Jyväskylän nuorisovaltuuston säännöt 2018


Selvennys: 10/2018

[taulukkko]
Hyväksytty: Kaupunginhallitus 22.10.2018/199, voimaantulo 23.10.2018 alkaen

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1109968
[taulukkko.]

1 § Toiminta-ajatus ja -periaatteet
2 § Nuorisovaltuuston tehtävät
3 § Toimintakausi
4 § Nuorisovaltuutetut
5 § Nuorisovaltuuston kokoukset
6 § Huippukokous
7 § Hallitus
8 § Työryhmät
9 § Nuorisovaltuuston edustajana toimiminen
10 § Osallisuuskasvatuksen koordinaattorit
11 § Nuorisovaltuuston viestintä
12 § Sääntöjen muuttaminen

1 § Toiminta-ajatus ja -periaatteet

Jyväskylän nuorisovaltuusto (nuva) on 13–20 -vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria.

Nuorisovaltuusto vastaa nuorisolain 8 §:n ja kuntalain 26 §:n mukaisesta sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä.

Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Nuorisovaltuusto on kaupunginhallituksen alainen vaikuttamistoimielin. Kaupunginhallitus nimeää nuorisovaltuuston vuosittain nuorisovaltuuston Huippukokouksen esityksestä.

2 § Nuorisovaltuuston tehtävät

Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia, että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuusto pyrkii kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia myös oppilaitoksissa ja nuorisotiloilla.

Nuorisovaltuusto järjestää keskustelutilaisuuksia ja koulutuksia, ottaa kantaa, tekee esityksiä, lausuntoja ja ehdotuksia nuoria koskevissa asioissa. Se myös kannustaa kaikkia nuoria tekemään, vaikuttamaan ja ajattelemaan itse.

Nuorisovaltuusto tekee vuosittain esityksen nuorten omiin hankkeisiin varatun määrärahan jakamisesta, josta päätöksen tekee palvelupäällikkö.

3 § Toimintakausi

Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi. Toimintakausi vaihtuu vuosittain syksyllä.

Nuorisovaltuusto kokoontuu toimintakauden aikana vähintään seitsemän (7) kertaa ja järjestää kaksi (2) huippukokousta vuosittain.

4 § Nuorisovaltuutetut

Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 40 jäsentä, jotka edustavat Jyväskylän yläkouluja (14), lukioita (9), Jyväskylän ammattiopistoa (6), Jyväskylän kristillistä opistoa (1) ja Nuorten Taidetyöpajaa (1). Nuorisotilapaikoista luovutaan. Nuorisovaltuusto varaa paikan vähintään seitsemälle (7) toiminnasta kiinnostuneelle nuorelle, jotka valitaan syksyn Huippukokouksessa. Lisäksi nuorisovaltuusto äänestää keskuudestaan kaksi (2) vanhaa jäsentä uuteen nuorisovaltuustoon. Varajäsenistä luovutaan.

Vapaita paikkoja jäädessä täyttämättä, syksyn Huippukokouksessa on nuvaan mahdollista liittyä vielä kuluvan toimintavuoden aikana, valtuuston harkinnan mukaan, jotta vapaat paikat saataisiin täytetyiksi.
 
Nuorisovaltuuston jäseneksi voidaan valita sellainen henkilö, joka täyttää nuorisovaltuuston
toimikauden aikana vähintään 13, mutta ei ole valittaessa 20 vuotta vanhempi.

Nuorisovaltuuston jäsenen tulee olla kirjoilla Jyväskylän kaupungissa. Kuitenkin nuorisovaltuustoon valittu oppilaitoksen edustaja voi olla kirjoilla jossakin muussa kunnassa.

Nuorisovaltuutettu sitoutuu toimikautensa aikana käymään kokouksissa, olemaan aktiivinen ja noudattamaan sääntöjä. Mikäli nuorisovaltuutettu laiminlyö säännöllisesti luottamustointaan, voidaan hänet erottaa nuorisovaltuuston päätöksellä.

Mikäli edustaja luopuu paikastaan kesken kauden, hänen taustatahonsa valitsee uuden edustajan hänen tilalleen. Jos edustaja lopettaa taustatahossa toimimisen, voi nuorisovaltuutettu jatkaa toimimista nuorisovaltuustossa nuorisovaltuuston päätöksellä.

5 § Nuorisovaltuuston kokoukset

Nuorisovaltuusto järjestäytyy toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa ja valitsee itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin, tiedottajan, somevastaavan sekä kouluyhteistyövastaavan.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava nuorisovaltuutetuille sähköisesti. Nuorisovaltuuston kokous on laillinen ja päätäntävaltainen, kun sen ajankohta ja kokouspaikka on ilmoitettu vähintään kahta viikkoa ennen kokousta ja paikalla on vähintään kymmenen (10) nuorisovaltuutettua. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen nuorisovaltuuston kokouksen.

Kokouksissa äänestäminen suoritetaan pääsääntöisesti käsiäänestyksellä. Äänestys suoritetaan kuitenkin suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin nuorisovaltuutettu niin vaatii. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalien tasatilanteessa tuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.

Kokouksille valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajien tulee olla tarkkana kokouksen aikana ja vahvistaa pöytäkirja kokouksen jälkeen yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa. Pöytäkirjan tulee olla tarkastettuna allekirjoituksineen viikon kuluessa kokouksesta.

Kokouksiin on tultava ajoissa ja siellä on käyttäydyttävä asiallisesti. Jos valtuutettu ei pääse kokoukseen, on hänen ilmoitettava poissaolostaan henkilökohtaisesti puheenjohtajistolle tai osallisuuskasvatuksen koordinaattorille.

Nuorisovaltuusto voi kokouksessaan antaa päätäntävallan yksittäisessä asiassa hallitukselle tai toimikunnalle.

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat avoimia siten, että osallistujilla on läsnäolo-oikeus. Osallistujalle voidaan myöntää myös puheoikeus.

6 § Huippukokous

Nuorisovaltuusto järjestää toimikautensa aikana kaksi (2) Huippukokousta. Syksyn Huippukokouksessa vahvistetaan nuorisovaltuuston tulevan kauden kokoonpano. Keväällä järjestettävässä huippukokouksessa nuorisovaltuusto tekee esityksen hankerahan jaosta.

Syksyn Huippukokous on vanhan nuorisovaltuuston viimeinen kokous. Siinä äänioikeutettuja ovat vanhat nuorisovaltuutetut.

Kevään Huippukokouksessa äänioikeutettuja hankerahan jakamisesta päätettäessä ovat nuorisovaltuuston jäsenet. Nuorisovaltuutettu ei voi osallistua äänestykseen, mikäli äänestys käsittelee oman taustatahon hanketta. Keväällä pidettävässä huippukokouksessa jokaisella paikallaolijalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja kutsuu Huippukokouksen koolle. Kokouskutsu on lähetettävä nuorisovaltuutetuille, nuorisotiloille ja oppilaitoksille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.
 
7 § Hallitus

Nuorisovaltuustolla on hallitus, jonka ensisijaisena tehtävänä on valmistella asioita nuorisovaltuuston kokouksiin.

Hallituksessa on vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitukseen kuuluvat nuorisovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varasihteeri, tiedottaja, somevastaava sekä kouluyhteistyövastaava.

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun vähintään neljä hallituksen jäsenistä on paikalla.

Nuorisovaltuusto voi erottaa hallituksen jäsenen, mikäli katsoo tämän laiminlyöneen luottamustointaan. Hallitus voi esittää hallituksen jäsenen erottamista, josta nuorisovaltuusto tekee kokouksessaan päätöksen. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai hänet erotetaan hallituksesta, nuorisovaltuuston tulee valita kokouksessaan hänen tilalleen uusi henkilö hallitukseen.
Hallituksella on oikeus ottaa kantaa nuorisovaltuuston nimissä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että nuorisovaltuutettuja tiedotetaan asiasta ennen kannan julkistamista ja heillä on mahdollisuus kommentoida ja esittää muutoksia kannanottoon.

Hallituksen kokouksissa on kaikilla nuorisovaltuuston jäsenillä puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallituksen kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita ja virkamiehiä, joilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

8 § Työryhmät

Nuorisovaltuusto kokoontuu viikko valtuuston kokouksen jälkeen tiistaisin työskentelemään edellisessä kokouksessa päätettyjen asioiden tiimoilta. Valtuustosta valitaan kiinnostuneet valtuutetut hoitamaan tiettyä projektia tarpeen mukaan, jotka muodostavat ryhmän. Ryhmä työskentelee yhdessä niin kauan kunnes projekti on saatu valmiiksi. Tämän jälkeen ryhmä hajoaa ja seuraavassa työryhmätiistaissa valtuutetut valitaan hoitamaan taas uusia projekteja.

9 § Nuorisovaltuuston edustajana toimiminen

Jokainen nuorisovaltuutettu edustaa omaa mahdollista taustatahoaan, nuorisovaltuustoa ja Jyväskylän kaupunkia. Nuorisovaltuusto voi tarvittaessa äänestää keskuudestaan edustajan tapahtumaan, toimielimeen tai työryhmään. Nuorisovaltuutettu sitoutuu hoitamaan edustustehtävänsä hyvin ja antaumuksella.

Kauden päätteeksi hallitus voi myöntää osallistumistodistuksen, mikäli valtuutettu on toiminut aktiivisesti kauden ajan.

10 § Osallisuuskasvatuksen koordinaattorit

Nuorisovaltuuston tukena ja apuna toimivat osallisuuskasvatuksen koordinaattorit. Heidän tehtävinään
on auttaa nuorisovaltuustoa toimimaan. Tärkeää on kannustaa ja neuvoa, mutta osallisuuskasvatuksen koordinaattorit eivät ohjaile tai tee nuorisovaltuuston päätöksiä. Osallisuuskasvatuksen koordinaattorit vastaavat nuorisovaltuuston rahaliikenteestä nuorisovaltuustoa avoimesti informoiden.

11 § Nuorisovaltuuston viestintä

Nuorisovaltuuston viestintä on avointa ja vuorovaikutukseen ja osallistumiseen kannustavaa.

Esityslistat, pöytäkirjat, julkilausumat sekä muut asiakirjat löytyvät nuorisovaltuuston nettisivuilta. Tiedottaja tekee mediatiedotteen ennen ja jälkeen nuorisovaltuuston kokouksen sekä tarpeen vaatiessa.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Nuorisovaltuuston säännöt vahvistaa kaupunginhallitus, jolle nuorisovaltuusto voi tehdä esityksen sääntöjen muuttamisesta. Esitykset sääntöjen muuttamisesta on tehtävä siihen hallituksen kokoukseen, joka valmistelee seuraavan Jyväskylän nuorisovaltuuston kokouksen. Esitys muutoksesta tehdään kaupunginhallitukselle, jos sitä kannattaa enemmistö läsnä olevista nuorisovaltuutetuista.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022