Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Hakemistot

Hallintosääntö 2018


Tunniste: 3/2018


5 luku
Otto-oikeusmenettely

31 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Niissä asioissa, joissa otto-oikeus on kuntalain 92 §:n perusteella mahdollista, noudatetaan seuraavaa menettelyä:

1. Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.
2. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi päättää lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä.
3. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, johtokunnan puheenjohtaja tai esittelijä.

Asia voidaan ottaa lauta- tai johtokunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asian ottamisesta kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi on päätettävä ennen kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan käsittelyä. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa päätöksestä on tehtävä kuntalain tarkoittama oikaisuvaatimus.

Päätös, jonka kaupunginhallitus, lautakunta tai johtokunta on tehnyt otto-oikeuden nojalla käsiteltäväkseen ottamassaan asiassa, on viipymättä toimitettava asianomaiselle toimielimelle tai viranhaltijalle.

32 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
Kaupunginhallituksen alaisen toimielimen ja viranhaltijan tulee ilmoittaa tekemistään ottokelpoisista päätöksistä kaupunginhallitukselle lukuun ottamatta päätöksiä niistä asioista tai asiaryhmistä, jotka on kuvattu hallintosäännön 33 §:ssä, tai joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen toimielimen ja viranhaltijan tulee ilmoittaa tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lautakunnalle lukuun ottamatta päätöksiä niistä asioista tai asiaryhmistä, jotka on kuvattu hallintosäännön 33 §:ssä, tai joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Johtokunnan alaisen toimielimen ja viranhaltijan tulee ilmoittaa tekemistään ottokelpoisista päätöksistä johtokunnalle lukuun ottamatta päätöksiä niistä asioista tai asiaryhmistä, jotka on kuvattu hallintosäännön 33 §:ssä, tai joista johtokunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus otto-oikeuden alaisista päätöksistä on annettava oikaisuaikana.

Ottokelpoiset päätökset annetaan tiedoksi toimielimille kokouksessa. Mikäli toimielimellä ei ole kokousta otto-oikeusaikana, päätös annetaan sähköisesti tiedoksi toimielimen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä esittelijälle. Lisäksi päätös tuodaan tiedoksi toimielimelle sen seuraavassa kokouksessa.

33 § Asiat, joita ei ilmoiteta ottomenettelyyn
Ylemmälle toimielimelle ei ilmoiteta seuraavia päätöksiä:

- henkilöstöä koskevat päätökset, lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virkasuhteeseen
- tilojen vuokraaminen ulkopuolisille tilapäiseen käyttöön
- hankintapäätökset, joiden kokonaisarvo jää alle kansallisen kynnysarvon
- alle 2000 euron vahingonkorvaukset
- operatiiviset päätökset, joilla ei ole välittömiä talousvaikutuksia

Otto-oikeutta ei ole kuntien yhteisten toimielinten tekemiin päätöksiin lukuun ottamatta päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämää otto-oikeutta.

34 § Päätöksen täytäntöönpano
Jos otto-oikeutta ei käytetä 14 päivän oikaisuvaatimusaikana, voidaan kuntalain nojalla tehty päätös panna täytäntöön.

Kuntalain nojalla tehdyt päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna heti täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen, lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Hakemistot :: Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje