Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö (2015)


Tunniste: 2015Hyväksytty: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 23.1.2013/7, voimaantulo 23.1.2013
Tarkistettu: Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 6.5.2015/42, voimaantulo 1.5.2015
http://www3.jkl.fi/paatokset/klltk/2015/06051600.0/frmtxt42.htmSisällys

1 § Johdanto
2 § Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -palvelualue
3 § Lautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen
6 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä ja sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sekä sen tehtäväalueen viranhaltijoiden toimivallasta. Toimintasäännöllä on johtosäännön asema, jos laki edellyttää viranomaisen toimivallan määrittämistä johtosäännössä.

2 § Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -palvelualue

Kulttuuri ja liikuntapalvelut -palvelualue kuuluu sivistyksen toimialaan. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisena palveluorganisaationa toimii kulttuuri ja liikuntapalvelut –palvelualue.

Palvelualueen palveluyksiköitä ovat:

1) kirjastopalvelut
2) liikuntapalvelut
3) museopalvelut
4) Jyväskylän kaupunginteatteri
5) Jyväskylä Sinfonia
6) Jyväskylän kansalaisopisto

Palveluyksiköt jakautuvat mahdollisesti toimintayksiköihin ja vielä toimipaikkoihin.

Palvelualueen toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää palvelujohtaja.

Toimialajohtaja vastaa sivistyksen toimialan johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sivistyslautakunnalle. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palvelujohtaja toimii toimialajohtajan alaisuudessa. Palvelujohtaja vastaa palvelualueensa kehittämisestä, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä resurssien kohdentamisesta.

Konsernihallinnon toimintasäännössä voidaan määrätä erikseen sen vastuulla olevista tehtävistä sivistyksen toimialan osalta.

3 § Lautakunnan toimivalta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää kuntien kulttuuritoiminnasta, taiteen perusopetuksesta ja vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien, kirjastolain, liikuntalain, museolain sekä teatteri- ja orkesterilain mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä sekä kansalaistoiminnan edistämisestä; erityisesti avustuksista ja tilojen myöntämisen periaatteista.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -palvelualueen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

Hallintosäännössä määrättyjen tehtävien lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta

1) päättää taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja oppilaspaikkasopimuksista
2) päättää tehtäväalueensa avustusten myöntämisestä, avustusten jakamisen periaatteista ja viranhaltijoiden oikeudesta myöntää avustuksia
3) päättää maksujen yleisistä perusteista ja liikuntapaikkamaksuista

Keski-Suomen Museoyhdistyksen edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksessa käsiteltäessä Keski-Suomen museota koskevia asioita.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Esimiesten yleisten tehtävien ja sen lisäksi mitä viranhaltijan toimivallasta on säädetty taikka määrätty seuraavaa:

Palvelujohtaja
– vastaa lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta
– päättää ennakkoavustuksista lautakunnan hyväksymissä rajoissa
– päättää vastuualuetta koskevan tutkimusluvan myöntämisestä

Kirjastotoimenjohtaja
– päättää kirjastoaineistosta
– päättää kirjaston käyttösäännöistä
– päättää kirjastojen aukioloajoista ja kirjastoauton reittiaikataulusta
– päättää kirjastopalvelujen maksuista

Liikuntajohtaja
– päättää ohjaus- ja kurssitoiminnasta sekä niistä perittävistä maksuista
– päättää liikuntatilojen ja kenttien aukioloajoista ja käyttövuoroista
– päättää erillistapahtumien tilavuokrista ja käyttömaksuista

Museotoimenjohtaja
– päättää museoiden näyttelyohjelmasta
– päättää museoiden aukioloajoista
– päättää museoiden yhteisistä maksuista

Museonjohtaja
– päättää kokoelmahankinnoista käyttötaloutensa puitteissa
– päättää tilojen ja irtaimen omaisuuden sekä kokoelmien luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön
– päättää yksikkökohtaisista museopalveluja koskevista maksuista

Teatterinjohtaja
– päättää teatterin ohjelmistosta
– päättää teatteriesitysten pääsymaksuista
– päättää tilavuokrista

Intendentti
– päättää Jyväskylä Sinfonian konserttien ohjelmistosta, pääsymaksuista ja esiintymissopimuksista

Ylikapellimestari
– päättää johtamiensa konserttien ohjelmistosta ja osallistuu ohjelmiston suunnitteluun

Kansalaisopiston rehtori
– päättää opetusresurssin käytöstä
– päättää maksuista
– vastaa opiskeluun liittyvien todistusten antamisesta
– vastaa koulutuksen arvioinnista
– päättää oppilasarvioinnin toteuttamisesta
– päättää opiskelijan erottamisesta
– päättää opiskelijaryhmien vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä tarvittavista ikärajoituksista
– päättää tilauskurssitoiminnasta

Kulttuuri- ja kehittämispäällikkö
– päättää kulttuuritilaisuuksien, -tapahtumien ja -tilojen maksuista
– päättää taiteen perusopetukseen liittyvien opetussuunnitelmien vahvistamisesta
– vastaa kansalais-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusten valmistelusta

Kuvataidekoulun rehtori
– päättää opetusresurssin käytöstä
– päättää maksuista
– vastaa opiskeluun liittyvien todistusten antamisesta
– vastaa koulutuksen arvioinnista
– päättää oppilasarvioinnin toteuttamisesta
– päättää oppilaan erottamisesta
– päättää oppilaaksi ottamisesta

5 § Otto-oikeuden käyttäminen ja päätöksen ilmoittaminen

Hallintosäännön 30§:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava tekemis-tään päätöksistä lautakunnalle lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Otto-oikeus on toimialajohtajalla, kullakin lautakunnalla ja sen puheenjohtajalla. Otto-oikeuden käyttämistä varten päätös toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle ja toimialajohtajalle. Ilmoitus on annettava oikaisuaikana.

Lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin:
– henkilöstöä koskevat päätökset lukuun ottamatta valintaa vakinaiseen virka- tai työsuhteeseen
– tilojen vuokraaminen ulkopuolisille tilapäiseen käyttöön
– hankintapäätökset, joiden kokonaisarvo jää alle kansallisen kynnysarvon
– alle 2000 euron vahingonkorvaukset
– operatiiviset päätökset, joilla ei ole välittömiä talousvaikutuksia

6 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.5.2015.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022