Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Asiakirjat - maksut ja lunastukset 31.5.2009 saakka


Selvennys: kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset ja asiakirjojen lähettämisestä kannettavat maksut
Tunniste: 2/2000


Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.1.2000 ja määrännyt tulemaan voimaan 25.1.2000 sekä kumonnut 17.2.1992 hyväksymänsä taksan ja siihen 20.6.1994 tehdyn lisäyksen.

Kaupungin viranomaisten asiakirjoista, joiden lunastuksen perimisestä ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kaupungille lunastusta ja maksuja seuraavien perusteiden mukaan.

Tässä taksassa mainittuihin lunastuksiin ja maksuihin lisätään arvonlisävero, milloin kysymyksessä on arvonlisäverolaissa tarkoitettu verollinen toiminta.

Asiakirjan antamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös tietojen antamiseen tulosteena, teknisen käyttöyhteyden avulla, muuten sähköisesti tai siihen verrattavalla tavalla sekä tietojen antamiseen viranomaisen tietopalveluna.Pöytäkirjanote ja asiakirjan jäljennös 10 mk (1,68 €) sivulta.

Jäljennöksestä suoritettavaan lunastukseen sisältyy jäljennöksen oikeaksi todistaminen.


3§ Oikeaksi todistamattomat jäljennökset

- valokopiot, standardikoko A4 2 mk (0,34 €) sivulta
- valokopiot, standardikoko A3 4 mk (0,67 €) sivulta
- mikrofilmisuurennos paperille, enintään standardikoko A4 2 mk (0,34€)
- mikrofilmisuurennos paperille, enintään standardikoko A3 4 mk (0,67 €)


4§ Todistus

- vuokraoikeuden haltijaa koskeva todistus 20 mk (3,36 €)
- todistus kaupungilla vakuutena olevan
- haltijavelkakirjan luovuttamisesta 20 mk (3,36 €)
- jälkipanttaussitoumus 100 mk (16,82 €)
- todistus toimitetusta rakennuspiirustusten
tarkastamisesta 20 mk (3,36 €) /kpl
- muu pyynnöstä annettava todistus 20 mk (3,36 €)Ellei asiakirjan antamisvuotta ole ilmoitettu, peritään jokaiselta
tarkastettavalta lisävuodelta 2 markkaa (0,34 €), kuitenkin enintään
20 markkaa (3,36 €).


6§ Kirjoittaen valmistetut asiakirjat

Mikäli asiakkaan tilauksesta tai pyynnöstä valmistetaan asiakirja kirjoittaen peritään siitä 10 mk (1,68 €) sivulta.


7§ Lunastuksesta vapaat asiakirjat

Lunastusta ei peritä.

1 pöytäkirjanotteesta, joka annetaan asianomaiselle, ellei päätös koske lupaa tai muuta hyväksymistä , joka lain mukaan on haettava johonkin toimenpiteeseen tai sen suorittamatta jättämiseen,

2 kaupungin omilta viranomaisilta,

3 asianomaista koskevasta palvelu- ja palkkatodistuksesta

4 asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kaupungin hallintoon kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten,

5 asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen,

6 asiakirjasta, joka tarvitaan kaupungin virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten, eikä

7 asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta.

Lunastus voidaan lisäksi jättää perimättä, kun asiakirja toimitetaan tieteellisiä tutkimuksia varten.


8§ Tietojen keräämisestä ja tilastojen laatimisesta yms. perittävä palvelumaksu

Asiakkaan pyynnöstä ja tilauksesta tehtävät selvitykset, tietojen keräämiset ja tilastojen laatimiset, asiakirjojen seulonta, lajittelu tai muuta vastaava sekä kopiointipalvelusta peritään 350 mk (58,87 €) /h kuitenkin vähintään 350 mk (58,87 €).


9§ Muut määräykset

Pöytäkirjanotteen, asiakirjan jäljennöksen tai pyynnöstä kirjoittaen valmistetun asiakirjan sivuksi lasketaan jokainen alkava, korkeintaan A4-kokoinen sivu, joka on kirjoitettu kaupungin yleisesti käyttämää konekirjoitustapaa noudattaen.


10§ Merkinnät asiakirjaan

Kunkin toimituskirjan ensimmäiselle sivulle on kirjoitettava sen nimi, jolle toimituskirja kirjoitetaan, sekä lunastuksen määrä tai että asiakirja on annettu lunastuksetta.

Jos asiakirjaan kirjoitetaan todistus, josta on suoritettava lunastusta, on tämä merkittävä todistukseen.

Salassa pidettävään asiakirjaan, joka annetaan asianosaiselle ja joka on pidettävä salassa toisen tai yleisen edun vuoksi, on tehtävä merkintä sen salassa pitämisestä. Merkinnästä tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu.


11§ Lähetysmaksu

Asiakirjoja postitse, faksilla tai sähköpostilla lähetettäessä peritään jokaiselta lähetykseltä lähetysmaksu 15 markkaa (2,52 €), lukuun ottamatta
7 §:ssä lueteltuja tapauksia. Asiakirjoja postitse lähetettäessä peritään lisäksi postimaksu. Muutoin on soveltuvin osin noudatettava, mitä on säädetty asiakirjain lähettämistä koskevassa asetuksessa.


12§
Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet lunastuksen ja lähetysmaksun perimisessä noudatettavasta menettelystä.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje