Konsernihallinnon johtosääntö (2011)


Tunniste: 2011


Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 3.11.2008/31 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2009 lukien. Määräyksiä sovelletaan vuonna 2008 asioihin, jotka koskevat uutta Jyväskylän kaupunkia.
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 8.11.2010/167, voimaantulo 1.1.2011 lukien.
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2010/08111800.0/frmtxt167.htm
SISÄLLYS

I LUKU
KONSERNIHALLINTO
1 § Konsernihallinnon toimiala
II LUKU
HALLINTOKESKUS
2 § Hallintokeskuksen toimiala ja tehtävät
3 § Hallintokeskuksen organisaatio
4 § Kansliapäällikön tehtävät ja toimivalta
5 § Päätösten ja asiakirjojen allekirjoittaminen
III LUKU
KORPILAHDEN ALUEHALLINTO JA ALUELAUTAKUNTA
6 § Korpilahden aluehallinnon tehtävät
7 § Aluelautakunnan kokoonpano
8 § Aluelautakunnan tehtävät
9 § Esittely
10 § Muita määräyksiä
IV LUKU
MAASEUTULAUTAKUNTA
11 § Lautakunnan kokoonpano
12 § Lautakunnan alainen henkilöstö
13 § Maaseutulautakunnan tehtävät
14 § Lautakunnan toimivalta
15 § Esittely
16 § Muita määräyksiä
V LUKU
MUUT MÄÄRÄYKSET
17 § Sääntöjen voimaantulo

 

I LUKU
KONSERNIHALLINTO

1 § Konsernihallinnon toimiala

Konsernihallintoon kuuluvat hallintokeskus, sisäinen tarkastus, Tietohallinto, Tilapalvelu Liikelaitos, Talouskeskus Liikelaitos sekä maaseutulautakunnan, aluelautakunnan ja keskusvaalilautakunnan alaiset toiminnat. Keskusvaalilautakuntaa koskevat määräykset ovat vaalilaissa. Tilapalvelua ja Talouskeskusta koskevat määräykset ovat liikelaitosten johtosäännössä.

Konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa

II LUKU
HALLINTOKESKUS

2 § Hallintokeskuksen toimiala ja tehtävät

Hallintokeskus palvelee kaupunkikonsernin johtamista kokonaisuutena sekä huolehtii kaupungin edunvalvonnasta, EU-asioiden koordinoinnista, seudullisesta yhteistyöstä, yhteydenpidosta keskeisiin viranomaisiin ja yhteistyötahoihin sekä kansainvälisistä yhteyksistä ja kaupungin kansainvälisen kuvan vahvistamisesta. Lisäksi hallintokeskukseen kuuluvat Jyväskylän Seudun matkailu sekä toimintasäännössä määritellyt aluetoimistot.

Hallintokeskus avustaa ja tukee kaupungin johtoa tulevaisuuden hahmottamisessa, johtonäkemyksen luomisessa, tavoitteellisessa johtamisessa sekä toiminnan ja talouden kehittämisessä.

Hallintokeskus tukee ja luo edellytyksiä palvelualueiden tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Hallintokeskus vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä toimintojen, palvelutuotannon organisoinnin, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja talouden suunnittelusta ja kehittämisestä.


3 § Hallintokeskuksen organisaatio

Hallintokeskus jakaantuu kaupunginkanslian, henkilöstöhallinnon, talouden, kehittämisen, viestinnän sekä kansainvälisen toiminnan vastuualueisiin. Matkailu- ja maaseutuasiat sekä alueelliset yksiköt kuuluvat kehittämisen vastuualueeseen.

Hallintokeskuksen yhteydessä toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa sisäinen tarkastus.

Vastuualueiden tehtävistä ja toimivallasta määrätään kaupunginhallituksen vahvistamassa konsernihallinnon toimintasäännössä.

4 § Kansliapäällikön tehtävät ja toimivalta

Hallintokeskuksen johtajana toimii kansliapäällikkö. Kansliapäällikön sijaisena toimii kaupunginjohtajan määräämä hallintokeskuksen viranhaltija.

Kansliapäällikkö

1) johtaa, valvoo ja kehittää hallintokeskuksen hallintoa ja toimintaa
2) vastaa hallintokeskuksen yhteisistä kehittämis- ja hallintoasioista
3) päättää henkilöstön siirrosta vastuualueiden välillä niiden henkilöiden osalta, joiden valinta ei kuulu kaupunginjohtajalle
4) suorittaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan määräämät muut tehtävät.

Kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

5 § Päätösten ja asiakirjojen allekirjoittaminen

Päätökset ja sopimukset, jotka henkilö tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä.

Kunkin vastuualueen esimies allekirjoittaa oman alueensa osalta sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat. Koko hallintokeskusta koskevat sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa kansliapäällikkö. Valmistelua koskevia asiakirjoja allekirjoittavat asioiden valmistelijat.

 


III LUKU
KORPILAHDEN ALUEHALLINTO JA ALUELAUTAKUNTA

6 § Korpilahden aluehallinnon tehtävät

Korpilahden aluehallinnon tehtävänä on tuoda esiin alueensa erityistarpeita tekemällä esityksiä, antamalla lausuntoja ja vaikuttamalla hallintoon, toiminnan suunnitteluun ja talousarvioon. Korpilahden aluelautakunta voi myös ottaa kantaa lähipalveluja ja -ympäristöä koskeviin asioihin sekä tukea kylätoimintaa ja muuta asukkaiden vapaa-aika- ja harrastustoimintaa. Lautakunta voi kannanotoillaan vaikuttaa Korpilahden aluetta koskevan toiminnan järjestämiseen.

Kehitysjohtaja johtaa ja valvoo Korpilahden alueen liitossopimuksen mukaista kehittämistä.

7 § Aluelautakunnan kokoonpano

Aluelautakuntaan kuuluu 11 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka nimetään Korpilahden alueelta kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen tai lautakuntiin valituista luottamushenkilöistä kuitenkin niin, että kaksi jäsentä ja varajäsentä nimetään kylätoimikuntien yhteisestä ehdotuksesta. Kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

8 § Aluelautakunnan tehtävät

Toimialueellaan aluelautakunta

1) antaa lausuntonsa eri hallintokuntien tekemistä Korpilahden aluetta koskevista suunnitelmista jo asioiden valmisteluvaiheessa ja seuraa niiden toteutumista
2) antaa lausuntoja poikkihallinnollisesti ja priorisoi eri hallintokuntien hankkeita
3) toimii yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen kanssa Korpilahden alueen ja palvelujen kehittämiseksi
4) käsittelee alueen yhteisöjen muutosehdotukset ja aloitteet sekä tekee tarvittaessa esityksiä eteenpäin
5) järjestää paikallisia tapahtumia, kansalaisten kuulemistilaisuuksia ja foorumeita.9 § Esittely

Aluelautakunnassa asiat esittelee kehitysjohtaja ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan lautakunnan nimeämä viranhaltija.

10 § Muita määräyksiä

Lautakunnan ja sen alaisessa toiminnassa noudatetaan hallintosääntöä.

 

IV LUKU
MAASEUTULAUTAKUNTA

11 § Lautakunnan kokoonpano

Maaseutulautakuntaan kuuluu kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan ja enemmistön jäsenistä tulee asua Korpilahden alueella. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Maaseutulautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.

12 § Lautakunnan alainen henkilöstö
Lautakunnan alaisena toimivat maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitavat henkilöt, joiden esimiehenä toimii kehitysjohtaja.

13 § Maaseutulautakunnan tehtävät

Maaseutulautakunta

1) maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain (210/2010) mukaisten tehtävien hoitamisesta kaupungin alueella siltä osin kuin tehtäviä ei johtosäännöllä ole määrätty muiden hoidettavaksi

2) vastaa yksityistielain ja -asetuksen mukaisista kunnan tielautakunnalle kuuluvista tehtävistä. Lautakunta voi kuitenkin valita keskuudestaan tiejaoston, jossa on kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä sekä valita heistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tiejaoston ratkaisuvaltaan kuuluvat yksityistielain ja -asetuksen mukaiset kunnan tielautakunnan tehtävät

3) ohjaa maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä eri yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

4) antaa lausuntoja valmisteluvaiheessa kaupungin eri palvelualueiden tekemistä maaseutualueita, maataloutta ja yksityisteitä koskevista suunnitelmista

5) toimii yhteistyössä eri yhteisöjen kanssa maaseutualueen ja palvelujen kehittämiseksi

6) järjestää maaseutuelinkeinojen kehittämiseen liittyviä kuulemistilaisuuksia ja tapahtumia.

14 § Lautakunnan toimivalta

Lautakunta päättää seuraavista asioista

1) yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannuksen avustusten jakamisesta
2) vesiosuuskunnille myönnettävistä avustuksista
3) lautakunnalle kuuluvan määrärahan käytöstä.

Lautakunta voi siirtää tehtäviä ja toimivaltaansa monijäseniselle toimielimelle, kehitysjohtajalle ja alaiselleen viranhaltijalle.

15 § Esittely

Maaseutulautakunnassa asiat esittelee kehitysjohtaja ja hänen poissa ollessa lautakunnan määräämä viranhaltija.

16 § Muita määräyksiä

Lautakunnan ja sen alaisessa toiminnassa noudatetaan hallintosääntöä.


V LUKU
MUUT MÄÄRÄYKSET

17 § Sääntöjen voimaantulo

Konsernihallinnon johtosääntö tulee voimaan 1.1.2011.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022