16 / Äijälänranta, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaavoitettava alue sijaitsee Äijälänjoen, Viherlandian ja Rauhalahden väliin jäävällä alueella Jyväsjärven itärannalla. Alueelle on kaupungin keskustasta matkaa n. 5 km.

Kaavatunnus
tunnus: 16:122

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 05.11.2002;Kaavaluonnos nähtävillä 21.02.-22.03.2005/07.12.-20.12.2005Kaavaehdotus nähtävillä 01.08.2006-08.09.2006 / 12.07.2010-13.08.2010Kaavan hyväksyminen 17.01.2011Kaava lainvoimainen 11.04.2011/10.04.2012

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.1.2011. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja kaupunginhallitus on antanut lausunnon valituksesta 11.4.2011.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.4.2011 määrännyt asemakaavan tulemaan voimaan ennen sen lainvoimaisuutta muilta kuin valituksen alaisilta osin.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt asemakaavan hyväksymispäätöksestä jätetyn valituksen 16.9.2011. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta jatkovalituksella korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty jatkovalitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 17.10.2011. Kaupunginhallitus on antanut valituksesta lausunnon Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 7.11.2011.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituksen 29.3.2012. Valituksen alaiselta osin asemakaava on tullut voimaan 10.4.2012.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella on Jyväskylän kaupungin taimitarha oheistoimintoineen sekä osa Viherlandialle kuuluvia peltoja. Suunnittelualue rajautuu eteläpuolelta Äijälän vanhaan pientaloalueeseen suojeltuine rakennuksineen ja länsipuolelta Jyväsjärveen. Suunnittelualueen länsiosassa ranta-alueella sijaitsevat luhdat ja lehtipuukankaat muodostavat metsäluonnon arvokkaan kokonaisuuden.

Kaavan tavoitteet
Kaavoitettavalle alueelle on tavoitteena mahdollistaa alue- ja arkkitehtisuunnittelultaan korkealuokkainen matala-tiivispientaloalue sekä rivi- ja kerrostaloalueet ulkoilu- ja virkistysalueineen. Alueesta on tarkoitus muodostaa rakentamiseltaan monipuolinen ja viihtyisä asumisen aluekokonaisuus. Rantavyöhykkeen tärkeät luontoarvot huomioidaan suunnittelussa.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 7.6.2010, että Jyväskylän kaupunki hakee asuntomessuja ja käynnistää neuvottelut Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa messujen järjestämisestä vuonna 2014 Äijälänrannan alueelle. Asuntomessujen sijoittuminen alueelle asettaa uusia tavoitteita asemakaavasuunnittelulle.

Kaavan sisältö
Asemakaavalla muodostuu Äijälänrantaan korkeatasoinen pien-, rivi- ja kerrostaloalue virkistysalueineen ja rakennettuine puistoineen. Asemakaava eheyttää yhdyskuntarakennetta mahdollistaen alueelle tiivistä täydennysrakentamista lähelle Jyväskylän keskusta-aluetta. Asemakaava luo edellytykset terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön muodostumiselle noin 800 – 960 asukkaalle. Asemakaava mahdollistaa monimuotoisen ja kiinnostavan asuntomessualueen (2014) muodostumisen kaupunkirakenteessa keskeiselle ja näkyvälle paikalle. Asemaakaava turvaa arvokkaiden luonnontilaisten alueiden luontoarvojen säilymisen asianmukaisilla kaavamerkinnöillä. Alueen viherympäristön käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota niin suunnittelussa kuin toteutuksessa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös