Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintosääntö (10/2023)Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 31.10.2022/92, voimaantulo 1.1.2023 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 25.9.2023/85, voimaantulo 1.10.2023 alkaen kuitenkin siten, että 14 §:n (lauta- ja johtokuntarakenne) kohta Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan jäsenmäärästä (jäsenmäärän muutos 7:stä 13:een) tulee voimaan 1.1.2024 alkaen

https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1851546


I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

1 luku Kaupungin johtaminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/1
1 § Hallintosäännön soveltaminen
2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä
3 § Esittely kaupunginhallituksessa
4 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät
5 § Valtuuston puheenjohtajan tehtävät
6 § Kaupungin viestintä

2 luku Toimielinorganisaatio
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/2
7 § Valtuusto
8 § Valtuuston tehtävät ja toimivalta
9 § Kaupunginhallitus
10 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
11 § Elinkeino- ja työllisyysjaoston tehtävät ja toimivalta
12 § Tarkastuslautakunta
13 § Lautakunnat ja johtokunnat
14 § Lauta- ja johtokuntarakenne
15 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta
16 § Lautakuntien erityistehtävät ja toimivalta
17 § Kaupungin liikelaitokset
18 § Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta
19 § Liikelaitosten johtokuntien erityistehtävät
20 § Kuntien yhteiset toimielimet
21 § Vaalitoimielimet
22 § Vaikuttamistoimielimet
23 § Toimikunnat

3 luku Palveluorganisaatio
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/7
24 § Kaupungin palveluorganisaatio
25 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät

4 luku Palveluorganisaation johtaminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/8
26 § Kaupunginjohtaja
27 § Toimialajohtaja ja kansliapäällikkö
28 § Palvelujohtaja ja palvelupäällikkö
29 § Toimintayksikön esihenkilö
30 § Liikelaitoksen johtaja

5 luku Otto-oikeusmenettely
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/9
31 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
32 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
33 § Asiat, joita ei ilmoiteta ottomenettelyyn
34 § Päätöksen täytäntöönpano

6 luku Asiakirjojen allekirjoittaminen ja henkilörekisterit
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/10
35 § Asiakirjojen allekirjoittaminen ja sopimusvastuuhenkilö
36 § Asian saattaminen vireille sähköisesti
37 § Sähköinen allekirjoitus
38 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen ja tutkimuslupien antaminen
39 § Todisteellisten tiedoksiantojen vastaanottaminen
40 § Henkilörekisterit

7 luku Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/11
41 § Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan tehtävät
42 § Kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät
43 § Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
44 § Muiden toimielinten asiakirjahallinnon tehtävät

8 luku Henkilöstöasiat
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/12
45 § Luvun määräysten soveltaminen
46 § Henkilöstöjohtajan toimivalta
47 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
48 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
49 § Kelpoisuusvaatimukset
50 § Haettavaksi julistaminen
51 § Palvelussuhteeseen ottaminen
52 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
53 § Virkaan ottaminen, jos virkaan valittu ei ota virkaa vastaan tai virkaan valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista
54 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
55 § Viransijaisten määrääminen ja virkatehtävien hoitaminen viranhaltijan ollessa estyneenä sekä avoimen viran hoitaminen
56 § Päätösvalta palvelussuhdeasioissa
57 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus
58 § Virantoimituksesta pidättäminen
59 § Lomauttaminen
60 § Palvelussuhteen päättyminen tai palvelussuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi
61 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
62 § Muut henkilöstöasioita koskevat määräykset

II OSA TALOUS JA VALVONTA

9 luku Taloudenhoito
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/15
63 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
64 § Talousarvion täytäntöönpano
65 § Talousarvion sitovuus ja seuranta
66 § Talousarvion muutokset
67 § Julkiset hankinnat
68 § Kehittämis- ja yhteistyöhankkeet
69 § Omaisuuden ostaminen ja luovuttaminen
70 § Vuokraaminen
71 § Lahjoitukset ja perinnöt
72 § Vahingonkorvaukset ja tappiontakaus
73 § Omaisuuden vakuuttaminen
74 § Laskujen hyväksyjät
75 § Velkajärjestelyt ja saatavien tileistä poistaminen
76 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
77 § Rahatoimen hoitaminen
78 § Maksuista päättäminen
79 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

10 luku Hallinnon ja talouden tarkastus
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/19
80 § Ulkoinen tarkastus ja arviointi
81 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
82 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
83 § Kaupunginreviisorin tehtävät ja ratkaisuvalta
84 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan toimivalta
85 § Tilintarkastusyhteisön valinta ja tilintarkastajan tehtävät
86 § Tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi

11 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/20
87 § Valtuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
88 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
89 § Muiden toimielinten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
90 § Viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
91 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät

III OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

12 luku Kokousmenettely
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/21
92 § Määräysten soveltaminen
93 § Toimielimen päätöksentekotavat
94 § Sähköinen päätöksentekomenettely
95 § Kokousaika ja –paikka
96 § Kokouskutsu
97 § Jatkokokous
98 § Varajäsenen kutsuminen
99 § Läsnäolo kokouksessa
100 § Kokouksen julkisuus
101 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
102 § Tilapäinen puheenjohtaja
103 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
104 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
105 § Toimielinten esittelijät ja sihteerit
106 § Esittely
107 § Esteellisyys
108 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
109 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
110 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
111 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
112 § Äänestys ja vaali
113 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
114 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

13 luku Muut määräykset
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/24
115 § Aloiteoikeus
116 § Aloitteen käsittely
117 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Hallintosäännön liite 1
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/25

Hallintosäännön liite 2
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/30

Hallintosäännön liite 3
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2948/32

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: H ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje