y3_Tikkalan osayleiskaava, yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Tikkalan kylä sijaitsee Korpilahden pohjoisosassa. Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 22 km ja Korpilahden Kirkonkylälle noin 18 km.

Kaavatunnus
tunnus: y3:007

Yhteyshenkilöt
Leena Rossi, Kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Kaavaluonnos nähtävillä 20.10. - 21.11.2008 Kaavaehdotus nähtävillä 17.6. - 7.8.2009Kaavan hyväksyminen 14.12.2009Kaava lainvoimainen 17.5.2011

Kaavan uusin vaihe
Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 14.12.2009 (§ 241) hyväksynyt Tikkalan osayleiskaavan.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen 8.4.2011. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole määräajassa valitettu, joten kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava Tikkalan kylälle ja helpottamaan siten suunnittelutarveharkinta- ja rakennuslupamenettelyä.

Kaavan sisältö
Keskeistä kyläaluetta rakennetaan edelleen tiiviinä ja muuta kylämaisemaa maaseutumaisesti. Metsäalueille on osoitettu muutama kylää tukeva metsäkylämäinen alue. Kaavaehdotus sisältää uusia rantarakennuspaikkoja 34 kpl ja ns kuivan maan rakennuspaikkoja 184 kpl. Yhteensä uusia rakennuspaikkoja on 218 kpl. Olevia rantarakennuspaikkoja on 221 kpl ja kuivan maan rakennuspaikkoja 85 kpl, yhteensä olevia rakennuspaikkoja on 306 kpl. Kylän kehittäminen tulee edellyttämään vesi- ja viemäriverkoston rakentamista. Uusi koulu-päiväkotirakennus tulee palvelemaan uusia asukkaita valmistumisen jälkeen syksyllä 2009. Uudessa koulussa on paikkoja kaikkiaan 90 -100 koululaiselle ja päiväkodissa 63 lapselle (3 ryhmää). Rakennuspaikalla on huomioitu mahdollisuus myös laajennuksille. Kylän rakentaminen ja laajentaminen perustuu pääasiassa nykyiseen tieverkkoon. Petäjävedentielle on osoitettu uusi linjaus, joka toteutuessaan parantaa kyläkeskuksen rakennetta ja liikenneturvallisuutta. Keskeisille osille osoitetut kevyenliikenteen väylät parantavat merkittävästi koulu- ja asiointiliikenteen liikenneturvallisuutta. Varsinaisia virkistysalueita on osoitettu vähäisesti, mutta alueen laajat maa- ja metsätalousalueet toimivat myös virkistyskäytössä jokamiehen oikeuteen perustuen. Kaavassa on osoitetuttu lähivirkistysalue Patajärven rannalle, jonka yhteyteen voidaan sijoittaa pienialaisia toimintoja, kuten leikkipuisto, pienehkö pallokenttä ja uimaranta rakenteineen. Venevalkamia on osoitettu kaikkiaan 2 kpl, joista toinen on tulossa kaupungin omistukseen. Lisäksi alueelle on osoitettu 10 kpl pienempiä veneiden pitopaikkoja lähinnä yksityisten omien kuivan maan tontteja varten. Uimapaikkoja on 3 kpl. Muuratjärvellä on kaksi pientä saarta osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi. Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan hyväksymisen jälkeen käyttää ranta-alueilla rakennuslupien myöntämisen perusteena. Tavoitteena on myös helpottaa asuinrakentamisen lupamenettelyä maankäyttö- ja rakennuslain 44§:n mukaisesti myös ranta-alueen ulkopuolella, joten tällä kaavalla myös osa ns. kuivan maan rakennusluvista voidaan myöntää suoraan. Tikkalan osayleiskaava on Ympäristöministeriön yhtenä pilottikohteena kyläkaavoituksen kehittämishankkeessa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös