Rakennusvalvonnan palvelutaksa 2021Rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt 8.12.2020/60, voimaantulo 1.1.2021 https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1389151


1 § Soveltamisala

Tämän taksan mukaisesti peritään maksut jäljempänä mainituista tarkastuksista sekä muista sellaisista toimenpiteistä ja tehtävistä, jotka eivät liity rakennuslainsäädännön tarkoittamaan luvanvaraiseen rakentamiseen.

Taksan soveltaminen edellyttää, että tarkastukset sekä muut toimenpiteet ja tehtävät suoritetaan asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin välillä tehtyyn sopimukseen tai vastaavaan toimeksiantoon.

2 § Sähköisten asiakirjojen maksut (sähköisessä käyttöarkistossa olevat asiakirjat)

- Sähköinen asiakirja 10,00 €/tiedosto
- Sähköinen asiakirja ulkoiselle kopiolaitokselle tulostettavaksi 10,00 €/tiedosto
- Verkkokaupasta itsepalveluna ladattavat tiedostot 5,00 €/tiedosto
- Tulosteet rakennusvalvonnassa
▫ sähköisistä dokumenteista otetaan tulosteita vain A4- tai A3-kokoa olevista asiakirjoista, maksu peritään voimassa olevan kopiotaksan 3§ mukaan

3 § Arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut (vain asiakirjat, joista ei ole olemassa sähköisiä tiedostoja)

Kopioiden ottaminen rakennuslupa-asiakirjoista tai muista asiakirjoista
- Rakennuslupapiirustukset:
▫ Kopioinnin perusmaksu (sisältää 1 kpl A3 tai A4) 10,50 €
▫ Lisäksi kopiomaksu/sivu
 A4 2,40 €
 A3 3,50 €
- Rakennuslupapäätöksen ja muiden asiakirjojen kopioiminen (ei perusmaksua) 2,80 €/sivu (vain A4-asiakirjat)
- Ulkoiselle kopiolaitokselle kopioitavaksi valmisteltavat tilaukset 20,00 €/toimeksianto
- Arkisto- ja kopiointipalvelut, mikäli ne edellyttävät tavanmukaista enemmän työtä kuten asiakirjojen seulontaa, lajittelua tai muuta vastaavaa 70,00 €/h, kuitenkin vähintään 70,00 €.

4 § Erinäisistä muista toimenpiteistä perittävät palvelumaksut

Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät selvitykset, katselmukset, tarkastukset, katselmus- ja rakennusvaihetodistukset, asiantuntijalausunnot, tietojen keräykset taikka erilaiset laskenta- ja mittaustehtävät katselmus- tai vaihetodistusta kohti 90,00 €/h, kuitenkin vähintään 90,00 €.

5 § Taksan soveltamista koskevia määräyksiä

Tämän taksan mukaiset maksut on suoritettava, kun taksan tarkoittama toimenpide on suoritettu.

6 § Arvonlisäveron vaikutus

Tässä taksassa mainitut maksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

- - -

*ulkoinen kopiolaitos laskuttaa lisäksi omista palveluistaan omien taksojensa mukaisesti

Kunnallinen määräyskokoelma :: R ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2021