Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kiinteistötoimitusmaksutaksa 2022Kaupunkirakennelautakunta hyväksynyt 23.11.2021/239, voimaantulo 1.1.2022.
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1552851Taksa, jonka mukaan Jyväskylän kaupungille suoritetaan maksu kiinteistönmuodostamislain (KmL 554/95) mukaisesta toimenpiteestä.

Kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimenpiteissä tarvittavien kiinteistörekisteriotteiden, lainhuuto- ja rasitustodistuksien asiakirjamaksuja ei peritä asianosaisilta erikseen, vaan ne sisältyvät taksan mukaisiin hintoihin. Myös uskottujen miesten käytöstä aiheutuvat kustannukset sisältyvät taksaan.

TOIMITUKSET

1§. Lohkominen

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritettava maksu, kun tontin pinta-ala on

enintään 2 000 m² 1185 €
2 001 – 10 000 m² 1450 €
yli 10 000 m² 1680 €

Jos lohkomisen yhteydessä jää jäljelle kiinteistö, joka voitaisiin KRL 3 tai 4 mukaan rekisteröidä tontiksi, voidaan se lohkoa suoraan ja sen osalta kiinteistötoimitusmaksu on 315 €

Jos lohkotaan kiinteistö jolla ei ole maapinta-alaa 575 €

2§. Lohkomisen yhteydessä suoritettava rajankäynti, kiinnitysten käsittely, tontinosan lunastaminen, rasitteen käsittely tai tilusvaihto

Rajankäynti 250 €
Päätös (Kml 28 §) kiinnityksistä vapauttamisesta 250 €
Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KmL 24 §) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä 145 €
Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen 145 €
Tilusvaihto 375 €
Tontinosan lunastamisesta (KmL 62 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 17 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.
Yhteisalueosuuden siirto 145 €

3§. Rasitetoimitus

Enintään kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KmL 14 luku) 750 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 145 €

4§. Tilusvaihto

Erillinen tilusvaihto (KmL 8 luku)
Ilman uuden rajan käyntiä 615 €
Mikäli käydään uutta rajaa 1210 €

5§. Halkominen

Kun halkomalla muodostuu 2 tonttia 1210 €
Jokaiselta seuraavalta kiinteistöltä 315 €

6§. Rajankäynti

Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (KmL 11 luku) 615 €

7§. Yhteisalueosuuden siirtotoimitus

Toimituksena suoritettava Yhteisalueosuuden siirto 575 €

8§. Muu kiinteistönmääritystoimitus

Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 17 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

9§. Työkorvauksen käyttäminen toimituskorvauksen asemasta kiinteistötoimitusmaksua määrättäessä

Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 17 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.

10§. Muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella

Muista kunnan asemakaava-alueella suoritettavista KmL 5 §:ssä tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti.

KIINTEISTÖREKISTERINPITÄJÄN PÄÄTÖKSET

11§. Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin

Toimenpide, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin
(KrL 3 § ja 4 §) 315 €
Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 575 €

12§. Kiinteistöjen yhdistäminen (KmL 17 luku)

KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa 410 €
KmL 214.2 §:n mukaisessa tapauksessa 500 €

13§. Rasitteen tai oikeuden poistamisesta tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä (KmL 165 §)

Enintään kahta rasitetta koskeva päätös 410 €
Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 145 €

14§. Kiinteistörekisterin tietojen täydentämispäätös
Hakemuksesta tehtävä kiinteistörekisterin tietojen täydentämispäätös (esim. Kiinteistön nimen muutos) 135 €

15§. Yhteisalueosuuden käsittelypäätös

Hakemuksesta tehtävä Yhteisalueosuuden käsittelypäätös 315 €

ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN

16§. Toimitusinsinöörin muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan
niiden lunastus-, leima yms. maksujen lisäksi (euroa/asiakirja) 12 €

TYÖKORVAUS

17§. Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n 1 momentin mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuva työkorvauksen veloitushinnat toimitustuotannon osatehtäviin ovat:

Toimitusinsinöörin tehtävät 90 €/h
Toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen) 70 €/h
Maastotyöt /ryhmä 110 €/h

Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yleiskustannuskorvauksen, joka on 50 % työaikakorvauksesta.

VOIMAANTULO

18§. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2022 ja sillä kumotaan aiemmat kiinteistönmuodostustaksat.

Kunnallinen määräyskokoelma :: K ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje