Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Talouskeskus Liikelaitoksen toimintasääntö (2012)


Tunniste: 2012Hyväksytty: Talouskeskus Liikelaitoksen johtokunta 2.2.2012/8, http://www3.jkl.fi/paatokset/talousjk/2012/02021300.0/frmtxt8.htm
voimaantulo 3.2.2012 alkaenSisällysluettelo

1 § Talouskeskus Liikelaitos
2 § Talouskeskus Liikelaitoksen tehtävät
3 § Talouskeskus Liikelaitoksen organisaatio
4 § Talouskeskus Liikelaitoksen johtajan tehtävät
5 § Talouskeskus Liikelaitoksen johtajan toimivalta
6 § Talouskeskus Liikelaitoksen palvelupäälliköiden tehtävät
7 § Talouskeskus Liikelaitoksen esimiesten yleiset tehtävät
8 § Puhe- ja läsnäolo -oikeus johtokunnan kokouksissa
9 § Otto-oikeuden käyttäminen
10 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
11 § Otteiden oikeaksi todistaminen
12 § Voimaantulo


1 § Talouskeskus Liikelaitos

Talouskeskus Liikelaitos kuuluu kaupunginhallituksen ja kaupungin talousjohtajan alaisuudessa hallintokeskuksen konsernipalveluihin.


2 § Talouskeskus Liikelaitoksen tehtävät

Talouskeskus Liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa tuotteistettuja talous- ja henkilöstöhallinnon, hankintatoimen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien ja järjestelmäsovellusten palveluja kaupunkikonsernille, seudun kunnille ja kuntayhteisöille.

Talouskeskus Liikelaitos vastaa osaltaan talous- ja henkilöstöhallintoon, hankintatoimeen ja järjestelmäsovelluksiin liittyvien strategioiden valmistelusta, toteuttamisesta sekä niiden seurannasta ja valvonnasta.

Talouskeskus Liikelaitoksen johtajan tai hänen määräämänsä henkilön tehtäviin kuuluu osallistua kaupungin strategiseen suunnitteluun ja kaupunkistrategian laadintaan niiltä osin kuin strategiatyö koskee omaa toiminta-aluetta.

Liikelaitosten johtosäännön ja tämän toimintasäännön lisäksi Talouskeskus Liikelaitoksen tehtävistä ja vastuista määrätään erillisissä konsernin taloutta ohjaavissa valtuuston tai kaupunginhallituksen hyväksymissä ohjeissa tai päätöksissä.


3 § Talouskeskus Liikelaitoksen organisaatio

Talouskeskus Liikelaitoksen johtajana ja viranhaltijana toimii liikelaitosjohtaja. Hänen esimiehensä on Jyväskylän kaupungin talousjohtaja.

Talouskeskus Liikelaitos jakautuu tehtäviensä toteuttamiseksi neljään päätoimintoon: talouspalveluihin, henkilöstöhallinnon palveluihin, hankintapalveluihin sekä sovelluspalveluihin. Näiden palvelujen esimiehinä työskentelevät palvelupäälliköt ovat liikelaitosjohtajan alaisia. Näihin erityistehtäviin liittyvistä vastuista määrätään tarkemmin tämän toimintasäännön 6 §:ssä.

Edellä mainitut päätoiminnot jakaantuvat edelleen yhteen tai useampaan operatiiviseen prosessitiimiin. Näiden päätoimintojen alaisuudessa toimivat myös Talouskeskus Liikelaitoksen yhteiset sisäiset hallinnolliset palvelut. Talouspalvelut vastaavat liikelaitoksen taloushallinnosta, henkilöstöhallinnon palvelut vastaavat liikelaitoksen henkilöstöhallinnosta, hankintapalvelut vastaavat liikelaitoksen tekemistä sisäisistä ja ulkoisista osto- ja myyntisopimuksista ja sovelluspalvelut vastaavat liikelaitoksen tietojärjestelmistä eli laitteista, ohjelmistoista, lisensseistä ja järjestelmäpalveluista.

Talouskeskuksen johtajan poissa ollessa hänen varahenkilönään toimii henkilöstöhallinnon palvelujen esimies. Talouspalvelujen, henkilöstöpalvelujen, hankintapalvelujen ja järjestelmäpalvelujen palvelupäälliköt sijaistavat toinen toistaan.


4 § Talouskeskus Liikelaitoksen johtajan tehtävät

Talouskeskus Liikelaitoksen johtajan tehtävistä ja erityistehtävästä määrätään tarkemmin liikelaitosten johtosäännössä. Liikelaitosten johtosäännön mukaisesti Talouskeskus Liikelaitoksen johtaja voi delegoida muita kuin liikelaitosten johtosäännössä lueteltuja erityistehtäviään alaisilleen.

Talouskeskus Liikelaitoksen johtaja

- johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa
- vastaa liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisesta
- valvoo talousarvion käyttösuunnitelman toteutumista
- vastaa yhteistyöstä palvelualueiden, konsernihallinnon sekä yhteisöjen kanssa
- vastaa siitä, että liikelaitoksen taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti
- vastaa liikelaitoksen tiedotuksesta ja johtamansa toiminnan raportoinnista
- ohjaa johtamansa toiminnan kehittämistä
- vastaa yhteistoimintamenettelyn ja työturvallisuutta koskevien säännösten soveltamisesta alaisiaan henkilöstöä koskevissa asioissa


5 § Talouskeskus Liikelaitoksen johtajan toimivalta


Mikäli hallintosääntö tai johtosääntö ei muuta määrää, talouskeskuksen johtaja päättää

- harkinnanvaraisista vuosisidonnaisista palkanosista palvelupäällikön esityksen perusteella
- järjestelyvaraeristä sekä tulospalkkioista palvelupäällikön esityksen perusteella
- oman auton käyttöoikeuksista. Talouskeskuksen johtajan osalta oman auton käyttöoikeuden myöntää kaupungin talousjohtaja
- yksittäisistä harkinnanvaraisista palkantarkistuksista
- lisä- yli-, lauantai- tai sunnuntaitöistä sekä varallaolosta


Hallintosäännön nojalla Talouskeskuksen johtaja päättää

- hankinnoista, kun niiden arvo on alle 20 000 euroa
- velkajärjestelyistä ja vahingonkorvauksista, kun niiden arvo on alle 20 000 euroa
- helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä liikelaitoksen palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle velvollisuudesta korvata liikelaitokselle aiheutettu vahinko, kun korvaus on alle 10 000 euroa
- saatavien tileistä poistamisesta, kun saatavan suuruus on alle 10 000 euroa
- maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntämisestä
- toimitilan tilapäisestä luovuttamisesta muuhun käyttöön.

Liikelaitosten johtosäännön mukaan Talouskeskuksen johtajan tehtävänä on päättää hankintalain ja hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti kaupungin keskitetyistä hankinnoista.

Muista Talouskeskus Liikelaitoksen johtajan hankintoihin liittyvistä tehtävistä ja toimivallasta määrätään tarkemmin muissa kaupungin ohjeissa, määräyksissä ja säännöissä.


6 § Talouskeskus Liikelaitoksen palvelupäälliköiden tehtävät


Talouskeskus Liikelaitoksen palvelupäälliköt vastaavat kukin oman vastuualueensa osalta:

- vuosilomien ja sairausloman myöntämisestä
- sijaisen valitsemisesta täyttö- ja rekrytointiohjeiden mukaisesti
- työ- ja virkamatkoista
- kehityskeskustelujen käymisestä
- koulutukseen osallistumisesta
- virka- ja työvapaan yms. myöntämisestä

Palvelupäälliköiden osalta päätökset tekee Talouskeskus Liikelaitoksen johtaja.

Talouskeskuksen talouspalvelujen palvelupäällikkö vastaa lisäksi oman vastuualueensa esimiestehtävien ohella Talouskeskus Liikelaitoksen taloushallinnosta:

- talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta
- talouden toteumaseurannasta ja raportoinnista
- tilinpäätöksen valmistelusta
- palveluhinnaston valmistelusta eli maksujen ja taksojen määrittämisestä

Talouskeskuksen sovelluspalvelujen palvelupäällikkö vastaa lisäksi oman vastuualueensa esimiestehtävien ohella Talouskeskus Liikelaitoksen prosessien ja järjestelmien toimivuudesta:

- palvelukeskuksen järjestelmäprosessien sisäisestä ja ulkoisesta yhteensopivuudesta
- toiminnanohjauksen eri järjestelmien ja liittymärajapintojen toimivuudesta
- tietojärjestelmä- ja ohjelmistosopimuksista

Talouskeskuksen henkilöstöpalvelujen palvelupäällikkö vastaa lisäksi oman vastuualueensa esimiestehtävien ohella Talouskeskus Liikelaitoksen henkilöstöhallinnosta:

- henkilöstöraportoinnista kaupungin ohjeiden ja määräysten mukaisesti
- terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä työkyvyn selvittämiseksi
- muista palvelussuhteen ehdoista valtakunnallisten ja paikallisten sopimusten rajoissa

Talouskeskuksen hankintapalvelujen palvelupäällikkö vastaa lisäksi oman vastuualueensa esimiestehtävien ohella Talouskeskus Liikelaitoksen sopimus- ja asiakkuudenhallinnasta

- sopimusrakenteen sekä toimittaja- ja asiakassopimusten sisällön ylläpidosta ja kehittämisestä, poislukien liikelaitoksen tietojärjestelmä-, ohjelmisto- sekä tila- ja kalustosopimukset
- asiakasviestinnästä ja tiedottamisesta


7 § Talouskeskus Liikelaitoksen esimiesten yleiset tehtävät


Talouskeskus Liikelaitoksen esimiesten yleisinä tehtävinä ovat

- omien alaisten yleinen johtaminen ja henkilöstön motivointi
- työsopimusten valmistelu
- palkkausasioita ja vuosilomia sekä muita poissaoloja koskevien esitysten valmistelu
- lausunnon antaminen työlomien ja virkavapauksien myöntämisestä
- oman palvelutiimin töiden ja tarvittaessa työajan käytön suunnittelu
- omien alaisten työtehtävien tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta jakamisesta ja työhön perehdyttämisestä ja opastamisesta vastaaminen
- kehityskeskustelujen käyminen alaistensa kanssa ja arviointien suorittaminen alaisilleen
- prosessin työmenetelmien kehittäminen sekä alaisten tarvitsemien täydennys- ja lisäkoulutuksien valmistelu
- huomautuksen tai varoituksen valmistelu työntekijälle/viranhaltijalle töiden laiminlyönnistä tai muusta moitittavasta menettelystä
- työsuojelukysymyksistä huolehtiminen (ennaltaehkäisy, korjaavat toimenpiteet, tiedottaminen, neuvonta)
- tarvittaessa osallistuminen neuvotteluihin luottamusmiehen ja/tai työsuojeluvaltuutetun kanssa
- tarvittaessa paikallisneuvotteluihin osallistuminen


8 § Puhe ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa

Liikelaitosten johtosäännön mukaan Talouskeskus Liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa asiat esittelee Talouskeskus Liikelaitoksen johtaja. Hänen ollessaan poissa tai esteellinen asiat esittelee hänen sijaisensa henkilöstöpalvelujen palvelupäällikkö tai johtokunnan määräämä muu viranhaltija.

Liikelaitosjohtaja nimeää johtokunnan sihteerin ja sihteerin varahenkilön. Liikelaitoksen toimintoja käsittelevissä asiakohdissa on läsnäolo-oikeus asianomaisesta palvelusta vastaavalla palvelupäälliköllä. Hankintakeskusta käsittelevissä asiakohdissa on läsnäolo-oikeus päätöksiä valmistelevalla esimiehellä.

Kaupunginhallituksen edustajalla, kaupungin talousjohtajalla ja hankintajohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.


9 § Otto-oikeuden käyttäminen

Johtokunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin

- henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen
- hankintalain mukaisiin hankintoihin, joiden kokonaisarvo on alle 50 000 euroa
- alle 2 000 euron vahingonkorvaukset
- hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Otto-oikeudesta säädellään tarkemmin kaupungin hallintosäännössä.


10 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Päätökset ja sopimukset, jotka henkilö tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.

Talouskeskus Liikelaitoksen johtaja allekirjoittaa oman yksikkönsä osalta sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat.


11 § Otteiden oikeaksi todistaminen

Talouskeskus Liikelaitoksen pöytäkirjaotteen todistaa oikeaksi päätöksentekijä, pöytäkirjanpitäjä, liikelaitosjohtaja tai palvelupäällikkö.


12 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 3.2.2012

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje