47/Antinniityntie 12 ja Heinämäentie 10, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Palokan Hei-nämäessä reilun kilometrin etäisyydellä Palokan keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu lounaasta lähivirkistysalueeseen (VL) ja muista ilmansuunnista teollisuustontteihin. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Antinniityntie 12.

Kaavatunnus
tunnus: 47:048

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.2.2016, 24.8.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 30.11.-14.12.2016Kaavaehdotus nähtävillä 7.3.-21.3.2017Kaavan hyväksyminen 11.4.2017Kaava lainvoimainen 26.5.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman 26.5.2017.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Teollisuustontit ovat nykyisin käyttötarkoituksensa mukaisesti teollisuus- ja varastoalueena. Suunnittelualueeseen kuuluva lähivirkistysalue (VL) on nykytilanteessa rakentamatonta ja osittain tiheää sekametsää. Alueelta on laadittu Heinämäen luontoselvitys keväällä 2016. Kohteesta ei löytynyt arvokkaita luontokohteita tai merkkejä uhanalaisista lajeista (liito-orava). Alueen maaperä on suurimmaksi osaksi moreenia. Suunnittelualue on varsin tasainen ja se sijoittuu päättyvien katujen (Antinniityntie ja Harkkokatu) päähän. Alueen etelänpuolella kulkee Heinämäentie. Suunnittelualue sijoittuu kunnallisteknisten verkostojen läheisyyteen täydentämään olemassa olevaa teollisuus- ja varastotoimintapainotteista ympäristöä

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuutta laajentaa korttelissa 60 ja korttelissa 108 sijaitsevia teollisuustontteja viereisen lähivirkistysalueen suuntaan.
Korttelissa 60 sijaitsevan tontin 12 laajentamisella mahdollistetaan yritystoiminnan kehittäminen ja kasvu sekä olennaisesti helpotetaan jäljellä olevan rakennusoikeuden hyödyntämistä. Teollisuustontti numero 12 on Keski-Suomen Kaidetyö Oy:n omistuksessa. Tontilla oleva teollisuusrakennus on Purku & Piikkaus Oy:n omistuksessa ja siinä toimii Suomen CNC- Koneistus Oy. Korttelin 60 tontti numero 11 on Suomen CNC- Koneistus Oy:n omistuksessa. Tulevaisuudessa tontit 11 ja 12 on tarkoitus yhdistää yhdeksi tontiksi maanomistusolojen selkiydyttyä.

Korttelissa 108 sijaitsevan teollisuustontin laajennuksella mahdollistetaan Palokan/ Heinämäen uuden lämpökeskuksen sijoittuminen alueelle. Vuokrasopimuksen päätyttyä Koivutien lämpökeskus on purettu ja Elenia Lämpö Oy:llä on tarve uuden lämpökeskuksen sijoittamiselle Palokan/ Heinämäen alueelle. Teollisuustontti (TTV-2) on Pappilanvuoren Lämpöhuolto Oy:n (nykyisin Elenia Lämpö Oy) omistuksessa. Jyväskylän kaupunki omistaa suunnittelualueeseen kuuluvan lähivirkistysalue (VL).
Jyväskylän kaupunki ja Elenia Lämpö Oy ovat jättäneet kaavamuutoshakemuksen 1.7.2015.

Suunnittelualuetta on laajennettu Keski-Suomen Kaidetyö Oy:n kaavamuutoshakemuksen johdosta 1.6.2016.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös