Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtosääntö (2015)


Tunniste: 2015Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 1.12.2008/72, voimaantulo 1.1.2009
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 30.3.2015/44, http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2015/30031800.0/frmtxt44.htm
voimaantulo 1.5.2015
1 § Säännön soveltamisala ja yhteydet

Johtosääntö koskee Jyväskylän kaupungin Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitosta. Johtosääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.


2 § Liikelaitoksen nimi

Liikelaitoksen toiminimi on Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos. Toiminnassaan ja jäljempänä tässä johtosäännössä käytetään lyhennettyä nimeä Keski-Suomen pelastuslaitos.


3 § Toimiala ja tehtävät

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan vastata pelastustoimesta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta.

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista laissa sille säädetyistä tehtävistä.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:

1. pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;

2. pelastustoimen valvontatehtävistä;

3. väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;

4. pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Lisäksi pelastuslaitos:

1. voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella;

2. tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu;

3. huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.


4 § Johtokunnan kokoonpano

Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokuntaan kuuluu 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jyväskylän kaupunginvaltuusto nimeää jäsenet ja varajäsenet Keski-Suomen maakuntahallituksen esityksen mukaisesti valtuuston toimikaudeksi.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto nimittää yhden pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja kaksi jäsentä varapuheenjohtajiksi.


5 § Johtokunnan esittely

Liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja. Esittelijän ollessa esteellinen tai estynyt, toimii esittelijänä liikelaitoksen johtajan sijainen tai johtokunnan määräämä muu henkilö.


6 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta päättää kuntalaissa sille säädetyistä tehtävistä. Tämän lisäksi johtokunta päättää tämän johtosäännön mukaisista asioista, ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä on määrätty.

Ellei hallintosäännössä toisin mainita, johtokunta

1. hyväksyy Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminta-alueen pelastustoimen palvelutason kuntia kuultuaan

2. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston talousarviossa tai muuten määriteltyjen periaatteiden mukaisesti

3. hyväksyy liikelaitoksen talousarvion noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitosta koskevia periaatteita

4. vahvistaa liikelaitoksen toimintakertomuksen sekä erillistilinpäätöksen liitettäväksi kaupungin tilinpäätökseen

5. päättää luovutuksista, eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai enemmän, mutta alle 1 miljoonaa euroa

6. päättää hallintosäännön asettamissa rajoissa liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkäaikaisista menoista noudattaen kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota

7. päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on yli 20 000 euroa, mutta alle 200 000 euroa.

8. päättää kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä korvata kaupungille aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on yli 10 000 euroa, mutta alle 100 000 euroa

9. päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, liikelaitoksen tehtäväalueen piiriin tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on yli 10 000 euroa, mutta alle 100 000 euroa

10. päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti

11. valitsee liikelaitoksen johtajan, ellei toisin ole määrätty

12. valitsee viransijaisen johtajan virantoimituksen ollessa keskeytyneenä sekä väliaikaisen hoitajan avoinna olevaan johtajan virkaan

13. hyväksyy tarvittaessa liikelaitokselle liikenimen.

14. päättää Keski-Suomen pelastuslaitoksen muiden kuin pelastusjohtajan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

Pelastuslaitoksen johtokunnalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.


7 § Johtaja ja johtajan tehtävät

Liikelaitoksen johtajana toimii Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja. Johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa.

Johtajan muina tehtävinä on

1. päättää liikelaitoksen henkilöstön valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen

2. päättää liikelaitoksen jakautumisesta organisaation sisäisiin yksiköihin

3. hyväksyä liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat

4. kirjoittaa liikelaitoksen toiminimi

5. päättää henkilöstön palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista hallintosäännön ja kaupungin henkilöstölinjausten mukaisesti

6. päättää investointiohjelmaan sisältyvien alle 1 miljoonan euron hankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä sekä investointiohjelmaan sisältyvien kohdistamattomien alle 500 000 euron hankkeiden toteuttamisesta

7. päättää Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuokralla olevien kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito-, käyttäjäpalvelu- ja asiantuntijapalvelusopimusten hyväksymisestä.

8. päättää irtaimen omaisuuden, sijoitusten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnasta, kun omaisuuden arvo on 200 000 euroa tai vähemmän.

9. päättää luovutuksista eli irtaimen omaisuuden tai aineettomien hyödykkeiden myynnistä, lahjoittamisesta tai vaihdosta, kun kokonaisarvo on alle 200 000 euroa

10. päättää, ellei lainsäädännöstä muuta johdu, kaupungille tulevan saatavan velkajärjestelystä, jos saatavan suuruus on enintään 10 000 euroa

11. päättää vahingonkorvauksesta, jos korvaussumma on enintään 20 000 euroa

12. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä liikelaitoksen palveluksessa olevalle viranhaltijalle tai työntekijälle velvollisuudesta korvata liikelaitokselle aiheutettu vahinko, jos korvaussumma on enintään 10 000 euroa

13. päättää lahjoituksen vastaanottamisesta ja käytöstä, kun lahjoitus on alle 200 000 euroa

14. vastata liikelaitoksen henkilörekisteristä

15. vastaanottaa haasteita ja tiedoksiantoja johtamansa liikelaitoksen asioissa

16. hakea kaupungin puolesta, liikelaitoksen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa.

Liikelaitoksen johtajalla on oikeus siirtää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Liikelaitoksen johtajan hallinnollisena esimiehenä toimii kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Esimies hyväksyy liikelaitoksen johtajan laskut.


8 § Kelpoisuusvaatimukset

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena ovat ylempi korkeakoulututkinto ja pelastuslain mukaiset vaatimukset.


9 § Otto-oikeuden käyttäminen

Asian, jossa johtokunnan alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen, ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi päättää johtokunta, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja.

Johtokunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin.

1. henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen

2. hankintalain mukaiset, kansallisen kynnysarvon alle menevät hankinnat

3. alle 2 000 euron vahingonkorvaukset

4. hallinnolliset päätökset, joilla ei ole taloudellisia vaikutuksia.


Voimaantulo

Johtosääntö tulee voimaan 1.5.2015.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022