Satamajärjestys 2021


Selvennys: Jyväskylän kaupungin satamajärjestys
Tunniste: Voimaantulo 1.3.2021 alkaenKaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 15.12.2020/266. Voimaantulo 1.3.2021 alkaen.

https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1391407Sisällys

I Luku Yleiset säädökset

II Luku Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

III Luku Veneiden saapuminen ja sijoittaminen satamaan

IV Satamapaikkojen vuokraus

V Luku Sataman turvallisuus

VI Luku Tavaran varastointi

VII Luku Ympäristömääräyksiä

VIII Luku Ajoneuvoliikenne

IX Luku Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa

X Luku Erinäiset määräykset

XI Luku Voimaantulo

I LUKU - Yleiset säännöt

1 §
Tämän satamajärjestyksen määräyksiä on kokonaisuudessaan noudatettava Jyväskylän kaupungin satama-alueilla ja talvisäilytyspaikoilla (karttaliitteet 1-7). Satamajärjestyksen määräysten lisäksi sovelletaan lakeja ja asetuksia sekä näiden nojalla annettuja määräyksiä.

Aluksella viitataan tässä satamajärjestyksessä yleisesti risteilijöihin, veneisiin, sauna- ja asuntolauttoihin, ravintolalaivoihin sekä muihin siirrettäviin kelluviin lauttoihin, ellei erikseen muuta mainita.

Satamajärjestys on soveltuvilta osiltaan voimassa myös muilla Jyväskylän kaupungin ylläpitämillä venepaikoilla (laituripaikat, soutuvenepaikat ja muut satamapalveluiden tuottamiseen tarkoitetut alueet).

2 §
Satama-alueilla tulee huolehtia yleisestä siisteydestä ja noudattaa kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä ja Jyväskylän kaupungin satamien jätehuoltosuunnitelmia.

3 §
Satamahallintoa hoitaa kaupunkirakennepalveluiden toimiala ja satamaviranomaisena toimii toimintasäännössä määritelty viranhaltija.

Satamaa koskevista maksuista päätetään voimassa olevien hallinto- ja toimintasääntöjen mukaisesti.
 
II LUKU – Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

4 §

Venepaikkojen käyttö yritys- tai kaupalliseen toimintaan ilman erillistä lupaa on kielletty. Satamassa toimivasta, kaupalliseen toimintaan käytettävästä aluksesta on ilmoitettava satamaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Satamaviranomainen osoittaa mahdollisuuksien mukaan kaupalliseen toimintaan käytettävälle alukselle paikan satamasta. Toiminnan aloituksen ehtona on allekirjoitetun vuokrasopimuksen toimitus satamaviranomaiselle.

Satamassa on varattu sijoituspaikkoja myös muulle kelluvalle kaupalliselle toiminnalle, johon lukeutuvat ravintola- ja uimalatoiminta sekä muut väliaikaiset, satama-alueella luvanvaraisesti toteutettaviin tapahtumiin liittyvät lisätoiminnot.

Kaikki muu kaupallinen toiminta satama-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty ja vaatii erillisen sijoitusluvan satamaviranomaiselta.

III LUKU – Alusten saapuminen ja sijoittaminen satamaan

5 §
Suurin sallittu nopeus on osoitettu liikennemerkein. Alusten nopeus on säädettävä olosuhteiden, paikan ja aluksen rakenteen mukaan niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa muille sataman käyttäjille, satamalle tai sen laitteille eikä alukselle itselleen. Aallokon aiheuttamiskieltoa ja erityistä varovaisuutta on noudatettava sivuutettaessa kapeita väyliä, laitureita ja poijuihin kiinnitettyjä aluksia.

6 §
Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava satamaviranomaisen osoittamaan paikkaan eikä sitä saa ilman tämän suostumusta siirtää toiseen paikkaan.

Aluksen päällikön tulee olla tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

7 §
Lutakon satamassa on eri tarkoituksiin käytettäville aluksille osoitettu omat laiturinsa. Alus tulee säilyttää aina sille osoitetulla paikallaan.

8 §
Alusta laituriin kiinnitettäessä, irrotettaessa ja sitä siirrettäessä sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta laiturin ja satamalaitteiden vaurioitumisen välttämiseksi. Tarvittaessa alus on siirrettävä ankkuriin.

Ankkurin käyttäminen laitureiden vierustoilla on kielletty. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.

Aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet eivät saa häiritä liikennettä eivätkä vahingoittaa satamalaitteita. Aluksen viemäri- ym. johdot on ennen laituriin saapumista ja satamassa olon aikana peitettävä siten, ettei laiturille pääse vettä ja likaa. Lumen ja jään poistaminen aluksesta laiturille on kielletty.

Laituriin kiinnitetyn aluksen potkuria saadaan käyttää vain hiljaisen vauhdin koekäyttönä aluksen valmistautuessa lähtöön, paitsi milloin satamaviranomaisen kanssa on toisin sovittu.
 
IV LUKU - Satamapaikkojen vuokraus

9 §
Aluksia voi säilyttää laitureissa huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Satamapaikkoja voi vuokrata myös veneilykauden aikana. Mikäli vuokraus tehdään kesken veneilykauden, varaus on voimassa kulloisenkin kauden loppuun. Isot huvialukset ovat poikkeus, ne voidaan pitää laitureissa ympäri vuoden erillistä maksua vastaan (talvisäilytyspaikkamaksu). Laiturissa olevat alukset eivät saa aiheuttaa vahinkoa satamarakenteille. Mahdollisista vahingoista vastaa satamapaikan vuokraaja.

Aiemmin vuokraamansa paikan vuokrauksen voi uusia seuraavaksi kaudeksi varaamalla ja maksamalla paikan sähköisessä asiointipalvelussa vuosittain määräpäivään mennessä. Maksun voi suorittaa myös kaupungin palvelukassaan (Jyväskylä-info, Asemakatu 7).

Paikan vuokraajan on pidettävä tietonsa ajan tasalla venepaikkavarausjärjestelmässä (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja aluksen tiedot), joko muuttamalla tiedot sähköisessä palvelussa tai ilmoittamalla muutoksesta Palvelupiste Hannikaiseen, palvelupistehannikainen@jyvaskyla.fi tai
p. 014 266 5025. Kaupunki ei vastaa vanhentuneiden yhteystietojen aiheuttamasta paikan menetyksestä. Väärien ja virheellisten tietojen antamisesta seuraa paikan menetys.

Maksetun paikan voi vaihtaa vapaana olevaan toiseen paikkaan kesken veneilykauden maksamalla mahdollisen hintojen erotuksen. Kesken kauden edullisempaan paikkaan vaihdetusta paikasta ei makseta hyvityksiä.

Paikka voidaan siirtää samassa taloudessa asuneen henkilön nimiin ilman eri maksua (kuolemantapaukset, avioero, ym.). Muutoksesta on ilmoitettava Palvelupiste Hannikaiseen.

10 §
Alukselle tulee aina vuokrata aluksen kokoa vastaava paikka. Paikkaansa nähden liian pieni ja/tai iso alus määrätään siirrettäväksi pienempään tai suurempaan paikkaan saatavuuden mukaan. Mikäli paikalla säilytetään toistuvasti tai pitkäaikaisesti paikkaan nähden liian pientä alusta kirjallisesta siirtomääräyksestä huolimatta, on satamaviranomaisella oikeus siirtää alus omistajan kustannuksella.

Paikan haltija saa käyttää vain omaa paikkaansa. Satamassa vierailevien on käytettävä väliaikaista satamapaikkaa, jotka on osoitettu vierasvenepaikkamerkein. Muiden paikkojen käyttö edes väliaikaisesti ilman satamaviranomaisen lupaa on kielletty eikä aluksia saa kiinnittää väliaikaisesti muihin laitureihin tai käyttää satamaa lastaustarkoituksiin.

Vuokralaisella ei ole oikeutta tilapäisestikään luovuttaa tai vuokrata paikkaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

Paikan haltijan on noudatettava vuokrasopimuksen ehtoja ja harjoitettavan toiminnan on noudatettava kaikkea kyseiseen alaan liittyvää lainsäädäntöä.

Kaupungilla on oikeus määrätä alus siirrettäväksi paikalta, jos alueella tehdään korjaus- tai kunnossapitotöitä tms. Mikäli vuokraaja joutuu siirtämään aluksen maksetulta paikaltaan veneilykauden aikana kaupungin toimenpiteiden vuoksi, osoitetaan sille mahdollisuuksien mukaan korvaava paikka, tai vuokra hyvitetään menetetyltä käyttöajalta.

Jos alus tai vapaa-ajan viettoon käytetty alus on ilman satamaviranomaisen lupaa tai liikennettä haittaavalla tavalla sijoitettu vesialueelle tai nostettu maa-alueelle eikä aluksen päällikkö tai veneen omistaja noudata annettuja määräyksiä tai häntä ei tavoiteta, on satamaviranomaisella oikeus toimittaa siirtäminen omistajan kustannuksella ja vastuulla.

11 §
Lutakon satamassa on varattu paikkoja sauna- ja asuntolautoille.

Lauttapaikka vuokrataan vain sellaiselle lautalle, joka täyttää seuraavat ehdot:

- lautta on varustettu moottorilla ja ohjauslaitteilla ja ohjaamosta on hyvä näkyvyys
- kellukkeet ovat asianmukaiset ja oikein kiinnitetyt
- lautta on huvivenedirektiivin mukaisesti CE-merkitty. Vuokrattavan lautan tulee olla vuokraveneeksi katsastettu.
- lautan jätevedet käsitellään Ympäristönsuojelulain 27.6.2014/527 mukaisesti. Lautassa on oltava jätevettä (myös harmaata) varten säiliö, joka tyhjennetään sataman septijärjestelmään.
- lautan tulee olla kaupunkimaiseen satamaympäristöön soveltuva ja yleisilmeeltään siisti
- ulospäin näkyviä mainosvaatteita tai -laitteita ei sallita.
- Saunalauttamääräykset Traficom: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/saunalautat

Lauttapaikka voidaan vuokrata vasta sen jälkeen, kun satama- ja/tai pelastusviranomainen on tarkastanut lautan ja todennut sen täyttävän edellä mainitut vaatimukset. Edellä mainittujen viranomaisten tarkastus on sallittava myös käytön aikana.

Lauttapaikan vuokra on paikkakohtainen. Lauttapaikalla saa pitää samanaikaisesti ainoastaan yhtä lauttaa. Lauttaan ei saa olla kytkettynä veneitä yms.

Saunominen laiturissa on kielletty. Saunalautta tulee siirtää pois satama-alueelta käytön ajaksi.

Kaupalliseen toimintaan käytettävät alukset saa säilyttää vuokrapaikallaan talven yli omalla vastuullaan. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota lautan rakenteiden jäänkestävyyteen. Laiturissa olevat alukset eivät saa aiheuttaa vahinkoa satamarakenteille. Mahdollisista vahingoista vastaa paikan vuokraaja.

12 §
Mikäli lautta voidaan maankäyttö- ja rakennuslain (113 §) mukaan tulkita rakennukseksi, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa mm. turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen tai ympäristönäkökohtiin liittyvistä syistä, tulee sillä olla rakennuslupa.

13 §
Riisutun ja talvehtivan aluksen (muun kuin kohdassa 11 § mainitun) sijoittamiseen satamaan on saatava satamaviranomaisen lupa. Alus on kiinnitettävä satamaviranomaisen määräämään paikkaan ja tämän hyväksymällä tavalla. Talvisäilytys on aluksen omistajan vastuulla ja aluksen omistajan on valvottava, että aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa.

Kaupungilta voi vuokrata paikan myös aluksen talvisäilytystä varten. Alusta voi pitää talvisäilytyspaikalla syyskuun alusta kesäkuun puoleen väliin saakka. Talvisäilytyspaikoilla saa Korpilahden sataman aluetta lukuun ottamatta kesäaikana pitää veneen kuljettamisen tai säilyttämisen kannalta välttämättömiä pukkeja tai traileria.

Alusta voi säilyttää talvisäilytyspaikalla myös kesällä. Aluksen säilyttämisestä kesällä peritään voimassa oleva talvisäilytyspaikan suuruinen maksu. Näissä tapauksissa on aina otettava etukäteen yhteyttä Palvelupiste Hannikaiseen, palvelupistehannikainen@jyvaskyla.fi tai p. 014 266 5025 asiasta sopimiseksi.

14 §
Alus on siirrettävä toiseen paikkaan, jos satamaviranomainen niin määrää. Kaupunki voi kiinnittää siirtokehotuksen veneeseen tai lauttaan, jos
- paikan vuokra on maksamatta
- vene tai lautta on luvattomalla paikalla
- vene tai lautta ei kokonsa tai muun syyn puolesta sovellu varatulle paikalle
- se on muuten sijoitettu vastoin ohjeita.

Mikäli aluksen omistaja/haltija ei kehotuksesta huolimatta poista alusta paikalta siirtokehotukseen merkittyyn päivään mennessä, se siirretään kaupungin varastoon. Tämän jälkeen omistaja/haltija voi lunastaa aluksensa maksamalla vahvistetut siirto- ja säilytyskustannukset sekä mahdolliset maksamattomat venepaikkamaksut ja noutamalla aluksen varastoalueelta. Aluksia säilytetään kaupungin varastossa 6 kk. Tämän jälkeen lunastamatta jääneet alukset siirtyvät kaupungin omaisuudeksi.

Paikan vuokraukseen liittyvät riitaisuudet, joita ei neuvotellen voida ratkaista, jätetään Keski-Suomen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
 
V LUKU - Sataman turvallisuus

15 §
Jokainen on velvollinen antamaan satamaviranomaiselle ne tiedot, joilla voi olla vaikutusta sataman turvallisuudelle.

Paikkojen kunnossa, rantojen siisteydessä yms. havaituista vioista, puutteista ja epäkohdista tulee ilmoittaa viipymättä Palvelupiste Hannikaiseen.

16 §
Asiaton oleskelu on kielletty aitauksella tai kieltotaululla suljetuksi merkityllä satama-alueella tai sen osassa.

Asiaton oleskelu on kielletty myös sellaisessa pienvenesatama-alueen osassa, joka on aitauksella tai kieltotauluilla merkitty eristetyksi alueeksi. Jos laiturilla on lukittava portti, jokaisen satamapaikan haltijan on huolehdittava siitä, että portti pidetään aina lukittuna.

Satamaviranomaisella, satamaviranomaisen valtuuttamalla henkilöllä tai poliisilla on oikeus määrätä tällaiselta ja muultakin satama-alueelta poistettaviksi siellä asiattomasti oleskelevat henkilöt.

17 §
Satama-alueilla olevia sammutus-, pelastus- sekä ensiapuvälineitä ja –laitteita saa käyttää vain niille tarkoitetussa tehtävässä.

VI LUKU - Tavaran varastointi

18 §
Satama-alueelle ei saa varastoida tavaraa ilman satamaviranomaisen lupaa. Tavaraa ei saa varastoida siten, että se estää liikennettä tai pelastus- tai sammutusvälineiden käyttöä.

VII LUKU - Ympäristömääräyksiä

19 §
Satamaviranomainen myöntää kaupalliseen toimintaan satamapaikan vain sillä edellytyksellä, että alusten jätevedet käsitellään em. lakien mukaisesti. Aluksessa on oltava jätevettä (myös harmaata) varten säiliö, joka tyhjennetään sataman septijärjestelmään.

Aluksen päällikkö on velvollinen huolehtimaan siitä, että aluksesta ei vuoda tai että sieltä ei heitetä tai pumpata satama-alueen veteen tai ympäristöön öljyä eikä muita pilaavia aineita tai jätteitä. Hänen on huolehdittava myös siitä, että aluksessa syntyvät jätteet toimitetaan Jyväskylän kaupungin järjestämiin jätesäiliöihin asianmukaisesti lajiteltuina ja niin, että erityisjätteet voidaan hävittää jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimalla tavalla. Aluksesta ei myöskään saa päästää höyryä, nokea tms., josta on vaaraa tai haittaa muille sataman käyttäjille tai sataman laitteille. Käymäläjätteitä ei saa mistään aluksesta pumpata satama-alueelle.

20 §
Satama-alueella kunnostustöitä saa suorittaa ainoastaan omalla paikalla, eikä tarvikkeita saa säilyttää laiturilla tai muualla satama-alueella. Sellaisia alusten korjaus- ja kunnostustöitä, joista saattaa aiheutua likaisuutta, mataloitumista, tulenvaaraa tai tarpeetonta melua, saadaan suorittaa vain satamaviranomaisen luvalla ja erikseen osoitettavassa paikassa. Jos työstä aiheutuu haittaa sataman toiminnalle, on se satamaviranomaisen vaatimuksesta keskeytettävä. Roskat ja jätteet on työn teettäjän toimesta vietävä satamaviranomaisen osoittamiin paikkoihin ja työn likaamat paikat puhdistettava.

21 §
Aluksen päällikön on välittömästi ilmoitettava satamaviranomaiselle veteen pudonneesta tavarasta ja veteen tai muualle satama-alueelle päässeestä öljystä, kemikaaleista tai muista saastuttavista aineista ja ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

Kaikenlainen roskaaminen satama-alueella on rangaistuksen uhalla kielletty.

22 §
Satamassa toimivien tahojen on huomioitava kulloinkin voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ja sopeutettava toimintansa niiden määräyksiin ja niiden perusteella annettuihin erillismääräyksiin.

Muilla kuin kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikoilla on äänentoistolaitteiden käyttö kiellettyä kello 22-07. Kaupalliseen toimintaan tarkoitetuilla paikoilla äänentoistolaitteiden häiritsevä käyttö on kielletty 22-07.
 
VIII LUKU - Ajoneuvoliikenne

23 §
Suurin sallittu ajonopeus samoin kuin pysäköiminen satama-alueen eri osissa on osoitettu liikennemerkein.

IX LUKU - Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa

24 §
Jos alus on satama-alueella ajanut karille, joutunut veden varaan tai uponnut, on omistajan tai haltijan poistettava se niin pian kuin mahdollista.

Jos uponnut alus tai muu vedessä oleva esine tuottaa vaaraa tai haittaa liikenteelle, on omistajan tai haltijan varustettava se varoitusmerkein ja nostettava alus mahdollisimman pian. Mikäli näin ei menetellä, satamaviranomainen huolehtii sen merkitsemisestä ja nostamisesta omistajan tai haltijan kustannuksella.

25 §
Jos sataman laituri tai muu laite vahingoittuu satamakäyttäjän toimesta, on siitä viipymättä ilmoitettava satamaviranomaiselle. Satamaviranomainen järjestää vahinkojen arviointitilaisuuden, johon kutsutaan vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.

26 §
Öljyvahinkojen torjumisesta satama-alueella on säädetty erikseen.

27 §
Satamaviranomaisella on oikeus siirtää vastuullisen henkilön kustannuksella alus, vene, tavara, työkone tai ajoneuvo, joka on sijoitettu satama alueelle luvatta, satamajärjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla.

X LUKU - Erinäiset määräykset

28 §
Soutu-, purjehdus-, moottori- ja muita kilpailuja saa satama-alueella järjestää vain satama- ja ympäristösuojeluviranomaisen luvalla.

Vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden on aina siirryttävä syrjään matkustaja-alusten tieltä eivätkä ne saa häiritä matkustajaliikennettä.

Vapaa-ajan viettoon käytettäviä veneitä ei saa kiinnittää matkustaja-aluksille varattuihin laitureihin tai merimerkkeihin eikä muuallekaan, missä ne voivat häiritä liikennettä.

29 §
Satama-alueelle ei saa rakentaa ilman satamaviranomaisen lupaa laitureita, asettaa siltoja, arkkuja eikä poijuja eikä mitään liikennettä haittaavaa.

Satamassa olevaa alusta ei saa käyttää yksittäisiä öitä lukuun ottamatta yöpymiseen. Vierasvenelaiturissa yöpyminen on sallittu koko oleskelun ajan.

Veneluiskiin ei saa jättää alusta, traileria tms. pitemmäksi aikaa kuin sen lasku tai nosto vaatii.

Haittaa aiheuttava kalastaminen kulkuväylällä, sillalla, satama-altaassa, laiturilla tai muualta niihin verrattavalta paikalta on kielletty.

Uiminen, purjelautailu, flyboard, vesiskootterilla ajo ja muu vastaava vesiurheilu satama-alueilla on kielletty muualla kuin sinne osoitetuilla alueilla.

30 §
Sataman sähköliittymiä ei saa käyttää alusten jäähdyttämiseen tai talviaikana alusta ympäröivän vesialueen sulanapitoon. Jääpeitteitä ohentavien pumppujen käyttö sallitaan vain erikoisluvalla.

Sähkönkulutus ei saa ylittää pääsulakekokoa.

31 §
Joka rikkoo tätä satamajärjestystä ja satamaviranomaisen sen nojalla antamia määräyksiä, menettää paikkansa ja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja kustannukset.

XI LUKU - Voimaantulo

32 §
Tämä Jyväskylän kaupungin satamajärjestys, jolla kumotaan 22.5.1995 vahvistettu kaupungin satamajärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen, tulee voimaan 1.3.2021.

LIITTEET

Liitteet 1-7, satamakohtaiset maa- ja vesialuerajat kartalla:
https://www3.jkl.fi/hakemisto/kuvat/satamajarjestys/20017_satamajarjestys_kuokkala.jpg
https://www3.jkl.fi/hakemisto/kuvat/satamajarjestys/20017_satamajarjestys_lutakko.jpg
https://www3.jkl.fi/hakemisto/kuvat/satamajarjestys/20017_satamajarjestys_saynatsalo.jpg
https://www3.jkl.fi/hakemisto/kuvat/satamajarjestys/20017_satamajarjestys-talvisailytys_korpilahti.jpg
https://www3.jkl.fi/hakemisto/kuvat/satamajarjestys/20017_talvisailytyspaikat_haapalahti.jpg
https://www3.jkl.fi/hakemisto/kuvat/satamajarjestys/20017_talvisailytyspaikat_harakkasaari.jpg
https://www3.jkl.fi/hakemisto/kuvat/satamajarjestys/20017_talvisailytyspaikat_louhunsalmi.jpg

Kunnallinen määräyskokoelma :: S ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2024