Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Altek Aluetekniikan johtosääntö


Tunniste: 2007


HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 13.12.2004/187, voimaantulo 11.1.2005
MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 29.10.2007/149, voimaantulo 1.11.2007
1§ Toimiala ja toiminimi

Altek Aluetekniikka tuottaa Jyväskylän kaupungin liiketoimintatoimialaan kuuluvana liikelaitoksena pääasiassa yhdyskuntatekniikan ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita. Varsinaista toimintaa harjoitetaan toiminimellä Altek Aluetekniikka ja sitä johtaa liikelaitosjohtaja.


2§ Johtokunta

Altek Aluetekniikan johtokuntana toimii Altek Aluetekniikan johtokunta, johon kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi enintään kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi jäsenistä ja yksi varajäsen nimetään johtokunnan alaisen liikelaitoksen henkilöstön yhdessä keskuudestaan ehdottamista henkilöistä.

Kaupunginhallitus nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.


3§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Altek Aluetekniikan toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa toiminnalle tavoitteet ja seurata niiden toteutumista.


4§ Johtokunnan ratkaisuvalta

Johtokunta

1) esittää kaupunginhallitukselle Altek Aluetekniikan talousarvion ja tilinpäätöksen sekä tekee esityksen tuloksen käytöstä.
2) päättää vuosittain investointisuunnitelmasta.
3) päättää Altek Aluetekniikan toimintasuunnitelmasta.
4) päättää Altek Aluetekniikan asiakkaille tuotettavien palvelujen ja tehtävien töiden yleisistä hinnoitteluperiaatteista kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
5) päättää Altek Aluetekniikan saatavien tileistä poistamisesta.
6) päättää vahingonkorvauksen maksamisesta kaupunginvaltuuston asettamissa rajoissa.
7) valitsee liikelaitosjohtajan ja päättää tämän palkka- ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Johtokunnalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle.


5§ Esittely

Johtokunnan kokouksessa toimii esittelijänä liikelaitosjohtaja johtamaansa liikelaitosta koskevissa asioissa, ellei toimialan johtosäännössä ole toisin määrätty. Puheenjohtaja esittelee liikelaitosjohtajaa koskevat asiat.

6§ Toiminimen kirjoittaminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen

Altek Aluetekniikan toiminimen kirjoittaa liikelaitosjohtaja.

Johtokunnan päätösten perusteella tehtävät kirjalliset sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa liikelaitosjohtaja, mikäli johtokunta ei toisin päätä.

Liikelaitosta koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa liikelaitosjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

Johtokunnan kokousten pöytäkirjanotteet todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai liikelaitosjohtajan määräämä muu liikelaitoksen työntekijä.


7§ Liikelaitosjohtajan ratkaisuvalta

Liikelaitosjohtaja

1) vastaa Altek Aluetekniikan toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.
2) päättää liikelaitoksen jakamisesta tarvittaviin tulosalueisiin sekä niiden tehtävistä ja vastuuhenkilöistä.
3) päättää liikelaitoksen henkilökunnan valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen.
4) päättää tarvittavista kaupungin hankintaohjeiden mukaan kilpailutetuista hankinnoista.
5) hyväksyy liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat.
6) päättää henkilökunnan palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista.
7) ratkaisee ne asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan ratkaisuvaltaan, jotka säädösten ja määräysten perusteella eivät kuulu jonkun muun ratkaistavaksi tai joita tässä johtosäännössä ei määrätä jonkun muun ratkaistavaksi.

Liikelaitosjohtajalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle.


8§ Henkilöstö

Viran ja työsuhteen kelpoisuusehdoista ja nimikkeistä päättää valinnan suorittava toimielin, viranhaltija tai työntekijä, joka myös irtisanoo ja myöntää eron.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje