkuormamaksu
Lasi - pienkuormamaksu
Lasipakkaukset, paperi, kartonki, metalli - veloituksetta
Käsittelemätön puu - veloituksetta
Kyllästetty puu (alle 1 m3 erät) - veloituksetta
Sähkölaitteet (yksittäiset kappaleet) - veloituksetta
Vaaralliset jätteet - veloituksetta / huom. (1
Auton renkaat (vanteettomat - veloituksetta
Risut ja oksat (peräkärrykuormat) 11,00 € /päivä / huom. (2
Puutarhajäte (peräkärrykuormat) 11,00 € /päivä / huom. (2
Käsitelty puu 7 € /kuorma

(1 Asbesti ja öljynerotuskaivoliete veloitetaan suuret kuormat -hinnaston mukaisesti.
(2 Jos tuo saman päivän aikana useampia kuormia risuja ja oksia tai puutarhajätettä, maksu peritään vain ensimmäisestä kuormasta. Loput samana päivänä tuodut kuormat otetaan vastaan veloituksetta.

MUSTANKORKEA OY:N JÄTEKESKUKSEN HINNASTO

15 § Suuret kuormat, kunnan toissijainen vastuu
Kaikista punnittavista jätekuormista veloitetaan vastaanottomaksu. Koko jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman jätelajin mukaisesti.

JÄTELAJI €/tonni, alv 0% / €/tonni, alv 24% / huom.
KÄSITELTÄVÄT JÄTTEET
Biojäte 79,97 / 99,16
Biojäte II-laatu (pakkauksellinen biojäte) 90,00 / 111,60 / huom. (1,5
Karjanlanta (kuiva/kuivikkeellinen) 30,00 / 37,20 / huom. (5
Ravintorasvat 25,94 / 32,16
Energiajäte 140,00 / 173,60 / huom. (2
Lasi 130,00 / 161,20
Paperi, pahvi, kartonki, metalli / veloituksetta
Risut ja oksat 20,00 / 24,80 / huom. (9
Puutarhajäte 35,00 / 43,40 / huom. (9
Tietosuojapaperi 274,86 / 340,82
Sekalainen jäte, sisältää vaarallista jätettä 195,00 / 241,80 / huom. (3
Sekajäte 118,95 / 147,50
Sekalainen jäte, lajitteluun 150,00 / 186,00
 

RAKENNUSJÄTTEET
Betoni:
- sivumitta alle 1 m 16,50 / 20,46
- sivumitta yli 1 m 21,50 / 26,66
- erikoiskappaleet 45,00 / 55,80
- sisältää tiiltä 45,00 / 55,80
Tiili 16,50 / 20,46
Kyllästetty puu 190,00 / 235,60 / huom. (5
Kyllästetyt pylväät ja ratapölkyt 190,00 / 235,60 / huom. (5
Käsitelty puu 40,00 / 49,60
Käsittelemätön puu / veloituksetta
Rakennusjäte, loppusijoitettava 140,00 / 173,60
Rakennusjäte 150,00 / 186,00
Kipsijäte (lajiteltu kipsilevyjäte) 70,00 / 86,80
Kannot 60,00 / 74,40
Puunpuru (puhdas) / veloituksetta
Asfaltti, palakoko < 50 mm 7,00 / 8,68
Asfaltti, palakoko > 50 mm 15,00 / 18,60
Asfaltti, sis. rautoja 15,00 / 18,60
TEOLLISUUSJÄTTEET
Teollisuusjäte (loppusijoitettava) 140,00 / 173,60
Teollisuusjäte (sisältää hyötyjätettä) 150,00 / 186,00
Lentotuhka (voimalaitos) 140,00 / 173,60
EROTUSKAIVOLIETTEET
Hiekanerotuskaivoliete 74,67 / 92,59 / huom. (5
Muu erotuskaivoliete 93,06 / 115,40 / huom. (5
MAA- JA KIVIAINEKSET
Sekalainen maa-aines (ei hyötykäyttöön) 140,00 / 173,60
PILAANTUNEET MAA-AINEKSET
Öljyinen maa-aines:
- pitoisuus < 2 500 mg/kg 30,00 / 37,20 / huom. (5
- pitoisuus 2 501 - 5 000 mg/kg 40,00 / 49,60 / huom. (5
- pitoisuus 5 001 - 10 000 mg/kg 55,00 / 68,20 / huom. (5
- pitoisuus 10 001 - 20 000 mg/kg 85,00 / 105,40 / huom. (5
Bensiinihiilivedyt:
- pitoisuus < 500 mg/kg 30,00 / 37,20 / huom. (5
- pitoisuus 500 - 5 000 mg/kg 60,00 / 74,40 / huom. (5
- pitoisuus 5 001 - 10 000 mg/kg 90,00 / 111,60 / huom. (5
Ilman tutkimustodistusta saapuva maa-aines 220,00 / 272,80 / huom. (5
Likaantunut betoni (ei hyötykäyttöön) 60,00 / 74,40 / huom. (5
ERITYISJÄTTEET
Terveydenhuollon jäte 389,06 / 482,43 / huom. (4, 5
Erityisjäte 180,00 / 223,20 / huom. (4, 5
VAARALLISET JÄTTEET
Kotitalouksille maksuton
Yrityksiltä erillisen hinnaston mukaisesti:
Öljynerotuskaivoliete (nestemäiset) 270,53 / 335,46 / huom. (5
Öljynerotuskaivoliete (kiinteät ja pastamaiset) 595,16 / 738,00 / huom. (5
Asbesti 160,00 / 198,40 / huom. (4
Vaarallinen jäte, ryhmä 1 7 180,00 / 8 903,20 / huom. (6
Vaarallinen jäte, ryhmä 2 2 910,00 / 3 608,40
Vaarallinen jäte (vastaanottomaksu/krt) 13,92 / 17,27
 
(1 Biojäte II-laatu -kuormien vastaanottopäivät ovat tiistai ja torstai klo 8–15 välisenä aikana. Kuormasta on ilmoitettava 1–2 tuntia etukäteen Mustankorkea Oy:lle.
(2 Jätteen tuonnista on sovittava erikseen.
(3 Maksu kuormista, jotka sisältävät vaarallisia jätteitä tai SE-romua. Lisäksi veloitetaan lajittelu- ja siirtomaksu.
(4 Välitöntä peittämistä vaativasta jätteestä veloitetaan peittomaksu 21,01 €/kuorma (alv 0%).
(5 Edellytetään jätteen siirtoasiakirjaa. Siirtoasiakirjoja saa veloituksetta Mustankorkean jätekeskuksesta.
(6 Laboratoriokemikaalit, elohopea ja tuntemattomat vaaralliset jätteet.
(7 Aerosolit, maalit, vahat, kiinteät öljyiset jätteet, öljynsuodattimet, liuottimet, pakkasnesteet, hapot/emäkset, lääkkeet, torjunta- ja suoja-aineet sekä muut vaaralliset jätteet.
(8 Laskutus- ja vuosiraportti ovat maksuttomia. Muista lisäraporteista peritään maksu.
(9 Rivillä esitetty hinta on nuppikuormahinta.

MUUT MAKSUT alv 0 % / alv 24 %
Punnitusmaksu (jätteentuonnin yhteydessä) 9,49 / 11,77 €/kuorma
Punnituspalvelu (ilman jätteentuontia) 15,08 / 18,70 €/krt
Kuorman purkamisen avustaminen konetyönä 65,00 / 80,60 €/h
Lajittelu- ja/tai siirtomaksu 100,00 / 124,00 €/kuorma
Maksumuistutus 5,00 €/lasku
Haudattavan jätteen peittomaksu 21,64 / 26,83 € /kuorma
Jäteraportointi 16,23 / 20,13 €/kpl
Tiliasiakkuuden pika-avausmaksu 20,16 / 25,00 €
Siirtoasiakirjapohja (jäljentävä 50 kpl/nippu) 30,90 / 38,32 €


VOIMAANTULO
16 § Voimaantulo
Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2019. Jätetaksa astuu voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa kumoaa voimaan tullessaan jätehuoltoviranomaisen aiemmin vahvistamat jätetaksat. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi.

Tässä taksassa vahvistetaan arvonlisäverottomat (alv 0 %) maksut. Maksujen oheen on lisätty näkyviin jätemaksujen arvolisäverolliset hinnat (alv 24 %).

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022