Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Säynätsalon kaupunginosahallinnon johtosääntö


Tunniste: 2006


Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.1.2006 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.2.2006 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta 10.1.2005 hyväksymänsä Säynätsalon
kaupunginosahallinnon ja kaupunginosalautakunnan johtosäännön.Sisällysluettelo

1§ Kaupunginosahallinnon tehtävät
2§ Kaupunginosahallinnon organisaatio
3§ Kaupunginosalautakunta
4§ Kaupunginosalautakunnan tehtävät
5§ Esittely
6§ Esimiehen yleiset tehtävät
7§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä aluetoimistoa koskeva päätösvalta
8§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta
9§ Muu päätösvalta
10§ Laskujen hyväksyminen
11§ Asiakirjojen allekirjoittaminen
12§ Muut säännöt
13§ Voimaantulo


1§ Kaupunginosahallinnon tehtävät

Säynätsalon kaupunginosahallinnon tehtävänä on kehittää ja ohjata Jyväskylän kaupunginosana kaikkia Säynätsalon alueen toimintoja kaikkien eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. Säynätsalon kaupunginosalautakunta seuraa alueellisten virastojen ja laitosten toimintaa siten kuin tässä johtosäännössä tai muualla on määrätty.

Säynätsalon aluetoimiston vastuualue huolehtii Säynätsalon aluetoimiston toiminnasta. Vastuualueen tehtäväkokonaisuuksia hoidetaan prosesseina tiimimäistä työskentelytapaa noudattaen.


2§ Kaupunginosahallinnon organisaatio

Säynätsalon kaupunginosalautakunta ja sen alainen Säynätsalon aluetoimisto kuuluvat kaupunginhallituksen ja apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa liiketoimintatoimialaan.

Säynätsalon aluetoimisto muodostaa vastuualueen, jonka esimies vastaa aluetoimiston toiminnasta ja raportoi apulaiskaupunginjohtajalle ja lautakunnan päätösasioissa lisäksi lautakunnalle.

Apulaiskaupunginjohtaja vastaa kaupunginosahallinnon kehittämisestä.


3§ Kaupunginosalautakunta

Kaupunginosalautakuntaan kuuluu kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat 9 - 13 jäsentä pääsääntöisesti Säynätsalon alueen asukkaista. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginosalautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä henkilö.


4§ Kaupunginosalautakunnan tehtävät

Toimialueellaan kaupunginosalautakunta

laatii vuosittaisen esityksen talousarviovarauksesta ja päättää sen käytöstä,

päättää talousarviovarauksen käyttösuunnitelmasta,

antaa lausuntonsa eri hallintokuntien tekemistä Säynätsalon aluetta ja palveluja koskevista suunnitelmista jo asioiden valmisteluvaiheessa ja seuraa toteutumista,

antaa lausuntoja poikkihallinnollisesti ja priorisoi eri hallintokuntien hankkeita,

osallistuu vastuullisesti alueen kaavoitukseen ja rakentamisen suunnitteluun sekä liikennesuunnitteluun,

toimii yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen kanssa Säynätsalon alueen ja palvelujen kehittämiseksi,

käsittelee alueen yhteisöjen muutosehdotukset, aloitteet ja tekee tarvittaessa esityksiä eteenpäin; sekä

järjestää paikallisia kansalaisten kuulemistilaisuuksia ja foorumeita.5§ Esittely

Kaupunginosalautakunnassa asiat esittelee puheenjohtaja. Apulaiskaupunginjohtaja voi johtosäännön määräysten estämättä ottaa asian esiteltäväkseen.


6§ Esimiehen yleiset tehtävät

Vastuualueen esimies

1. johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa,

2. vastaa vastuualueelleen asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta sekä valvoo talousarvion ja määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumista,

3. huolehtii osaltaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä toimialan muiden vastuualueiden kanssa,

4. huolehtii osaltaan siitä, että vastuualueen taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset asianmukaisesti valmistellaan,

5. huolehtii johtamista palvelevien raporttien toimittamisesta vastuualueensa osalta,

6. ohjaa vastuualueensa kehittämis- ja koulutustoimintaa sekä

7. vastaa yhteistoimintamenettelyn soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa.


7§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta

Aluetoimiston vastuualueen käyttösuunnitelman vahvistaa apulaiskaupunginjohtaja.

Aluetoimiston vastuualueen saatavien tileistä poistamisesta päättää apulaiskaupunginjohtaja.


8§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta

Vastuualueen esimiehen valitsee kaupunginjohtaja. Muut johtavassa, siihen rinnastettavassa ja itsenäisessä asemassa olevat vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät valitsee apulaiskaupunginjohtaja.

Muut viranhaltijat, virkojen väliaikaiset hoitajat, toistaiseksi voimassa olevaan sekä määräaikaiseen työsopimussuhteeseen otettavat työntekijät valitsee vastuualueen esimies, mikäli toisin ei ole määrätty.

Vastuualueen esimiehelle myöntää eron kaupunginjohtaja. Muille johtavassa, siihen rinnastettavassa ja itsenäisessä asemassa oleville vakinaisille viranhaltijoille ja työntekijöille myöntää eron apulaiskaupunginjohtaja. Muille viranhaltijoille ja työntekijöille myöntää eron vastuualueen esimies.

Apulaiskaupunginjohtaja määrää vastuualueen esimiehen sijaisen. Mikäli toisin ei ole määrätty, sijaisen toimivalta on sama kuin vastuualueen esimiehen.


9§ Muu päätösvalta

Vastuualueen esimies ratkaisee vastuualueellaan asiat, jotka koskevat

1. suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimusten tekemistä sekä irtaimiston hankintaa kaupunginhallituksen vahvistamien perusteiden mukaan,

2. palvelusten, töiden ja tuotteiden hinnoittelua ja myyntiä sekä käyttömaksujen määräämistä kaupunginhallituksen vahvistamien tai muiden erikseen määrättyjen perusteiden mukaisesti ja

3. vastuualueen henkilökunnan vuosilomia, virkavapauksia, työlomia ja sijaisuuksia.

Vastuualueen esimiehen osalta kohdassa 3 mainitut asiat ratkaisee apulaiskaupunginjohtaja.


10§ Laskujen hyväksyminen

Puheenjohtaja hyväksyy kaupunginosalautakunnan toimintaan liittyvät laskut. Vastuualueen esimies hyväksyy vastuualueensa laskut.

Puheenjohtajan ja vastuualueen esimiehen laskut hyväksyy apulaiskaupunginjohtaja, ellei toisin ole määrätty.


11§ Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kaupunginosalautakunnan hyväksymät sopimukset allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirjaotteet allekirjoittaa lautakunnan sihteeri tai kaupunginosalautakunnan määräämä toimihenkilö.

Päätökset ja sopimukset, jotka henkilö tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.

Vastuualueen esimies allekirjoittaa vastuualueensa osalta sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, ellei toisin ole määrätty. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.


12§ Muut säännöt

Koko liiketoimintatoimialan hallinnosta määrätään sen johtosäännössä. Säynätsalon kaupunginosalautakunnan ja aluetoimiston vastuualueen hallinnosta määrätään tällä johtosäännöllä.

Lisäksi Säynätsalon aluehallinnossa noudatetaan Jyväskylän kaupungin hallintosääntöä.


13§ Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.2.2006 ja sillä kumotaan Jyväskylän kaupunginvaltuuston 10.1.2005 hyväksymä Säynätsalon kaupunginosahallinnon ja kaupunginosalautakunnan johtosääntö.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje