Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Sivistyspalveluiden palvelualueen toimintasääntö (2012)


Tunniste: 2012Sivistyslautakunta on hyväksynyt 31.5.2011/73,
http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2011/31051530.0/frmtxt73.htm
voimaantulo 1.1.2012 alkaen.Sisällys

1§ Sivistyspalvelujen organisaatio
2§ Esimiehen yleiset tehtävät
3§ Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöä koskevissa asioissa
4§ Viranhaltijoiden toimivalta taloutta koskevissa asioissa
5§ Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden toimivalta
6§ Esittely ja läsnäolo lautakuntien kokouksissa
7§ Otto-oikeuden käyttäminen
8§ Asiakirjojen allekirjoittaminen
9§ Otteiden oikeaksi todistaminen
10§ Voimaantulo


1 § Sivistyspalveluiden organisaatio

Sivistyspalveluiden palvelualueen lautakuntarakenne määritellään sivistyspalveluiden palvelualueen johtosäännössä. Palvelualueen johtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja. Sivistyspalveluiden vastuualueet ovat opetus- ja päivähoitopalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, kulttuurilaitokset sekä tukipalvelut. Vastuualueet jakautuvat palveluyksiköihin ja palveluyksiköt toimintayksiköihin ja mahdollisesti vielä toimipaikkoihin.

Opetus- ja päivähoitopalvelut –vastuualueen palveluyksiköitä ovat
1) perusopetus
2) lasten päivähoitopalvelut
3) aikuiskoulutus ja taiteen perusopetus.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut –vastuualueen palveluyksiköitä ovat
1) kirjastopalvelut
2) kulttuuripalvelut (ml. kuvataidekoulu)
3) liikuntapalvelut
4) museopalvelut ja
5) nuorisopalvelut.

Kulttuurilaitokset –vastuualueen palvelu- ja toimintayksiköitä ovat
1) Jyväskylän kaupunginorkesteri ja
2) Jyväskylän kaupunginteatteri.

Tukipalvelut –vastuualueella toimii palvelualeen yhteinen hallinto- ja kehittämisyksikkö, joka
huolehtii palvelualueen kehittämis-, talous-, henkilöstöhallinto-, viestintä- ja hallintoasioista.

Palvelualueen toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.


2 § Esimiehen yleiset tehtävät

Vastuualueen johtaja, palveluyksikön johtaja, aluejohtaja, palvelukeskuksen johtaja, toimintayksikön tai siitä vastaavasta kokonaisuudesta vastaava esimies:
1) johtaa ja kehittää yksikkönsä toimintaa
2) vastaa yksikkönsä tavoitteiden toteutumisesta
3) valvoo talousarvion käyttösuunnitelman toteutumista
4) vastaa yhteistyöstä muiden palvelualueiden sekä sivistyspalveluiden muiden vastuualueiden, palveluyksiköiden ja toimintayksiköiden kanssa
5) vastaa siitä, että taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti
6) vastaa johtamansa toiminnan raportoinnista
7) vastaa kehityskeskusteluista
8) ohjaa johtamansa toiminnan kehittämistä ja henkilöstön koulutukseen osallistumista
9) vastaa yhteistoimintamenettelyn ja työturvallisuutta koskevien säännösten soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa
10) vastaa johtamansa toiminnan tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä

3 § Viranhaltijoiden toimivalta henkilöstöä koskevissa asioissa

Hallintosäännön VIII luvun määräysten mukaisesti viranhaltijan ja työntekijän palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista, virkavapauksista ja työlomista päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan tai työntekijän palvelukseen, ellei toisin ole määrätty tai kaupunginhallitus toisin päättänyt.

Lisäksi henkilöstöasioissa noudatetaan seuraavaa toimivaltaa:

1) Lähin esimies tai toimintayksikön johtaja päättää:
– koulutukseen osallistumisesta
– vuosiloman ja sairausloman myöntämisestä
– sijaisen valitsemisesta täyttö- ja rekrytointiohjeiden mukaisesti
– viran väliaikaisen hoitajan määräämisestä täyttö- ja rekrytointiohjeiden mukaisesti
– kotimaan virkamatkoista ja virantoimitusmatkoista
– lisä-, yli-, lauantai- tai sunnuntaitöistä sekä varallaolosta
– määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.
– virka- ja työvapaan yms. myöntämisestä
– muista palvelussuhteen ehdoista valtakunnallisten ja paikallisten sopimusten rajoissa
– harjoittelijoiden ottamisesta ja opinnäytetöiden tekemisestä yksikössään

2) Päivähoidon/perusopetuksen aluejohtaja päättää:
- alaisensa henkilöstön oman auton käyttöoikeudesta
- henkilöstön siirroista alueensa toimintayksiköiden tai vastaavien välillä

3) Palveluyksikön johtaja päättää:
- alaisensa henkilöstön ja rehtorit koulujen osalta oman auton käyttöoikeudesta
- henkilöstön siirroista palveluyksikkönsä toimintayksiköiden välillä
- palveluyksikön sisäisten työryhmien nimeämisestä
- rehtoreiden ja päiväkodin johtajien palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen ehdoista

4) Vastuualueen johtaja päättää:
– palveluyksikön johtajien ja vastuualueen yhteisissä tehtävissä toimivien asiantuntijoiden oman auton käyttöoikeudesta
– vastuualueen sisäisten työryhmien nimeämisestä
– toimintaan kohdistuvan tutkimusluvan myöntämisestä
– henkilöstön siirroista vastuualueen palveluyksiköiden välillä
– työtehtäviin liittyvistä ulkomaanmatkoista

5) Apulaiskaupunginjohtaja päättää:
– vastuualuejohtajien oman auton käyttöoikeudesta
– vastuualuejohtajan viran väliaikaisen hoitajan määräämisestä enintään kuudeksi kuukaudeksi
– vastuualuejohtajien palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista
– vastuualuejohtajien sijaisen määräämisestä
– järjestelyvaraeristä tai niihin rinnastettavista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista sekä tulospalkkioista
– henkilöstöä koskevan lomautuksen toimeenpanosta kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti
– virallisista työryhmistä, joihin kuuluu eri vastuualueiden työntekijöitä ja kaupunkiorganisaation ulkopuolisia yhteistyökumppaneita.
– teatterin johtajan ja orkesterin intendentin sijaisen määräämisestä
– teatterin johtajan, orkesterin intendentin ja ylikapellimestarin palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista

Yksittäisistä harkinnanvaraisista palkankorotuksista päättää lähiesimiehen esimies, kuitenkin niin, että apulaiskaupunginjohtaja päättää suorien alaistensa harkinnanvaraisista palkankorotuksista. Ennen päätöksen tekemistä on asiasta neuvoteltava sivistyspalvelujen palvelualueen henkilöstöpäällikön kanssa.
Henkilöstöpäällikkö päättää nimikemuutoksista ja henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisista osista sekä ammattialalisästä.

Vastuualuejohtajien yli kuuden kuukauden sijaiset nimeää lautakunta. Muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden yli kuuden kuukauden sijaiset nimeää se viranhaltija tai työntekijä, jolla on oikeus ottaa kyseessä oleva henkilö vakituiseen palvelussuhteeseen.

Virkavaalin vahvistaa apulaiskaupunginjohtajan valinnan osalta kaupunginhallitus ja muiden viranhaltijoiden osalta lähin virassa oleva esimies.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje