Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hankintaohje (2007)

vaihtoehtoinen nimi: Jyväskylän kaupunkikonsernin hankintaohjeet
Tunniste: 7/2007


Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.6.2007.
Tämä hankintaohje korvaa kaupunginhallituksen 25.2.2002 hyväksymän hankintaohjeen ja kaupunginhallituksen 27.2.2006 hyväksymät hankintatoiminnan linjaukset sekä kaupunginvaltuuston 1.3.2004 hyväksymät kilpailuttamisen periaatteet.
(Kaupunginvaltuusto kumonnut kilpailuttamisen periaatteet 20.8.2007.)

Tämä ohje on tullut voimaan 1.7.2007 lukien.1 Soveltamisala

Kuntien hankintoja ohjaa julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sekä siihen liittyvä oikeuskäytäntö. Hankinnat pyritään tekemään siten, että valituksilta ja hankintojen täytäntöönpanon viivästymisiltä vältytään. Hankinnat tehdään lain mukaisesti, joustavasti ja oikea-aikaisesti.

Jyväskylän kaupungin hankinnoissa noudatetaan tätä ohjetta sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (hankintalaki) ja kuntalaissa säädetään sekä kaupungin säännöissä määrätään.

Tätä ohjetta sovelletaan myös niissä konserniyhtiöissä ja erillisissä hankkeissa, joissa tilaajana on hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö. Konserniyhtiöiden tulee varmistaa, kuuluvatko niiden hankinnat hankintalain soveltamisalaan.

Lisäksi hankinnoissa tulee ottaa huomioon kaupungin omat yksityiskohtaisemmat hankintojen toteuttamiseen liittyvät toiminta- ja menettelytapaohjeet.

2 Hankintatoiminnan tavoitteet

Hankintatoiminnan tavoitteena on hankkia tavarat ja palvelut riittävän laadukkaina ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Välittömien hankintakustannusten lisäksi on oleellista hallita välillisiä hankintakustannuksia.

Huomiota on kiinnitettävä suunnitelmallisiin hankintakäytäntöihin ja hankintojen kokonaisprosessin (valmistelu-kilpailutus-päätöksenteko-tiedotus-sopimus-sopimuksen valvonta) sujuvuuden hallintaan. Järkevällä hankintatoiminnalla kohdennetaan henkilö- ja tuotantoresursseja siten, että varsinaiseen toimintaan jää mahdollisimman paljon resursseja.

3 Yleiset hankintaperiaatteet

Hankinnoissa on noudatettava avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteita.

Hankinnat suoritetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja pyrittävä ostajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen.

Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövaikutukset otetaan huomioon hankinnoissa
- valmisteluvaiheessa ja/tai
- tarjoajan kelpoisuusehtoja ja/tai
- hankinnan kohdetta määriteltäessä ja/tai
- tarjousten arviointikriteerinä.

Hankinnoissa otetaan huomioon materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö tuotteen elinkaaren lopussa.

Hankinta voidaan keskeyttää perustellusta syystä. Hankintayksiköllä on oikeus hylätä tarjoukset perustellusta syystä.

4 Palvelutuotannon kilpailuttamisen periaatteet

1) Kaupunki hankkii palvelut omilta nettoyksiköiltä ja liikelaitoksilta ilman tarjouskilpailua
2) Kun kilpailutetaan palveluita, joissa kaupungilla on omaa tuotantoa, on oman tuotannon kustannustaso selvitettävä ennen tarjouskilpailun järjestämistä.
3) Kaupungin tuotantoyksiköt voivat osallistua ulkoisiin kilpailutuksiin perustellusta syystä.
4) Tilaustöitä ja –palveluita kaupungin yksiköt voivat tuottaa ulkopuoliselle vahvistettujen hintojen perusteella.

5 Hankintojen ohjaaminen ja päätösvalta

Kaupunginhallitus

- Hyväksyy hankintaohjeen.

Kaupunginjohtaja

- Asettaa hankintojen ohjausryhmän. Ohjausryhmään nimetään edustajat kaikilta toimialoilta sekä keskushallinnosta. Lisäksi henkilöstöjärjestöt nimeävät oman edustajansa,
- hyväksyy vuosittaisen ohjelman merkittävistä kilpailutettavista hankinnoista. Ohjelma toimitetaan kaupunginhallituksen tietoon.

Hankintojen ohjausryhmä

- Edesauttaa yhtenäisten toimintatapojen luomista kaupungin hankintoihin ja niihin keskeisesti liittyvään päätöksentekoon, sopimuksiin, sopimusten seurantaan ja tiedottamiseen,
- avustaa toimialoja niiden selvittäessä, onko jonkin palvelun osalta ulkopuolinen hankinta taloudellisesti ja toiminnallisesti edullinen verrattuna omaan toimintaan,
- seuraa hankintojen kokonaisuutta ja tekee tarvittaessa muutosehdotuksia hankintoja koskeviin periaatteisiin ja työnjakoon
- valmistelee ohjelman merkittävistä kilpailutettavista hankinnoista. Ohjelma sisältää luettelon keskitetyistä hankinnoista.

Keskitetyllä hankinnalla tarkoitetaan sellaista merkittävää tavaran tai palvelun hankintaa, joka koskee useita toimialoja.

Hankinnan merkittävyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota:
- Hankinnan kokonaisarvoon
- Hankinnassa tarvittaviin henkilö- ja ym. resursseihin
- Keskittämisellä saatavaan hyötyyn (esim. volyymit, hintavakaus, ennustettavuus)
- Hankinnan toteuttamiseen yhteistyönä seudullisesti tai jonkin muun organisaation kanssa

Hankintajohtaja

- Toimii asiantuntijana ja avustaa toimialoja niiden päätösvaltaan kuuluvissa merkittävissä hankinnoissa.
- Johtaa keskitettyjen hankintojen valmistelua.
- Tekee keskitettyjen hankintojen hankintapäätökset ja allekirjoittaa päätösten perusteella tehtävät sopimukset

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje