Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 2021


3 VALVONTAMAKSU

Luvan haltijan on suoritettava ottamisen sekä maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan valvonnasta Jyväskylän maa-ainesvalvontaviranomaiselle vuosittain luvan voimassaoloajan tai jälkitöiden hyväksymiseen saakka seuraavat maksut:

3.1 Valvontamaksu

Ennen maa-ainesten oton aloittamista 135 €
(maa-aineksenotto katsotaan aloitetuksi, silloin kun ottoalueella ryhdytään pintamaiden poistoon tai muuhun vastaavaan valmistelevaan työhön)

Maa-ainesten oton aloittamisen jälkeen luvan voimassaoloaikana otettavaksi sallitun maa-aineksen kokonaismäärän mukaan 5,7 € /1000 m3

• kuitenkin vähintään 333 €
• kuitenkin enintään 4013 €

Maa-aineslain 4a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan valvonnasta peritään yhdistetty maksu siten, että maa-ainesluvan valvontamaksuun lisätään ympäristöluvan osuutena 50 % toiminnan ympäristönsuojelulain mukaisen taksan maksusta.

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisestä hankkeesta, josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitelmaa 201 €

Mikäli lupa on voimassa alle puoli vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain puolet vuotuisesta valvontamaksusta, kuitenkin vähintään 135 €

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle ennen vuotuisen valvontamaksun määräämistä, kuitenkin viimeistään 30.4. mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta peritään vain puolet vuotuisesta valvontamaksusta.

3.2 Korotettu valvontamaksu

Valvontamaksu peritään 50 prosentilla korotettuna, jos valvontatehtävät johtuvat luvanvastaisesta toimenpiteestä tai siitä, että luvan haltija on muutoin laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuudet.

Mikäli valvonta aiheuttaa erityistoimia, kuten ylimääräisiä tarkastuksia tai mittauksia, niistä aiheutuvat valvontakulut voidaan periä kunnalle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Nämä kustannukset voidaan periä välittömästi.

4 KUULEMINEN

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesta lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kulut peritään hakijalta. Muut kuulemiskustannukset sisältyvät 2 kohdan tarkastusmaksuun.

Yhteiskäsittelylupahakemusta koskevasta lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kustannukset sisältyvät 2 kohdan tarkastusmaksuun.

5 PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET

• Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15 §) 201 €
• Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 201 €
• Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §) 201 €
• Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 333 €
• Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkoL 15 §) 333 €

6 MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA JA POIKKEUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää maa-aineslupa- tai valvontaviranomainen tai ao. viranomaisen määräämä viranhaltija pääasiaa koskevassa päätöksessä. Mikäli pääasiassa ei anneta päätöstä, mahdollisesta maksusta päättää ympäristöjohtaja.

Tarkastus- ja valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevien taksan mukaan.

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

Mikäli hakija ei suorita tarkastus- tai valvontamaksua määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu; voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.

Asian käsittelyn omakustannusarvo on 66 euroa tunnilta.

7 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 8.12.2020 ja se tulee voimaan 1.1.2021.

Asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen nyt määrätyn maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu asian vireille tulon aikana voimassa olleen taksan mukaisesti.

<< edellinen sivu   

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje