Hyvinvointipoliittisen toimikunnan toimintasääntö (2015)


Tunniste: 2015Hyväksytty: Kaupunginhallitus 18.3.2013/116, voimaantulo 19.3.2013
Tarkistettu: Kaupunginhallitus 18.5.2015/182, voimaantulo 19.5.2015
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.0/frmtxt182.htm
1 § Hyvinvointipoliittinen toimikunta

Hyvinvointipoliittinen toimikunta on Jyväskylän kaupunkikonsernin hyvinvointipolitiikkaa valmisteleva toimielin.


2 § Toimikunnan tehtävät

Toimikunnan tarkoituksena on näyttää suuntaa kaupungin ennakoivalle hyvinvointipolitiikalle. Kaupunki pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan (kuntalaki, 1 §). Hyvinvointipoliittinen toimikunta seuraa asukkaiden hyvinvointia sekä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kaupungin toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.

Toimikunta toimii kaupungin puolelta osaltaan vuoropuhelun edistäjänä ja tiedon välittäjänä kylien, asukasyhdistysten, yrittäjien sekä muiden maaseudun toimijoiden välillä.

Toimikunta toteuttaa tarkoitustaan tekemällä selvityksiä, aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja ja järjestämällä tilaisuuksia, jotka liittyvät hyvinvoinnin edistämiseen ja kaupunkilaisten mahdollisuuksiin vaikuttaa oman hyvinvointinsa kehittämiseen. Lisäksi toimikunta seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja ilmiöitä sekä niiden vaikutusta asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Toimikunta raportoi valtuustolle vuosittain kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tilasta ja muutoksista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle valmistellaan kerran valtuustokaudessa laajempi lainsäädännön edellyttämä hyvinvointikertomus. Toimikunnan tehtävänä on myös osallistua eri toimialojen hyvinvointiin liittyvien ohjelmien valmisteluun ja seurata niiden toteutusta.


3 § Toimikunnan toimikausi

Toimikunta on kaupunginhallituksen valtuustokaudeksi asettama toimikunta, josta määrätään hallintosäännön 11 §:ssä.


4 § Toimikunnan jäsenet

Toimikunnassa on 7 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kaupunginhallitus valitsee jäsenet kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


5 § Esittely

Toimikunnan kokouksissa esittelijänä toimii strategia- ja kehittämispäällikkö, hänen poissa tai esteellisenä ollessaan hänen sijaisekseen määrätty.


6 § Läsnäolo

Toimikunnan kokouksissa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus on hallintosäännön 23 §:ssä esitetyillä henkilöillä.

Toimikunta voi kutsua kuultavaksi asiantuntijoita kaupunkiorganisaation eri toimialoilta sekä hyvinvointiin liittyviltä ja muilta erikoisaloilta.


7 § Toimikunnan sihteeri

Toimikunnan sihteerinä toimii kansliapäällikön nimeämä työntekijä. Konsernihallinto vastaa esityslista- ja pöytäkirjaprosessista.


8 § Kokouskutsu

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus.


9 § Toimikunnan kokousajat

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, kuitenkin vähintään 4 kertaa vuodessa.


10 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 19.5.2015.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022