Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa (2017)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 2017
Tunniste: 2017Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 29.11.2016.
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=921358
Voimaantulo 1.1.2017 alkaen.
1 SOVELTAMISALA

Maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla.


2 TARKASTUSMAKSU

Hakemuksen käsittelystä hakijan on suoritettava Jyväskylän maa-aineslupaviranomaiselle seuraavat maksut:


2.1Lupahakemuksen tarkastaminen

Hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 12,5 € / 1000 m³
- kuitenkin vähintään 467 €
- kuitenkin enintään 8650 €

Mikäli maa-aineslupa ja samaa hanketta koskeva ympäristölupa käsitellään yhdessä, peritään maa-aineslupahakemuksen tarkastamisesta 2.1 kohdan maksu ja ympäristölupahakemuksen käsittelystä 50 % voimassa olevan ympäristölupataksan maksusta. (MaL 4 a§, YSL 47a §)

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitelmaa (MaL 5 §) 308 €

2.2 Luvan muutos

Maa-aineslain 16 § 2 momentin mukainen muutos voimassa olevaan lupaan 308 €


Mikäli otettavaksi esitetty maa-ainesmäärä kasvaa luvan muutoksen seurauksena, kyseessä on uusi lupahakemus ja siihen sovelletaan kohtaa 2.1.


2.3 Luvan siirto

Maa-aineslain 13 a § mukaisesta luvan siirrosta uudelle haltijalle lupaa muuttamatta peritään siirtoa hakeneelta 308 €

2.4 Luvan jatkaminen

Maa-aineslain 10 § 3 momentin mukaisesta luvan voimassaoloajan jatkamisesta peritään 50 prosenttia 2.1 kohdan mukaisesta maksusta, kuitenkin vähintään 308 €

Mikäli kyseessä on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitelmaa, peritään 185 €


2.5 Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen (MaL 21 § ja YSL 199 § )

Maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa ottotoiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 363 euron lisämaksu.

Maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa ottotoiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 723 euron lisämaksu.


2.6 Tarkastusmaksun määrääminen korotettuna

Luvattomasta maa-ainesten ottamisesta, johon jälkikäteen haetaan lupaa, peritään lupahakemuksen tarkastusmaksu kaksinkertaisena.


2.7 Hakemuksen hylkääminen, peruminen tai tutkimatta jättäminen

Mikäli lupahakemus hylätään (kielteinen päätös), peritään tämän taksan mukainen maksu.

Jos hakija peruuttaa lupahakemuksen kirjallisesti ennen päätöksentekoa, peritään 2.1 kohdan mukaisesta maksusta 50 prosenttia. Mikäli luvan käsittelemiseksi ei ole vielä ryhdytty toimiin, maksua ei peritä.

Tarkastusmaksua ei palauteta, jos luvan saaja luopuu maa-aineksen ottamisesta aloittamatta sitä.

3 VALVONTAMAKSU

Luvan haltijan on suoritettava ottamisen sekä maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan valvonnasta Jyväskylän maa-ainesvalvontaviranomaiselle vuosittain luvan voimassaoloajan tai jälkitöiden hyväksymiseen saakka seuraavat maksut:

3.1 Valvontamaksu

Ennen maa-ainesten oton aloittamista 124 €
(maa-aineksenotto katsotaan aloitetuksi, silloin kun ottoalueella ryhdytään pintamaiden poistoon tai muuhun vastaavaan valmistelevaan työhön)

Maa-ainesten oton aloittamisen jälkeen luvan voimassaoloaikana otettavaksi sallitun maa-aineksen kokonaismäärän mukaan 5,3 € /1000 m³
- kuitenkin vähintään 308 €
- kuitenkin enintään 3 707€


Maa-aineslain 4a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan valvonnasta peritään yhdistetty maksu siten, että maa-ainesluvan valvontamaksuun lisätään ympäristöluvan osuutena 50 % toiminnan ympäristönsuojelulain mukaisen taksan maksusta.

Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisestä hankkeesta, josta päätetään muiden asiakirjojen pohjalta ilman erillistä ottamissuunnitelmaa 185 €

Mikäli lupa on voimassa alle puoli vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain puolet vuotuisesta
valvontamaksusta, kuitenkin vähintään 124 €

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle ennen vuotuisen valvontamaksun määräämistä, kuitenkin viimeistään 30.4. mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta peritään vain puolet vuotuisesta valvontamaksusta.

3.2 Korotettu valvontamaksu

Valvontamaksu peritään 50 prosentilla korotettuna, jos valvontatehtävät johtuvat luvanvastaisesta toimenpiteestä tai siitä, että luvan haltija on muutoin laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuudet.

Mikäli valvonta aiheuttaa erityistoimia, kuten ylimääräisiä tarkastuksia tai mittauksia, niistä aiheutuvat valvontakulut voidaan periä kunnalle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Nämä kustannukset voidaan periä välittömästi.

4 KUULEMINEN

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesta lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kulut peritään hakijalta. Muut kuulemiskustannukset sisältyvät 2 kohdan tarkastusmaksuun.

Yhteiskäsittelylupahakemusta koskevasta lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kustannukset sisältyvät 2 kohdan tarkastusmaksuun.

5 PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET

- Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15 §) 185 €
- Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §) 185 €
- Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §) 185 €
- Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 308 €
- Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkoL 15 §) 308 €

6 MAKSUSTA, MAKSUN PALAUTTAMISESTA JA POIKKEUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Maksusta, maksun palauttamisesta ja maksun alentamisesta päättää maa-aineslupa- tai valvontaviranomainen tai ao. viranomaisen määräämä viranhaltija pääasiaa koskevassa päätöksessä. Mikäli pääasiassa ei anneta päätöstä, mahdollisesta maksusta päättää ympäristöjohtaja.

Tarkastus- ja valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevien taksan mukaan.

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

Mikäli hakija ei suorita tarkastus- tai valvontamaksua määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu; voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Maksuihin sisältyy asiakirjojen lunastusmaksu.

Asian käsittelyn omakustannusarvo on 62 euroa tunnilta


7 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 29.11.2016 ja se tulee voimaan 1.1.2017.

Asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen nyt määrätyn maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu asian vireille tulon aikana voimassa olleen taksan mukaisesti.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022