Leppälahti oyk, sijaintikartta

Leppälahti oyk, Muurikaisen pohjoispäätä

Leppalahti oyk, peltomaisemaa

y101/Leppälahden osayleiskaava, yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Leppälahden kylä sijaitsee noin 15 km etäisyydellä Jyväskylän keskustasta valtatie 9 varrella. Vaajakoskelle on matkaa maanteitse noin 6,5 km.

Kaavatunnus
tunnus: y101

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 08.04.2014;Kaavaluonnos nähtävillä 18.06. - 21.08.2015Kaavaehdotus nähtävillä 2.12.2016 - 2.1.2017 ; 20.4.-21.5.2018Kaavan hyväksyminen 11.6.2018Kaava lainvoimainen 20.09.2019

Kaavan uusin vaihe
Leppälahden oyk on saanut lainvoiman 20.9.2019.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on jatkoa vuonna 2013 valmistuneelle Leppälahden kyläselvitykselle, jossa kartoitettiin kylän kehittämistarpeita sekä selvitettiin alueen suunnittelutarvetta.
Osayleiskaava tullessa lainvoimaiseksi se toimii kyläalueella suunnittelutarveratkaisujen perusteena ja ranta-alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavalla ohjataan pysyvän asumisen sekä loma-asumisen sijoittumista ja muuta maankäyttöä Leppälahden kyläalueella ja rannoilla.

Kaavan sisältö
Kaavoitettava alue käsittää tiiviimmän kyläalueen lisäksi Leppäveden, Muurikaisjärven, Palvajärven Pitkäjärven, Orajärven ja Talsanlammen ranta-alueita sekä näiden väliin jääviä alueita. Kaavoitettava alue on laajuudeltaan 22 km2 ja rantaviivaa siinä on n. 80 km. Rakennusoikeuden selvittämiseksi on yleiskaavassa määritelty mitoitusperusteet. Ranta-alueilla mitoitus perustuu yleisesti käytettyyn muunnetun rantaviivan menetelmään ja emätilaperiaatteeseen. Emätilan määrittelyn ajankohtana käytetään rakennuslain voimaantulon ajankohtaa 1.7.1959. Ranta-alueen ulkopuolella ns. kuivanmaan mitoitustarkastelu on tehty pinta-alaperusteisesti ja emätilakohtaisesti. Emätilan määrittelyn ajankohtana käytetään, ranta-alueen kanssa yhteneväisesti, rakennuslain voimaantulon ajankohtaa 1.7.1959. Mitoituksella pyritään siihen, että maanomistajat saavat tilan pinta-alaan, olosuhteisiin ja aiemmin hyödynnettyyn rakennusoikeuteen suhteutetun määrän rakennuspaikkoja. Kuivanmaan mitoituksella saadaan suunnittelutarveratkaisujen käsittelyyn samoin perustein arvioitu mitoitusmalli, jolloin tasapuolisen kohtelun vaatimus täyttyy. Uusi asuinrakentaminen on osoitettu nykyisen kylärakenteen yhteyteen sekä keskitetyn vesihuoltoverkoston laajenemisen kannalta edullisille alueille. Yleiskaavaratkaisu huomioi maiseman-, luonnonympäristön- ja kulttuurihistorian arvokkaat kohteet. Yleiskaavan mahdollistaa maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittamisen jatkossakin sekä muiden kokonsa ja ympäristövaikutustensa puolesta alueelle sopivien elinkeinojen harjoittamisen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös