Rantavayla

y1_Rantaväylän osayleiskaava, sisainen

Kaavan perustiedot

Sijainti
Osayleiskaava koskee valtatie 4:n ja valtatie 9:n alueita ja niiden lähialueita välillä Mattilanniemi-Lohikoski sekä Jyväskylän Rantaväylän, Aholaidan ja Jyväskylän ratapihan aluetta aina Hannikaisenkadun länsipuolelle.

Kaavatunnus
tunnus: y1035

Yhteyshenkilöt
Leena Rossi, Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtajaReijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehti
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 08.12.2015;

Kaavan uusin vaihe
Osayleiskaava-alueen pohjoisosan tie-, katu- ja siltasuunnittelua ja maastotutkimustöitä on tehty kesän ja syksyn 2018 aikana. Tiesuunnitelmaluonnos esitellään yleisölle 31.10.2018 klo 14-18 Keski-Suomen ELY-keskuksessa.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Valtatie 9, valtatie 4, Jyväskylän ratapiha, Lohikosken eritasoliittymä (ETL), Kangas, Kankaan tuleva ETL, Touru-lan ETL, Seppälä, Aholaidan tuleva ETL, Rantaväylä ja Mattilanniemi muodostavat liikenteellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden, jossa myös kaupunkikuvalliset seikat korostuvat. Rantaväylällä liikennemäärät ovat kasvaneet ja niiden ennustetaan kasvavan. Kankaan asuin- ja työpaikka-aluetta rakennetaan ja Seppälän liikekeskus kehittyy voimakkaasti kaupan ja asumisen alueena. Ratapiha ja Rantaväylä erottavat Lutakon alueen keskusta-alueesta. Tehdyn selvityksen mukaan ratapihan siirtämisen tai kaventamisen arvioidaan olevan kustannuksiltaan, teknisesti ja käytön kannalta haastavaa. Tämä vaikuttaa myös Rantaväylän suunnitteluun. Valtateiden liikenteestä Jyväskylässa merkittävä osa on kaupungin ja seudun sisäistä liikennettä. Tämä on liiken-teen sujuvuuden ja ennakoitavuuden kannalta erityisesti ilta- ja aamuruuhka-aikoina ratkaiseva tekijä. Sisäistä liikennettä Liikennemuotojakaumaan ja siten henkilöautoliikenteeseen valtateillä on mahdollista vaikuttaa kau-pungin omilla toimilla. Tähän vaikuttavat myös liikenteen ja yhteiskunnan muu kehittyminen (älyliikenne, kevytlii-kenne, joukkoliikenne, väestön kasvu, ikärakenne).

Kaavan tavoitteet
Osayleiskaavan avulla tutkitaan miten liikenteen ratkaisut suunnittelualueella ja ratapihan toiminnat pitkällä täh-täimellä järjestetään, kun pyritään turvaamaan liikenteen turvallisuus ja toimintavarmuus sekä kaupungin keskus-tan kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja taloudellinen kehittyminen. Kaavan lähtökohtien ja kaavaratkaisujen arvioinnissa tärkeä osa on kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla. Kaavaprosessin aikana laaditaan selvityksiä, vaih-toehtoisia ratkaisuja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Viranomaisten välistä yhteistyötä ja keskustelua käydään paikallisesti (Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto) ja kansallisesti (Liikennevirasto). Näin luodaan pohja osayleiskaavalle. Osayleiskaavan yhteydessä laadittavat selvitykset toimivat osaltaan vaikutusten arviointi-na myös maantielain mukaisille nelostien suunnittelua varten tehtäville suunnitelmille. Osayleiskaava aikanaan ohjaa asemakaavamuutoksia.

Päätavoitteet Jyväskylän keskustan, Lutakon, Kankaan ja Seppälän kokonaisuudessa:

• Kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja kaupunkikuvan parantaminen
• Rantaväylän, ratapiha-alueen ja sen ympäristön täydennysrakentaminen
• Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen
• Valtakunnallisten liikenneväylien toimintavarmuuden kehittäminen
• Liikenneinvestoinnit ja niiden taloudellisuuden ja ajoituksen ratkaiseminen

Kaavan sisältö
Osayleiskaavaprosessin aikana laaditaan selvityksiä, ideoita, vaihtoehtoja ja arvioidaan vaikutuksia. Sen lisäksi tehdään yhteistyötä viranomaisten välillä ja käydään keskustelua kaupunkilaisten kanssa. Näin luodaan pohja osayleiskaavalle. Osayleiskaava ja sen yhteydessä laadittavat selvitykset toimivat vaikutusten arviointina myös maantielain mukaisille suunnitelmille, joita laaditaan Kankaan eritasoliittymää varten. Osayleiskaavalla ohjataan aikanaan laadittavia asemakaavamuutoksia.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös