Kiinteistötoimitusmaksutaksa


Selvennys: Jyväskylän kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksa
Tunniste: 2006


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.12.2005 ja määrännyt tulemaan voimaan samasta ajankohdasta lukien sekä kumonnut 10.12.2001 hyväksymänsä taksan.Taksa, jonka mukaan Jyväskylän kaupungille suoritetaan maksu kiinteistönmuodostamislain (KmL 554/95) mukaisesta toimenpiteestä.

Kiinteistönmuodostamislain mukaisissa toimenpiteissä tarvittavien kiinteistörekisteriotteiden, lainhuuto- ja rasitustodistuksien asiakirjamaksuja ei peritä asianosaisilta erikseen, vaan ne sisältyvät taksan mukaisiin hintoihin.


1§ Tontin lohkominen

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritettava maksu, kun tontin pinta-ala on

enintään 2 000 m² 900 €
2 001 – 10 000 m² 1 080 €
yli 10 000 m² 1 250 €


2§ Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettava kiinnitysten käsittely, tontinosan lunastaminen, rasitteen käsittely tai tilusvaihto

Päätös (Kml 28 §) kiinnityksistä vapauttamisesta 190 €

Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken (KmL 24 §)tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä 100 €

Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai poistaminen 100 €

Tilusvaihto 280 €

Tontinosan lunastamisesta (KmL 62 §) suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 12 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.


3§ Rasitetoimitus

Enintään kahta rasitetta koskeva erillinen rasitetoimitus (KmL 14 luku) 435 €

Jokaisesta seuraavasta rasitteesta 100 €


4§ Tilusvaihto

Erillisestä tilusvaihdosta (KmL 8 luku) 465 €


5§ Rajankäynti

Kiinteistönmääritystoimituksena suoritettava rajankäynti (KmL 11 luku) 465 €


6§ Muu kiinteistönmääritystoimitus

Muusta kuin 5 §:ssä tarkoitetusta kiinteistönmääritystoimituksesta suoritetaan todelliset kustannukset työkorvauksena tämän taksan 12 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.


7§ Työkorvauksen käyttäminen toimituskorvauksen asemasta kiinteistötoimitusmaksua määrättäessä

Jos tämän taksan mukaisen toimituksen tai toimenpiteen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena työkorvauksena tämän taksan 12 §:n mukaisin veloitushinnoin laskettuna.


8§ Muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella

Muista kunnan asemakaava-alueella suoritettavista KmL 5 § 3. momentissa tarkoitetuista kiinteistötoimituksista peritään korvaus maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti.


KIINTEISTÖREKISTERINPITÄJÄN PÄÄTÖKSET

9§ Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin

Toimenpide, jolla kaavatontti merkitään tonttina
kiinteistörekisteriin (KmL 3 § ja 4 §) 235 €

Kun päätöstä varten tehdään tarkistusmittauksia tontilla 425 €


10§ Kiinteistöjen yhdistäminen (KmL 17 luku)

KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa 310 €
KmL 214.2 §:n mukaisessa tapauksessa 375 €


ASIAKIRJOJEN HANKKIMINEN

11§

Toimitusinsinöörin muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus-, leima yms. maksujen lisäksi (euroa/asiakirja) 10 €


TYÖKORVAUS

12§

Kiinteistötoimitusmaksulain 3 §:n 1 momentin mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuvat työkorvauksen veloitushinnat toimitustuotannon osatehtäviin ovat:

- DI-insinöörin tehtävät 80 €/h
- Toimitusinsinöörin tehtävät 60 €/h
- Toimitusvalmistelu (tietojen hankinta, kiinteistörekisterin ylläpito, asiakirjojen valmistelu, karttojen laatiminen) 45 €/h
- Maastotyöt /ryhmä 75 €/h

Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yleiskustannuskorvauksen, joka on 50% työaikakorvauksesta.


13§

Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2006 ja sillä kumotaan kaupunginvaltuuston 10.12.2001 hyväksymä 1.1.2002 voimaan tullut taksa.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

© Jyväskylän kaupunki 2002-2022