Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jätetaksa 2020

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, ToivakkaJyväskylän seudun jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2019/14, voimaantulo 1.1.2020
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1232842SISÄLTÖ
YLEISTÄ JÄTETAKSASTA
1 § Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue
2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset
3 § Taksan rakenne
PERUSMAKSU
4 § Perusmaksun perusteet ja määräytyminen
KIINTEISTÖITTÄISEN JÄTEHUOLLON MAKSUT
5 § Tyhjennysmaksujen perusteet kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
6 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, JYVÄSKYLÄ
7 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, MUURAME
8 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, LAUKAA 1.4.2020 alkaen
9 § Lisämaksut kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
10 § Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksu
11 § Tyhjennysmaksujen perusteet kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
12 § Jätteen keräysvälineiden käsittelyosuus, TOIVAKKA SEKÄ LAUKAA 31.3.2020 saakka
13 § Kotitalouksien suurten jätteiden noutopalvelu
MUSTANKORKEA OY:N LAJITTELUPIHAN VASTAANOTTOMAKSUT
14 § Vastaanottomaksut lajittelupihalla
VOIMAANTULO
15 § Voimaantulo
LIITE 1. JÄTEMAKSUJEN KOHTUULLISTAMINEN

YLEISTÄ JÄTETAKSASTA

1 § Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus, valistus sekä jätehuollon kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. Jätetaksan liitteessä on esitetty jätemaksujen kohtuullistamisen periaatteet.

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviran- omaisena toimii Jyväskylän seudun jätelautakunta (jäljempänä jätehuoltoviranomainen). Lakisääteiset, kunnille kuuluvat, jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy, osakassopimuksen mukaisesti. Mustankorkea Oy hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut suoritetaan Mustankorkea Oy:lle.

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Taksa on voimassa jätehuoltoviranomaisen toimialueella Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset

Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon Mustankorkea Oy järjestää. Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu määrätään kaikille niille vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoille, joiden rakennus on käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus 14 päivän kuluessa laskun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta.

Maksamattomasta laskusta Mustankorkea Oy lähettää yhden maksuhuomautuksen, josta peritään viivästysmaksua 5,00 €. Tämän jälkeen perintä siirretään perintätoimiston hoidettavaksi. Maksamattomasta jätemaksusta veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

3 § Taksan rakenne

Taksa on rakenteeltaan kaksiosainen eli asuinhuoneistojen jätemaksut muodostuvat 1) perusmaksusta ja 2) jäteastioiden tyhjennysmaksuista tai saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksusta. Tarpeen mukaan määräytyvät myös lisäpalvelumaksut. Taksassa on määritelty lisäksi Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen hinnasto pienkuormille lajittelupihalla.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje