Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Liikuntatoimen toimintasääntö


Tunniste: 2005


Liikuntalautakunta hyväksynyt 14.12.2004 ja määrännyt tulemaan voimaan 11.1.2005 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta 1.10.1997 voimaan tulleen liikuntatoimen johtosäännön
1§ Sivistystoimen organisaatio

Sivistystoimen toimiala jakaantuu kolmeen vastuualueeseen: opetustoimi, kulttuuri- ja nuorisotoimi sekä liikuntatoimi.

Toimialan hallinto määritellään johtosäännössä. Vastuualueen hallinnosta päätetään tällä toimintasäännöllä.

Sivistystoimessa on vastuualueiden yhteinen hallinto- ja suunnitteluyksikkö.

Hallinto- ja suunnitteluyksikkö

Yksikköön kuuluvat sivistystoimenjohtajan lisäksi tarvittava määrä muuta henkilöstöä. Yksikön tehtävänä on vastata koko toimialan

- taloudesta
- viestinnästä
- hallinnosta
- henkilöstöhallinnosta
- strategisesta kehittämisestä
- lakiasioista.


2§ Liikuntatoimen vastuualueen organisaatio

Liikuntatoimessa on yksi yksikkö, liikuntapalvelukeskus.


3§ Esimiehen tehtävät

Vastuualueen esimies on liikuntajohtaja, joka

- johtaa ja kehittää liikuntapalvelukeskuksen toimintaa,
- vastaa yksikkönsä tehtävä- ja vastuualueelle asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta sekä valvoo talousarvion ja määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumista, sekä huolehtii osaltaan toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä toimialan muiden tehtävä- ja vastuualueiden kanssa,

- huolehtii osaltaan siitä, että yksikön taloussuunnitelmaa, talousarviota, käyttösuunnitelmaa ja muuta suunnittelua sekä tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat esitykset valmistellaan asianmukaisesti,

- vastaa yhteistoimintamenettelyn soveltamisesta alaistaan henkilöstöä koskevissa asioissa,

- vastaa yksikön tiedotus- ja suhdetoiminnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.


4§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä kaupungin taloutta koskeva päätösvalta

Liikuntalautakunta

- päättää talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman,

- päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta, myynnistä ja tilapäisestä luovuttamisesta toiseen käyttöön lautakunnan ratkaisuvallan hyväksymässä laajuudessa.


5§ Hallintosäännön nojalla määräytyvä henkilöstöä koskeva päätösvalta

Liikuntalautakunta päättää virkojen perustamisesta ja niiden auki julistamisesta

Liikuntajohtajan valitsee kaupunginhallitus.

Liikuntajohtaja valitsee liikuntapalvelukeskuksen henkilökunnan ja päättää palvelusuhteen ehdot.

Sivistystoimenjohtaja määrää liikuntajohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisen.

Sivistystoimenjohtaja määrää liikuntajohtajan viran määräaikaiseksi hoitajaksi henkilön enintään kuuden (6) kuukauden ajaksi.

Palvelusuhteen päättyminen

Henkilön palvelukseen ottanut viranomainen, sanoo hänet tarvittaessa irti ja myöntää eron.

Sivistystoimenjohtaja myöntää eron liikuntajohtajalle. Liikuntajohtaja myöntää eron liikuntapalvelukeskuksen henkilökunnalle.

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuuden määrää vaalin tai valinnan suorittava viranomainen virkoja perustettaessa tai työsuhteisten henkilöiden palkkaamisesta päätettäessä, ellei viran tai työsuhteen kelpoisuutta ole säädetty laissa tai asetuksessa tai muutoin erikseen vahvistettu.


6§ Liikuntalautakunnalle kuuluva päätösvalta ja päätösvallan siirto

Lautakunnan päätös- ja toimivallasta päätetään sivistystoimen johtosäännön 5 – 6 §:ssä sekä hallintosäännön säädöksissä.

Liikuntalautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viran- tai toimenhaltijalle.


7§ Esittely

Liikuntajohtaja esittelee asiat lautakunnalle ottaen huomioon johtosäännön 7 § määräykset.

Liikuntajohtajaa koskevat asiat esittelee sivistystoimenjohtaja.


8§ Asiakirjojen allekirjoittaminen

Liikuntalautakunnan päätösten perusteella tehtävät asiakirjat allekirjoittaa liikuntajohtaja. Lautakunnan kokousten pöytäkirjojen otteet todistaa oikeaksi liikuntajohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.


9§ Laskujen ja menotositteiden hyväksyminen

Liikuntapalvelukeskuksen laskut ja menotositteet hyväksyy liikuntajohtaja, hänen sijaisensa tai liikuntajohtajan nimeämä henkilö.

Liikuntajohtajaa koskevat laskut hyväksyy sivistystoimenjohtaja. Liikuntalautakunta päättää saatavien poistamisesta.


10§ Voimaantulo


Tämä toimintasääntö tulee voimaan 11.1.2005.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje