84/Salovuorentie 1-3 ja Paloaukeantie 2, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaava-alue sijaitsee Korpilahden Tissolanmäellä, noin kahden kilometrin etäisyydellä Korpilahden keskustasta luoteeseen. Alue sijoittuu Salovuorentien ja Räätälitien risteysalueelle. Suunnittelualue rajautuu pohjoisesta ja idästä Salovuorentien ja Räätälitien risteysalueeseen. Etelästä alue rajautuu lähivirkistysalueeseen (VL) ja Paloaukeantien katualueeseen. Alueen länsi-puoli on kaavoittamatonta aluetta.

Kaavatunnus
tunnus: 84:014

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.8.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 24.8.-9.9.2016Kaavaehdotus nähtävillä 18.10.-1.11.2016Kaavan hyväksyminen 22.11.2016Kaava lainvoimainen 10.1.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman 10.1.2017

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen AO- korttelialueella sijaitsee nykytilanteessa kaksi pienehköä omakotitaloa. Alueella sijaitsevat rakennukset ovat kooltaan 45 kem2 ja 52 kem2. Lisäksi tontilla numero 1 sijaitsee talousrakennus ja tontilla numero 3 kaksi talousrakennusta. Rakennusten valmistumisvuotta ei ole määritelty, mutta arvioitu valmistumisajankohta on 1940- luvun taitteessa. Muilta osin alue on pääasiassa rakentamatonta sekametsää. Alueen maaperä on hiesua. Alueella sijaitsee lampi. Suunnittelualueen halki kulkee Elenian hallinnoima 20 kV: n ja 0,4 kV: n voimajohtolinja. Suunnittelualue sijoittuu kunnallisteknisten verkostojen läheisyyteen täydentämään rakennettua ympäristöä. Erillispientalojen korttelialueelle (AO) on voimassa olevassa kaavassa osoitettu kolme ajoyhteyttä; kaksi yhteyksistä kulkee lähivirkistys-alueen kautta ja yksi maa- ja metsätalousalueella. Eteläisin ajoyhteys kulkee toteutumattoman liike-rakennusten korttelialueen (KL) kautta

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuutta liittää voimassa olevan kaavan mukaisiin korttelissa 355 sijaitseviin tontteihin 1 ja 2 länsipuolella sijaitsevasta kaavoittamattomasta alueesta kaavamuutoksen hakijan omistuksessa oleva noin 230 m2 suuruinen alue. Lisäksi tonttiin 1 liitettäisiin suikale eteläpuolella sijaitsevasta lähivirkistysalueesta (VL), koska nykytilanteessa osa talon perustuksista sijaitsee VL- alueen puolella. Kaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan korttelissa 354 sijaitsevan liikerakennusten korttelialueen (KL) säilyttämisedellytyksiä. Tissolanmäellä ei ole kysyntää liiketonteista, jolloin korttelialueen käyttötarkoituksen muutos asumisen mahdollistavaksi on tarkoituksenmukaista.
Tavoitteena on selkeyttää alueen kaavallista tilannetta ja päivittää alueen tila- ja aluevarauksia. Lisäksi kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan alueen rakennusoikeudet, rakennusalat ja käyttö-tarkoitusmerkinnät.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös