Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen toimintasääntö (2011)


Tunniste: 2011Hyväksytty: Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 16.8.2011/4/11
Voimaantulo: 1.6.2011 alkaen
1. Perustehtävä

Jyväskylän Seudun Työterveys –liikelaitos tuottaa ja kehittää työterveyshuoltopalveluja ja niitä tukevia työhyvinvointipalveluja toimialueensa yrityksille ja yhteisöille.

2. Organisaatio ja toimintatapa

2.1. Organisaatio

Hallinnollisesti liikelaitos kuuluu Jyväskylän kaupungin organisaatioon, jonka sääntöjä ja ohjeita liikelaitos noudattaa.

Liikelaitoksella on johtokunta, jonka tehtävät on määritelty Jyväskylän kaupungin liikelaitosten johtosäännössä. Liikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitosjohtaja, jonka alaisuudessa toimivat tiimien esimiehet.

Hallinnollisesti liikelaitos jakautuu työterveyshuollon palvelutuotantotiimeihin A – F sekä asiantuntijapalvelut- ja tukipalvelut –toimintayksiköihin.


Liikelaitoksen toiminnallisia yksiköitä kutsutaan tiimeiksi. Tiimejä on yhteensä yhdeksän
- työterveyshuollon palvelutuotantotiimejä yhteensä kuusi (6)
- asiantuntijatiimi
- sairaanhoitotiimi
- tukipalvelutiimi

Kutakin työterveyshuollon palvelutuotantotiimiä (A-F) johtaa palvelupäällikkö. Tiimin perustehtävä on yritysasiakkaiden työterveyshuollon suunnittelu, hoitaminen, seuranta ja raportointi yhteistyössä asiakkaiden kanssa, laadukkaasti ja liiketaloudellisesti kannattavasti.

Asiantuntija –toimintayksikkö koostuu kahdesta tiimistä, asiantuntijapalvelut ja sairaanhoito. Asiantuntijatiimiä johtaa ylilääkäri ja sairaanhoitotiimiä palvelupäällikkö.

Asiantuntijapalvelut –toimintayksikössä liikelaitoksen työterveyshuollon palveluprosessien kehittämisestä vastaa ylilääkäri ja lääkäritoiminnasta apulaisylilääkäri. Asiantuntijapalvelut –toimintayksikön perustehtävä on liikelaitoksen työterveyshuollon palveluprosessien, asiantuntija- ja sairaanhoitopalvelujen tuottaminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen asiakaslähtöisen toiminnan edellyttämällä tavalla. Asiantuntijapalvelut vastaa liikelaitoksen lääketieteellisestä johtamisesta, asiakkuuden hallinnasta sekä lääkäreiden ammatillisesta tuesta.

Tukipalvelut –toimintayksikköä (tiimiä) johtaa liikelaitoksen johtajan nimeämä, tukipalveluissa työskentelevä henkilö. Tukipalvelut –toimintayksikön perustehtävä on tuottaa liikelaitoksen palvelutuotannolle sen tarvitsemaa, tehokasta ja laadukasta johtamisen tukipalvelua sekä hoitaa liikelaitoksen hallinnolliset tehtävät. Tukipalvelut –yksikkö tuottaa liikelaitoksen talous-, henkilöstö-, toimisto-, toimitila-, hallinto- ja tietopalvelut sekä asiakkuuksiin liittyvän sopimus- ja raportointipalvelun.

2.2. Prosessit

Liikelaitoksen pääprosessit ovat asiakkuuden hallinta, johtaminen ja tukipalvelut. Asiakkuuden hallintaprosessia johtaa asiakkuuspäällikkö, johtamisprosesseja liikelaitoksen johtaja ja tukipalveluprosesseja tukipalvelut –yksikön esimies.3. Toimivalta ja tehtävät
3.1 Liikelaitoksen johtajan toimivalta ja tehtävät

Liikelaitosjohtajan tehtävistä määrätään Jyväskylän Seudun Työterveys –liikelaitoksen johtosäännössä:

Liikelaitoksen johtaja johtaa liikelaitoksen toimintaa ja käyttää toimivaltaa seuraavissa asioissa

1) vastaa liikelaitoksen toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta
2) päättää liikelaitoksen henkilökunnan valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen
3) päättää tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti
4) hyväksyy liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat
5) päättää liikelaitoksen jakamisesta tarvittaviin yksiköihin ja niiden tehtävistä
6) päättää urakka- ja hankintasopimusten tekemisestä kaupungin hankintaohjeiden edellyttämällä tavalla
7) päättää henkilökunnan palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista
8) ratkaisee ne asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan toimivaltaan, jotka säädösten ja määräysten perusteella eivät kuulu jonkun muun ratkaistavaksi tai joita tässä säännössä ei määrätä jonkun muun ratkaistavaksi.

Edellä olevien lisäksi liikelaitosjohtaja johtaa liikelaitoksen johtamisprosesseja, vastaa liikelaitoksen laatujärjestelmästä sekä viestinnästä ja markkinoinnista.

Liikelaitoksen johtajalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle.

Liikelaitosjohtajan sijainen on asiakkuuspäällikkö.

3.2 Palvelupäälliköiden toimivalta ja tehtävät

Palvelupäällikkö vastaa tiimin toiminnasta sen mukaisena, mitä liikelaitoksen palveluperiaatteista ja hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä on päätetty, vastaa tiimin taloudellisesta tuloksesta sekä tiimin henkilöstöstä. Palvelupäällikkö johtaa tiimin toimintaa liikelaitoksen toimintamalleja noudattaen.

Palvelupäällikkö käyttää toimivaltaa seuraavissa asioissa:
1) vastaa yksikkönsä toiminnasta ja sen kehittämisestä liikelaitoksessa noudatettavien periaatteiden mukaisesti
2) päättää yksikkönsä henkilöstön virka- ja työehtosopimuksiin perustuvista vuosilomista, virkavapaista ja työlomista sekä lyhyistä, yhteiskestoltaan alle 10 päivän koulutuksista
3) hyväksyy tiimin menot
4) päättää asiakasvastuista tiimin sisällä

Kukin palvelupäällikkö nimeää sijaisensa toistaiseksi tai vuodeksi kerrallaan.

3.3 Ylilääkärin ja apulaisylilääkärin toimivalta ja tehtävät

Ylilääkäri vastaa liikelaitoksen lääketieteellisestä johtamisesta ja palveluprosessien kehittämisestä. Ylilääkäri johtaa liikelaitoksen kehittämisryhmää ja toimii asiantuntijatiimin esimiehenä.

Apulaisylilääkäri vastaa työterveyslääkäreiden rekrytoinnista, työn koordinoinnista, erikoistuvien lääkäreiden koulutuksesta, lääkäreiden ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä yhteistyöstä Työlääketieteen poliklinikan kanssa. Lisäksi hän toimii tuntilääkäreiden hallinnollisena esimiehenä.

Ylilääkäri ja apulaisylilääkäri sijaistavat toisiaan.

3.4 Toimivalta ja tehtävät tukipalvelut -toimintayksikössä

Tukipalveluyksikön esimiestehtävää hoitaa oman toimensa ohella liikelaitosjohtajan valitsema, tukipalveluissa työskentelevä henkilö. Esimies tukipalveluissa
1) johtaa tukipalveluprosesseja
2) vastaa yksikkönsä toiminnasta ja sen kehittämisestä liikelaitoksessa noudatettavien periaatteiden mukaisesti
3) päättää yksikkönsä henkilöstön virka- ja työehtosopimuksiin perustuvista vuosilomista, virkavapaista ja työlomista sekä lyhyistä, yhteiskestoltaan alle 10 päivän koulutuksista

3.5 Prosessin omistajien toimivalta

Johtamiseen, asiakkuuden hallintaan ja tukiprosesseihin sekä tarvittaessa niiden alaprosesseihin nimettyjen prosessinomistajien toimivaltaan ja tehtäviin kuuluu
1) luoda ja kehittää palveluprosesseja
2) kouluttaa henkilöstö ko. prosessien edellyttämiin toimintatapoihin
3) huolehtia, että kukin toimija kyseisessä prosessissa työskentelee prosessin edellyttämällä, koko liikelaitoksessa toteutettavalla yhdenmukaisella tavalla
4) jatkuvasti parantaa prosessin toimintatapoja asiakkailta ja henkilöstöltä saadun palautteen ja toimintaympäristön muuttumisen edellyttämällä tavalla
5) vastata siitä, että palveluprosessi on toimiva, tehokas ja asiakaslähtöinen

4. Toimivalta hankinnoissa

Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintaohjeita sekä lakia julkisista hankinnoista. Hankinnoissa käytetään kaupungin kilpailuttamia tuotteita ja palveluita.

Palvelupäälliköillä on hankintavaltuus käyttösuunnitelman mukaisiin kaluste ja laitehankintoihin. Tiimeittäin nimetään tilausvaltuutetut henkilöt, jotka toimivat myös laskujen asiatarkastajina.

Koko liikelaitosta koskevista hankinnoista päättää liikelaitosjohtaja.

5. Ryhmien tehtävät

Johtoryhmään kuuluvat liikelaitosjohtaja, ylilääkäri, apulaisylilääkäri, asiakkuuspäällikkö, henkilöstöasiantuntija ja talouspäällikkö. Johtoryhmä valmistelee asiat johtokunnan, laajennetun johtoryhmän, ammattiryhmäkokousten, yhteistyöryhmän sekä työyhteisökokouksen käsittelyyn.

Laajennettuun johtoryhmään kuuluvat liikelaitosjohtaja, ylilääkäri, apulaisylilääkäri, palvelupäälliköt, talouspäällikkö, henkilöstöasiantuntija sekä asiakkuuspäällikkö. Laajennetun johtoryhmän tehtävänä on päättää liikelaitoksen yhteisistä menettelytavoista ja käytännöistä sekä terveydenhuoltopalvelun tuottamisessa että sisäisissä toimintaprosesseissa, toteuttaa tiimien ja johdon välistä vuoropuhelua sekä luoda toimintaedellytyksiä esimiehille heidän johtamistehtävässään.

Kehittämisryhmään kuuluvat ylilääkäri, liikelaitosjohtaja sekä muut ylilääkärin kutsumat henkilöt. Kehittämisryhmän tehtävänä on asiakastarpeista ja hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä lähtevä työterveyshuollon palveluprosessien kehittäminen, yhtenäisten toimintatapojen luominen palvelutuotannossa sekä sen varmistaminen, että toimintatavat otetaan koko liikelaitoksessa käyttöön ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen.

Yhteistyöryhmän nimeää liikelaitosjohtaja liikelaitoksen henkilöstöstä sekä johdosta. Yhteistyöryhmän tehtävänä on henkilöstön ja johdon välisen yhteistoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen.

Tiimipalavereiden tehtävänä on edesauttaa tiimin perustehtävän toteuttamista.

Ammattiryhmäkokousten tehtävänä on toimia ammatillisen tuen ja kehittymisen tilaisuuksina. Kokouksissa kehitetään ja testataan uusia toimintamalleja ja valmistellaan niiden käyttöönottoa sekä sovitaan yhteisistä, koko liikelaitoksen toimintamalliin perustuvista käytännöistä.

Työyhteisökokouksessa vähintään kerran vuodessa liikelaitoksen koko henkilöstö luo yhteistä näkemystä liikelaitoksen tulevaisuudesta.

6. Asiakirjojen allekirjoittaminen

Liikelaitoksen puolesta nimenkirjoitusoikeus on liikelaitosjohtajalla ja hänen sijaisellaan.

Poikkeuksena edellisestä
- käyttöoikeudet tietojärjestelmiin myöntää talouspäällikkö
- kulkuluvat ja avaimet myöntää henkilöstöpäällikkö
- asiakkaiden kanssa tehtävät työterveydenhuollon palvelusopimukset liikelaitoksen puolesta allekirjoittaa asiakkuuspäällikkö tai hänen sijaisenaan talouspäällikkö
- lääketieteellisiä ostopalveluita koskevat sopimukset allekirjoittaa ylilääkäri tai apulaisylilääkäri


7. Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2011.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022