Kylän Kattauksen johtosääntö


Tunniste: 2005


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 13.12.2004 ja määrännyt tulemaan voimaan 11.1.2005 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta 10.11.2003 hyväksymänsä Kylän Kattauksen johtosäännön.
1 § Toimiala ja toiminimi

Kylän Kattaus tuottaa Jyväskylän kaupungin liiketoimintatoimialaan kuuluvana liikelaitoksena pääasiassa Jyväskylän kaupungin sisäisiä ruokapalveluita sekä omalta osaltaan edistää seudullista verkostoyhteistyötä. Varsinaista toimintaa harjoitetaan toiminimellä Kylän Kattaus ja sitä johtaa liikelaitosjohtaja.


2 § Johtokunta

Kylän Kattauksella on johtokunta, johon kaupunginhallitus valitsee valtuustokaudeksi enintään kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdeksi jäseneksi ja yhdeksi varajäseneksi valitaan liikelaitoksen henkilöstön keskuudestaan nimeämä henkilö.

Kaupunginhallitus nimeää yhden johtokunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtokunnan sihteerinä toimii johtokunnan nimeämä viranhaltija tai työntekijä.


3 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Kylän Kattauksen toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa tavoitteet ja seurata niiden toteutumista.


4 § Johtokunnan ratkaisuvalta

Johtokunta

1) esittää kaupunginhallitukselle Kylän Kattauksen talousarvion ja tilinpäätöksen sekä tekee esityksen tuloksen käytöstä.

2) päättää Kylän Kattauksen toimintasuunnitelmasta.

3) päättää Kylän Kattauksen asiakkaille toimitettavien ruokapalvelujen yleisistä hinnoitteluperiaatteista kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

4) päättää Kylän Kattauksen saatavien tileistä poistamisesta.

5) päättää vahingonkorvauksen maksamisesta kaupunginvaltuuston asettamissa rajoissa.

6) valitsee liikelaitosjohtajan ja päättää tämän palkka- ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Johtokunnalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle.


5 § Esittely

Johtokunnan kokouksessa toimii esittelijänä liikelaitosjohtaja johtamaansa liikelaitosta koskevissa asioissa, ellei toimialan johtosäännössä ole toisin määrätty. Puheenjohtaja esittelee liikelaitosjohtajaa koskevat asiat.


6 § Toiminimen kirjoittaminen ja asiakirjojen allekirjoittaminen

Kylän Kattauksen toiminimen kirjoittaa liikelaitosjohtaja.

Johtokunnan päätösten perusteella tehtävät kirjalliset sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa liikelaitosjohtaja, mikäli johtokunta ei toisin päätä. Liikelaitosta koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa liikelaitosjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

Johtokunnan kokousten pöytäkirjanotteet todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai liikelaitosjohtajan määräämä muu liikelaitoksen työntekijä.


7 § Liikelaitosjohtajan ratkaisuvalta

Liikelaitosjohtaja

1) johtaa Kylän Kattauksen toimintaa, vastaa sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.

2) päättää liikelaitoksen jakamisesta tarvittaviin tulosalueisiin, niiden tehtävistä ja vastuuhenkilöistä.

3) päättää liikelaitoksen henkilökunnan valinnasta ja sen sijoittamisesta liikelaitoksen palvelukseen.

4) hyväksyy liikelaitoksen laskut ja muut maksuasiakirjat.

5) päättää tarvittavista kaupungin hankintaohjeiden mukaan kilpailutetuista hankinnoista.

6) päättää henkilökunnan palkka- ja muista palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä asioista.

7) ratkaisee ne asiat, jotka eivät kuulu johtokunnan ratkaisuvaltaan, jotka säädösten ja määräysten perusteella eivät kuulu jonkun muun ratkaistavaksi tai joita tässä johtosäännössä ei määrätä jonkun muun ratkaistavaksi.

Liikelaitosjohtajalla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle tai työntekijälle.


8 § Henkilöstö

Viran ja työsuhteen kelpoisuusehdoista ja nimikkeistä päättää valinnan suorittava toimielin, viranhaltija tai työntekijä, joka myös irtisanoo ja myöntää eron.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022