Talouskeskus-liikelaitoksen johtosääntö (2015)Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 7.1.2013/19, voimaantulo 1.1.2013
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 15.6.2015/86, voimaantulo 1.7.2015
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=777180( 1.7.2015 asti: http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2751 )


1 § Säännön soveltamisala ja yhteydet


Johtosääntö koskee Jyväskylän kaupungin Talouskeskus-liikelaitosta. Johtosääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.


2 § Liikelaitoksen nimi


Liikelaitoksen nimi on Talouskeskus-liikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan myös nimeä Talouskeskus.3 § Toimiala ja tehtävät


Talouskeskus-liikelaitoksen tehtävänä on järjestää tuotteistettuja ja hinnoiteltuja talous-, henkilöstö ja materiaalihallinnon sekä niihin liittyvien tietojärjestelmien ja järjestelmäsovellusten palveluja kaupunkikonsernille, seudun kunnille ja kuntayhteisöille.4 § Johtokunnan kokoonpanoJohtokunnassa on viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa. Kaupunginhallitus valitsee johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.5 § Johtokunnan esittelyLiikelaitoksen johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt, toimii esittelijänä liikelaitoksen johtajan sijainen tai johtokunnan määräämä muu henkilö.


6 § Johtokunnan tehtävätJohtokunta päättää kuntalaissa sille säädetyistä tehtävistä. Tämän lisäksi johtokunta päättää tämän johtosäännön mukaisista asioista, ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä on määrätty.Ellei hallintosäännössä toisin mainita, johtokunta

- päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston talousarviossa tai muuten määriteltyjen periaatteiden mukaisesti

- hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitosta koskevia periaatteita

- vahvistaa liikelaitoksen toimintakertomuksen sekä erillistilinpäätöksen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen

- päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo ylittää 200 000 euroa, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

- päättää luovutuksista, eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai enemmän, mutta on alle 1 miljoonaa euroa

- päättää hallintosäännön asettamissa rajoissa liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkäaikaisista menoista noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota

- päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on yli 20 000 euroa, mutta alle
200 000 euroa.

- päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on yli 10 000 euroa, mutta alle 100 000 euroa

- päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, liikelaitoksen tehtäväalueen piiriin tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on yli 10 000 euroa, mutta alle 100 000 euroa

- päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti

- valvoo liikelaitoksen etua sekä edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella

- valitsee liikelaitoksen johtajan, ellei toisin ole määrätty

- valitsee viransijaisen johtajan virantoimituksen ollessa keskeytyneenä sekä väliaikaisen hoitajan avoinna olevaan johtajan virkaan

- hyväksyy tarvittaessa liikelaitokselle liikenimen.

Johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.7 § Johtaja ja johtajan tehtävätLiikelaitoksen johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja ne on määritelty liikelaitoksen johtajan tehtäväkuvauksessa.Johtajan muina tehtävinä on

- päättää liikelaitoksen jakautumisesta organisaation sisäisiin yksiköihin

- päättää liikelaitoksen henkilöstön valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen

- päättää rakennusurakoiden sekä tavaroiden ja palveluiden hankkimisesta hankintalain mukaisesti sekä niin sanotuista pienhankinnoista, joihin ei sovelleta hankintalakia, kun hankinta perustuu talousarvioon, investointiohjelmaan, kaupunginhallituksen tai johtokunnan hyväksymään hankintaohjelmaan, päätökseen tai hankesuunnitelmaan.

- päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai vähemmän

- päättää luovutuksista, eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun kokonaisarvo on alle 200 000 euroa

- hyväksyä liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat

- kirjoittaa liikelaitoksen toiminimi

- vastaanottaa haasteita ja tiedoksiantoja johtamansa liikelaitoksen asioissa

- päättää urakka- ja hankintasopimusten tekemisestä kaupungin hankintaohjeiden edellyttämällä tavalla

- päättää henkilöstön palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista hallintosäännön ja kaupungin henkilöstölinjausten mukaisesti

- päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on alle 20 000

- päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on alle 10 000 euroa

- päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, kaupungille tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on alle 10 000 euroa

- päättää lahjoituksen vastaanottamisesta ja käytöstä, kun lahjoitus on alle 200 000 euroa

- vastata liikelaitoksen henkilörekistereistä.

7 a § Lisäksi Talouskeskus-liikelaitoksen johtajalla on koko kaupunkikonsernia koskevia erityistehtäviä, joiden mukaisesti hän päättää

- kaupungin talousarvion mukaisten lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen ja sijoitusten kilpailuttamisesta

- laina- ja sijoitussalkun sekä energia- ja hyödykemarkkinoiden hintojen suojausinstrumenttien kilpailuttamisesta

- energia- ja hyödykemarkkinasuojauksista

- kaupungin kassavarojen sijoittamisesta

- tilittäjien pohjakassavarojen myöntämisestä

- tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi

- kaupungin laskuttamien saatavien maksujärjestelyjen myöntämisestä

- sisäisen pankin lyhytaikaisen maksuvalmiusluoton myöntämisestä

- konserni- ja pankkitilien allekirjoittamisoikeuksista

- kaupungin pankki- ja arvo-osuustilien avaamisesta ja sulkemisesta

- kaupungille osoitettujen rahanmääräisten lahjoitusten ja perintöjen hallinnoinnista

- kaupungin maksuliikenteeseen liittyvistä operatiivisista sopimuksista

- maksuvälineisiin liittyvän määräaikaisen erityislimiitin myöntämisestä

- välirahoitettavien hankkeiden antolaina- ja luottolimiitin puitteissa myönnettävistä lainoista


Liikelaitoksen johtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Esimies hyväksyy liikelaitoksen johtajan laskut.8 § KelpoisuusvaatimuksetJohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueen toimintaan ja hallintoon.9 § Yksikön esimiehen tehtävätYksikön esimies vastaa talousarvion käyttösuunnitelman ja muiden tavoitteiden toteutumisesta sekä esimiehen toimenkuvaan kuuluvista muista asioista.10 § Otto-oikeuden käyttäminenAsian, jossa johtokunnan alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen, ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.Johtokunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin
- henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen

- hankintalain mukaiset, kansallisen kynnysarvon alle menevät hankinnat

- alle 2 000 euron vahingonkorvaukset

- hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia

- tilojen vuokraaminen ulkopuolisen käyttöön


11 § VoimaantuloJohtosääntö tulee voimaan 1.7.2015

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022