Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Irtaimisto-ohje


Tunniste: 2005


Kaupunginhallitus hyväksynyt 31.1.2005 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.3.2005 lukien sekä kumonnut samasta ajankohdasta lukien 19.3.2001 hyväksymänsä irtaimisto-ohjeen.IRTAIMISTON LUETTELOINTI

Kaupungin yksiköiden irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa. Luetteloinnin tarkoituksena on edistää irtaimen omaisuuden tehokasta käyttöä, huoltoa, korjausta ja uusimistarpeen määrittelyä sekä estää irtaimiston katoaminen ja luvaton käyttö.

Irtaimiston rekisteröinnistä ja ajantasaisuudesta huolehditaan taloudesta vastaavien toimesta. Valtuuston päätöksen mukaan yli 10.000 euron arvoinen irtaimisto luetteloidaan erillisessä käyttöomaisuusrekisterissä.


Luetteloitavat esineryhmät

Luetteloitavaa irtaimistoa ovat esineet, joiden käyttöaika on enemmän kuin 3 vuotta tai hankinta-arvo yli 200 euroa. Hankittavat uudet esineet on merkittävä luetteloon viipymättä niiden toimituksen tapahduttua.

Luetteloa pidetään seuraavista esineryhmistä:

1. Toimistokoneet ja laitteet sekä matkapuhelimet
2. Autot, työkoneet ja laitteet
3. Kalusteet
4. Opetusvälineet
5. Tutkimus- ja hoitovälineet
6. Sammutus-, pelastus- ja sairaanhoitokalusto
7. Muu irtaimisto

Irtaimistoluetteloon ei merkitä:

- varastokirjanpidon alaista tavaraa, josta pidetään varastokirjanpitoa
- kulutustavaraa, tarve- ja raaka-aineita eikä puolivalmisteita
- rakennuksiin kiinteästi kuuluvia koneita ja kalusteita
- taseeseen aktivoituja hankintoja

Irtaimistoluettelosta tulee käydä ilmi esineen hankintahinta ja vuosi, nimike, lukumäärä, säilytyspaikka sekä mahdolliset tunnistetiedot.


Irtaimiston merkitseminen

Helposti siirrettävä ja markkina-arvoinen omaisuus on syytä merkitä kaupungin tunnuksin.


POISTETTAVAN TAI KÄYTTÖÄ VAILLA OLEVAN IRTAIMISTON KÄSITTELY

Irtaimistoluettelo on inventoitava vähintään kerran vuodessa ja se tulee säilyttää ja järjestää yksikön taloudesta vastaavan toimesta. Inventoinnin yhteydessä todetaan ne esineet, jotka ovat iän, kulumisen taikka muun syyn takia menettäneet käyttöarvonsa tai muuttuneet tarpeettomaksi.

Kaupungin käyttämät poistotavat ovat seuraavat:

- huutokauppa
- tarjouskilpailu
- luovutus vastikkeetta
- hävittäminen/romutus
- vaihto uuteen vastaavaan

Poistettaessa esineitä huutokaupalla, tarjouskilpailulla tai luovuttamalla vastikkeetta kaupunkiorganisaation ulkopuolelle, on siitä tehtävä kirjallinen päätös. Muulla tavoin poistettavan irtaimiston osalta on laadittava kirjallinen dokumentti, josta luovutustapahtuma ilmenee.


ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ

Tietokoneiden ja niihin liittyvien laitteiden hävityksestä ja sen organisoinnista vastaa tietohallinto. Ennen hävitystä tietohallinto arvioi koneen käyttömahdollisuudet muussa kaupunkiorganisaation kohteessa. Tietohallinto julkaisee intranet-sivuilla yksityiskohtaiset ohjeet tietokoneiden hävittämisestä.

Vaihdettaessa matkapuhelin uuteen tulee se pääsääntöisesti luovuttaa vaihdossa kilpailutuksen perusteella valitulle toimittajalle.

Muiden kuin matkapuhelinten ja tietokonelaitteiden ja tarvikkeiden osalta esine on ilmoitettava sisäiseen kiertoon tai myyntiin kaupungin intranetissä, jossa ilmoitus on oltava nähtävänä vähintään 3 viikkoa. Jos esineelle ei löydy uutta käyttäjäyksikköä, se voidaan poistaa luvussa kaksi lueteltuja tapoja käyttäen.

Käyttöomaisuus, jolla ei ole tasearvoa, luovutetaan vastaanottavalle yksikölle vastikkeetta.

Taseeseen merkityn omaisuuden myynti tai käytöstä poisto ilmoitetaan aina kaupungin keskitettyyn käyttöomaisuusrekisteriin. Jos omaisuudella on luovutushetkellä vielä poistamatonta tasearvoa, se on poistettava taseesta. Saatavan myyntihinnan ja tasearvon erotus kirjataan tuloslaskelmaan myyntivoittona tai -tappiona.

Jos omaisuus luovutetaan vastikkeetta tai se romutetaan, on jäännösarvo kirjattava kuluksi (ylimääräinen poisto tai satunnainen kulu).

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje