Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

VANHA:Vesihuoltomaksut 2005


Tunniste: 2005


Tekninen lautakunta hyväksynyt 7.12.2004 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2005Hinnasto sisältää Jyväskylän Veden vesihuolto- ja liittymämaksut. Yksityisille tarjottavien asennuspalvelujen yksikköhinnat selviävät palveluhinnastosta.

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi perii Jyväskylän Vesi laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä seuraavia Jyväskylän Veden ja liittyjän väliseen sopimukseen perustuvia maksuja.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (22 %), lukuun ottamatta liittymismaksuja, jotka ovat arvonlisäverottomia maksuja.


1§ Vesimaksu

Vesimaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä.

Veden yksikköhinta on 1,28 €/m3
Jäteveden yksikköhinta on 1,40 €/m3


2§ Perusmaksu

Kiinteiden kustannusten kattamiseksi peritään perusmaksua. Perusmaksun perusteena on vesimittarin koko.

Perusmaksun yksikköhinnat ovat:

maksuluokka 1, 15-20 mm, vesimittari 6,00 €/kk
maksuluokka 2, 25-30 mm, vesimittari 11,70 €/kk
maksuluokka 3, 40-50 mm, vesimittari 24,30 €/kk
maksuluokka 4, 80-150 mm, vesimittari 58,70 €/kk
maksuluokka 5, 80-100 mm, kaksoismittari 89,20 €/kk

Yhden huoneiston pientalo sijoitetaan mittarin koosta riippumatta maksuluokkaan 1.


3§ Vesimittarin tarkastusmaksu

Vesimittarin tarkastusmaksu peritään vesimittarin näyttämän tarkasta­misesta, jos tarkastus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin +/-5 % kuormituksen ollessa likimain puolet nimellismäärästä.

Tarkastusmaksun suuruus tarkastuskertaa kohti on:

mittarikoot 15 - 20 mm, 72,10 €/tarkastuskerta
mittarikoot 25 - 50 mm, 99,20 €/tarkastuskerta
65 mm ja sitä suurempi laskun mukaan.


4§ Liittymismaksu

Vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä peritään liittymismaksu. Liittymismaksu sisältää tonttijohdon rakentamisen yleisellä alueella.

1 Tonttijohdot ja -jätevesiviemärit

Maksuluokka I tonttijohtomaksu 2 140 €.
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on 1-2 tai mitoitusvirtaama alle 0,54 l/s.

Maksuluokka II tonttijohtomaksu 3 460 €.
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on 3-6 tai mitoitusvirtaama 0,55 - 0,86 l/s.

Maksuluokka III tonttijohtomaksu 7 460 €.
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on 7-15 tai mitoitusvirtaama 0,87 -1,39 l/s.

Maksuluokka IV tonttijohtomaksu 11 950 €.
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on 16-30 tai mitoitusvirtaama 1,40 - 2,41 l/s.

Maksuluokka V tonttijohtomaksu 17 100 €.
Maksuluokka sisältää kiinteistöt, joissa huoneistojen lukumäärä on suurempi kuin 30 tai mitoitusvirtaama suurempi kuin 2,41 l/s.

Asuinrakennukset sijoitetaan maksuluokkiin huoneistojen lukumäärän perusteella. Teollisuus-, palvelu- ja konttorirakennukset sekä laitokset ja koulut sijoitetaan maksuluokkiin edellä esitetyn mukaisesti tonttivesijohdon mitoitusvirtaaman perusteella. Mikäli kiinteistöön asennettavat pa­lopostit aiheuttavat tonttivesijohdon koon suurentumisen, peritään liittymismaksu seuraavan suuremman maksuluokan mukaan.

Tekninen lautakunta voi päätöksellään määrätä alueelle korkeamman liittymismaksun jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteutumisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä (vesihuoltolaki 19 § 2. mom.)

2 Sadevesiliittymämaksu

Sadevesiviemäriin liittymisestä peritään sadevesiliittymämaksu. Hinta rakennettaessa tonttisadevesiviemäri samaan kaivantoon muiden tonttijohtojen kanssa:

DN 100 mm sadevesiviemäri 880 €
DN 150 mm sadevesiviemäri 2 190 €
DN 200 mm sadevesiviemäri 3 080 €
DN 250 mm sadevesiviemäri 3 700 €
DN 300 mm sadevesiviemäri 3 970 €

Rakennettaessa tonttisadevesiviemäri erillisenä liittymänä:

DN 100 mm sadevesiviemäri 1 410 €
DN 150 mm sadevesiviemäri 3 350 €
DN 200 mm sadevesiviemäri 4 950 €
DN 250 mm sadevesiviemäri 6 120 €
DN 300 mm sadevesiviemäri 6 880 €

Johdettaessa perustusten kuivatusvedet kadun salaojajärjestelmään peritään salaojaliittymän rakentamisesta 450 €.

3 Sammutusvesijohdot

Rakennettaessa sammutusvesijohto samanaikaisesti tonttijohtoliittymän kanssa samaan kai­vantoon:

DN 100 mm sammutusvesijohto 11 230 €
DN 150 mm sammutusvesijohto 13 910 €
DN 200 mm sammutusvesijohto 15 350 €

Rakennettaessa sammutusvesijohto erillisenä liittymänä:

DN 100 mm sammutusvesijohto 15 350 €
DN 150 mm sammutusvesijohto 17 820 €
DN 200 mm sammutusvesijohto 20 190 €

Sammutusvesijohdon käyttömaksu:

Kevyt sprinkleriluokka 37,00 €/kk
Normaali sprinkleriluokka 79,00 €/kk
Raskas sprinkleriluokka 90,00 €/kk

4 Soveltamisohjeet

Liittymämaksulla rakennettavien tonttijohtojen maksimipituus on 15 metriä. Ylimenevältä osalta peritään maksu metrihinnan mukaan, jonka suuruus on liittymismaksu/25.

Mikäli kaupungista riippumattomista syistä kiinteistöä varten on rakennettava kaksi tai useam­pia tonttiliittymiä, peritään lisäliittymistä 80 % vastaavasta liittymismaksusta.

Jos vesijohto ja jätevesiviemäri rakennetaan kaupungista riippumattomista syistä erikseen, peritään molemmista 80 % liittymismaksusta.

Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu siten, että kiinteistölle on rakennettava uudet aikaisempaa korkeamman maksuluokan mukaiset tonttijohdot, peritään maksu uusien liittymismaksuluokkien mukaan.

Mikäli kiinteistön vesilaitteita laajennetaan siten, että kiinteistö uuden huoneistolukumäärän tai mitoitusvirtaaman perusteella nousee suurempaan maksuluokkaan, peritään kiinteistöltä entisen ja uuden maksuluokan erotus.

Jos yleiselle alueelle rakennetaan useammalle kiinteistölle yhteiset tonttijohdot, peritään maksu kultakin liittyjältä erikseen pykälän 4 maksuluokituksen mukaisesti.

Liittymismaksu suoritetaan, kun liittymissopimus liittyjän ja Jyväskylän Veden kesken on allekirjoitettu.


5§ Muut maksut

1. Tonttijohdon sulkemis- ja avaamismaksu 61,00 €. Maksua sovelletaan, kun tonttijohto liittyjästä johtuvista syistä joudutaan sulkemaan tai avaamaan.

2. Maksu vesimittarin väliluennasta 29 €/mittari.

3. Laskutyöveloitukset. Muista kuin näissä vesihuoltomaksuissa yksilöidyistä liittyjän yleisten määräysten ja liittymissopimuksen mukaan kustannettavista tai laitokselta tilaamista työsuorituksista peritään työstä aiheutuvat työ-, materiaali-, kone- ja kuljetuskustannukset.

4. Pienemmät kuin 40 € hyvitykset ja 20 € veloitukset siirtyvät vesi-, jätevesi- ja perusmaksuissa seuraavaan laskuun, lukuun ottamatta kuluttajan vaihtuessa tai erotessa tehtävää loppulaskua, jolloin pienin hyvitys tai veloitus on 4 €.


6§ Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Maksujen viivästymisestä peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Laskujen jälkiperintälisä on 5 €/lasku.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje