Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Leski- ja orpoeläkesääntö

vaihtoehtoinen nimi: Eläke
Selvennys: Jyväskylän kaupungin leski- ja orpoeläkesääntö
Tunniste: 4/1954 (4 §:n muutos, nro 15/1965; täydennys nro 31/1967; 5 §:n muutos, nro 14/1970, 39/1977; 4 §:n muutos, nro 22/1979).


Kaupunginvaltuuston 21 päivänä kesäkuuta 1954 hyväksymä. 4 §:n muutos (kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.6.1965 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.1966). 12 a §:n lisäys (kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 4.12.67 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.1968). 5 §:n muutos (kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.3.1970). 5 §:n 2. momentin lisäys (kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.6.1977 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.7.1977). 4 §:n muutos (kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.3.1979 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.1979).1 §
Jyväskylän kaupungin palveluksessa olleen viranhaltijan tai työntekijän tahi eläkkeen saajan kuoltua maksetaan sen mukaan kuin tässä leski- ja orpoeläkesäännössä määrätään eläkettä hänen naispuoliselle leskelleen ja kasvatusavustusta hänen lapselleen, joka ei ole täyttänyt kuuttatoista vuotta. Jos lapsi on työkyvytön, voidaan kasvatusavustusta suorittaa siihen saakka, kun hän täyttää kaksikymmentäyksi vuotta.

Lapsena tämän säännön mukaan pidetään myös ottolasta ja sellaista avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, jonka vainaja oli laillisesti tunnustanut omakseen tai johon nähden vainajan elatusvelvollisuus on oikeuden päätöksellä tai sopimuksella vahvistettu.

2 §
Eläkkeen ja kasvatusavustuksen suorittamisen yleisenä edellytyksenä on, että 1 §:ssä tarkoitettu viranhaltija tai työntekijä tahi eläkkeen saaja oli ollut perheensä pääasiallinen huoltaja, että hänellä oli ollut vähintään se määrä palvelusvuosia, joka kaupungin viranhaltijain tai työntekijäin eläkesäännön mukaan on eläkkeen saamisen edellytyksenä, tahi eläkesäännön mukainen eläke.


3 §
Eläkettä ei makseta
- leskelle, jonka avioliitto viranhaltijan tai työntekijän tahi eläkkeen saajan kanssa on kestänyt kauintaan viisi vuotta tai jonka puoliso avioliittoa solmittaessa oli täyttänyt viisikymmentä vuotta,
- leskelle, jonka on solminut avioliiton,
- entiselle aviopuolisolle,
- leskelle, joka on pysyväisesti muuttanut ulkomaille ja ollut siellä yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden.

Kasvatusavustusta ei makseta ottolapselle, ellei häntä ole laillisesti otettu ottolapseksi ainakin kolmea vuotta ennen kasvatusvanhempansa kuolemaa ja ennen kuin tämä täytti neljäkymmentäviisi vuotta.

4 §
Leskelle suoritettavan eläkkeen määrä on viisikymmentä prosenttia ja kullekin lapselle suoritettavan kasvatusavustuksen määrä kymmenen prosenttia siitä eläkkeestä, jonka vainaja sai tai jonka saamiseen hänellä olisi ollut oikeus, jos hän olisi siirtynyt eläkkeelle siinä iässä, jolloin hän kuoli. Leskieläke ja kasvatusavustus taikka kasvatusavustukset yhteensä eivät kuitenkaan saa nousta yli sen eläkemäärän, jonka vainaja sai tai olisi saanut, jos hän olisi ollut eläkkeellä.

Avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle suoritettava kasvatusavustus ei saa ylittää oikeuden päätöksellä tai sopimuksella vahvistettua elatusavun määrää.

Jos leski elää ja kasvatusavustuksen saajia on enemmän kuin viisi, on kasvatusavustusten yhteinen määrä, joka ei saa olla 1. momentissa mainittua määrää suurempi, jaettava tasan kasvatusavustuksen saajien kesken.

Jos lasten molemmat vanhemmat ovat kuolleet, on kasvatusavustuksen määrä yhdeltä lapselta kaksi kolmasosaa leskieläkkeestä, kahdelta lapselta leskieläkkeen määrä kokonaisuudessaan ja kultakin seuraavalta lapselta 1. momentissa mainittu määrä. Jos kasvatusavustuksen saajia on useampia kuin yksi, on kasvatusavustusten yhteinen määrä, joka ei saa nousta 1. momentissa mainittua määrää suuremmaksi, jaettava tasan kasvatusavustuksen saajien kesken. Tämän säännön mukaan leskieläkkeen tai kasvatusavustuksen saamiseen oikeutettu henkilö, jolle kaupunki, muu kunta, kuntayhtymä, valtio, uskonnollinen yhdyskunta, laitos tai liike on myöntänyt muuta eläkettä tai apurahaa kuin omaan virka- tai työsuhteeseen tai yrittäjätoimintaan perustuvaa eläkettä, saa kaupungilta leskieläkettä tai kasvatusavustusta vain sen määrän, jolla tämä eläke tai kasvatusavustus ylittää edellä mainitun eläkkeen tai apurahan.

Itse kustannettua eläkettä, sotilasvammalain ja kansaneläkelain mukaan suoritettavaa eläkettä ja elinkorkoa ei vähennetä tässä säännössä tarkoitetusta eläkkeestä ja kasvatusavustuksesta.

5 §
Leskieläkkeet ja kasvatusavut sidotaan yleiseen palkkatasoon siten, että palkkatasossa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon tarkistamalla eläke kalenterivuosittain sen palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain mukaisten palkkojen ja eläkkeiden tarkistamista varten.

Eläkkeen määrä tarkistetaan ja maksettaviin eläkkeisiin suoritetaan ennakkoa samalla tavoin kuin on säädetty työntekijäin eläkelain mukaisten eläkkeiden tarkistamisesta.

6 §
Jos viranhaltija tai työntekijä kuolee kaupungin työssä tahi virantoimituksessa sattuneen tapaturman tai työstä aiheutuneen sairauden johdosta, määrätään leskieläke ja kasvatusavustus vainajan palkkausta vastaavasta täydestä eläkkeestä. Jos leski ja lapset tulevat saamaan tapaturman johdosta kaupungin ottaman tapaturmavakuutuksen nojalla jatkuvaa huoltoeläkettä vakuutusyhtiöltä tai kaupungilta, suoritetaan eläkkeenä ja kasvatusavustuksena vain se erotus, millä tämän säännön mukainen eläke ja kasvatusavustus ylittävät sanotun huoltoeläkkeen.

Jos viranhaltija tai työntekijä on kaupungin palveluksessa itse tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut kuolemansa tai siihen olennaisesti myötävaikuttanut, voidaan leskelle muuten tulevaa eläkettä, jollei sitä voida myöntää vainajan palvelusvuosien perusteella hankkiman eläkeoikeuden nojalla, harkinnan mukaan alentaa, ei kuitenkaan tämän säännön määräämää pienintä eläkettä pienemmäksi.

7 §
Eläkkeen tai kasvatusavustuksen saajalle, joka on tuomittu rangaistuslaitokseen kärsimään vapausrangaistusta tahi määrätty pantavaksi työ-, kasvatus- tai muuhun sellaiseen laitokseen, ei makseta laitoksessa olon ajalta, mikäli sen on kestänyt vähintään kuukauden, eläkettä eikä kasvatusavustusta. eläkkeen tai kasvatusavustuksen pidättäminen alkaa tai lakkaa lähinnä sen jälkeisen kuukauden alusta, jona vapausrangaistus tai laitoksessa olo on alkanut tai päättynyt.

Jos vapausrangaistukseen tuomittu tai laitokseen määrätty eläkkeen saaja on velvollinen elättämään omaisiaan, kaupunginhallitus voi päättä, että eläke on joko kokonaan tahi osaksi maksettava mainituille henkilöille, jos nämä muussa tapauksessa joutuisivat kärsimään puutetta.

8 §
Tässä leski- ja orpoeläkesäännössä tarkoitettua eläkettä ja kasvatusavustusta on haettava kirjallisesti kaupunginhallitukselta yhden vuoden kuluessa viranhaltijan tai työntekijän tahi eläkkeen saajan kuolemasta lukien uhalla, että oikeus eläkkeeseen ja kasvatusavustukseen on menetetty, jollei hakija voi esittää laillista syytä hakemuksensa viivästymiseen. Tästä on kaupunginkanslian heti kuolemantapauksesta tiedon saatuaan asianomaiselle ilmoitettava ja tarvittaessa avustettava häntä eläkkeen tai kasvatusavustuksen anomisessa.

9 §
Hakemukseen on liitettävä asianomaisen viranomaisen antama vainajaa koskeva sukuselvitys, todistus hänen eläkkeeseen oikeuttavista palvelusvuosistaan ja muut asiakirjat, joilla on merkitystä hakemusta ratkaistaessa. Mikäli eläkkeeseen tai kasvatusavustukseen vaikuttavissa eläkkeen tai kasvatusavustuksen saajan olosuhteissa tapahtuu muutoksia, on hän velvollinen vaadittaessa esittämään niistä selvityksen kaupunginhallitukselle.

10 §
Eläkkeen ja kasvatusavustuksen myöntää sekä eläkekirjan antaa kaupunginhallitus.

11 §
Eläke ja kasvatusavustus maksetaan kaupungin rahatoimiston määräämällä tavalla kuukausittain, viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä, täysin kymmenin markoin. Jollei laskelman mukainen eläke- tai kasvatusavustusmäärä pääty täyteen kymmeneen markkaan, on se korotettava lähinnä suurempaan kymmenmarkkaan.

Eläke ja kasvatusavustus suoritetaan sitä seuraavan kuukauden alusta lukien, jolloin viranhaltija tai työntekijä tahi eläkkeen saaja on kuollut.

Viimeinen eläke maksetaan siltä kuukaudelta, jonka aikana eläkkeen saaja on kuollut tai mennyt avioliittoon tahi tullut olleeksi 3 §:n 1 momentin 4) kohdassa mainitun ajan pysyväisesti ulkomailla.

Viimeinen kasvatusavustus suoritetaan siltä kuukaudelta, jonka aikana kasvatusavustuksen saaja on kuollut tahi solminut avioliiton tahi täyttänyt kuusitoista vuotta tai työkyvytön kasvatusavustuksen saaja enintään kaksikymmentäyksi vuotta.

12 §
Tämän leski- ja orpoeläkesäännön määräykset ovat voimassa, mikäli laki tai asetus ei ole siihen esteenä.

12 a §
Leskieläkettä ja kasvatusavustusta ei suoriteta 1.1.1968 tai sen jälkeen Jyväskylän kaupungin palvelukseen tulleen, kansakoululaitoksen viranhaltijain perhe-eläkkeistä ja hautausavuista 11.3.1966 annetun lain 1 §:ssä tarkoitetun kansakoululaitoksen viranhaltijan kuoltua. Jos mainittu viranhaltija kuoli eläkkeellä ollessaan, ei leskieläkettä eikä kasvatusavustusta tällöinkään suoriteta.

13 §
Tämä leski- ja orpoeläkesääntö tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1955.

Kunnallinen määräyskokoelma :: L ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje