Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2023Hyväksytty: Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2022/67, voimaantulo: 1.1.2023
Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta 13.12.2022/67
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1747505


Sisällys
1 § Johdanto
2 § Kaupunkirakennepalvelut
3 § Lautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristölautakunnan hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään rakennus- ja ympäristölautakunnan viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Kaupunkirakennepalvelut

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunkirakennepalveluiden ohjauksesta ja päätöksenteosta tehtäväalueellaan vastaa rakennus- ja ympäristölautakunta hallintosäännön 15 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee asianomainen palvelujohtaja. Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii talous- ja hallintopäällikkö.

3 § Lautakunnan toimivalta

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 13, 14, 15 ja 16 §:ssä sekä hallintosäännön luvuissa 8 (henkilöstöasiat), 9 (taloudenhoito) ja 11 (sisäinen valvonta- ja riskienhallinta).

4 § Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristölautakunnan hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella

Hallintosäännön perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnalle kuuluvan toimivallan siirtämisestä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaiselle palvelualueelle ja rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluyksiköille määrätään seuraavaa:

Esihenkilöiden yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi palvelujohtaja vastaa lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta. Lisäksi palvelujohtaja päättää vastuualueensa tutkimusluvista.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Lakimies päättää
1) maankäyttö- ja rakennuslain 158 §:ssä ja 159 §:ssä tarkoitetusta rakennusrasitteen perustamisesta ja 160 §:ssä tarkoitetusta rasitejärjestelystä,
2) maankäyttö- ja rakennuslain 160 §:ssä tarkoitetusta rasitejärjestelystä,
3) maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:n ja 164 a §:n mukaisesta kiinteistöjen yhteisjärjestelystä sekä 164 b §:n mukaisesta yhteisjärjestelyn muuttamisesta ja poistamisesta

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa rakennusvalvontaviranomaisen tehtäväksi määrätyt asiat, lukuun ottamatta
- hallintopakkoa ja oikaisuvaatimuksen käsittelemistä koskevia asioita
- maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaista määräämistä
- maankäyttö- ja rakennusasetuksen 82 §:n mukaista määräämistä
- lakimiehen tehtäväksi siirrettyjä asioita
ratkaisee johtava rakennustarkastaja, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehti, lupainsinööri tai lvi-insinööri.

Johtava rakennustarkastaja
1) päättää uusien, yli 3-kerroksisten asuinkerrostalojen rakennuslupien myöntämisestä sekä tällaisten rakennusten laajentamisesta vähäistä enemmän
2) päättää yli 2000 m² olevien, muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennusten rakennuslupien myöntämisestä sekä tällaisten rakennusten laajentamisesta vähäistä enemmän.
3) antaa selityksen, lausunnon tai vastineen rakentamisen luvista tehtyihin valituksiin silloin, kun lautakunta on tehnyt asiaa koskevasta oikaisuvaatimuksesta yksimielisen päätöksen
4) tekee uhkasakkolain 19 §:n mukaisen ilmoituksen Maanmittauslaitokselle maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaista hallintopakkoasiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämisestä

Johtava rakennustarkastaja, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehti tai lupainsinööri
1) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 89 §:n 1 momentissa tarkoitettujen johtojen, laitteiden ja rakennelmien siirtämisestä
2) tekee maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamista koskevan päätöksen
3) huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ympäristönhoitoon liittyvästä valvonnasta.
4) antaa lausunnon maantielain 52 §:n 3 momentissa tarkoitetusta mainoksen asettamista koskevasta hakemuksesta.
5) päättää yksityistielain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan rakennuksen, rakennelman tai kasvillisuuden poistamiseen sekä myöntää poikkeuksen 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta rakentamisrajoituksesta.
6) suorittaa rakennusrekisteritietojen tarkistusta sekä tarkistustyön yhteydessä esille tulleen luvattoman rakentamisen valvontaa ja antaa siihen liittyviä määräyksiä
7) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaisista toimenpideluvista ja 128 §:n mukaisista maisematyöluvista
8) käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain 129 §:n mukaisia ilmoituksia

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö, ympäristötarkastaja ja ympäristönsuojelusuunnittelija toimivat
1) ympäristönsuojelulain 172 ja 182 §:ssä ja jätelain 122-126 §:ssä tarkoitettuina viranhaltijoina.
2) maa-aineslain 14 §:n 1 momentissa ja 15 §:ssä sekä vesilain 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettuina valvontaviranomaisina.

Ympäristöjohtaja tai ympäristönsuojelupäällikkö
1) antaa selityksen, lausunnon tai vastineen ympäristö- tai maa-aineslupa-asioista tehtyihin valituksiin silloin, kun asiaa koskeva lautakunnan päätös on ollut yksimielinen
2) päättää ympäristölupa-asian siirtämisestä aluehallintoviranomaiselle ympäristönsuojelulain 36 §:n mukaisesti
3) käyttää ympäristönsuojelulain 22 §:ssä tarkoitettua ympäristönsuojelun yleistä puhevaltaa.
4) antaa lausunnon
- vesilain ilmoituksenvaraisista hankkeista sekä luvanvaraisista vesitaloushankkeista lukuun ottamatta vesivoiman rakentamista ja maa-alueen muuttamista pysyvästi vesialueeksi
- muun viranomaisen ratkaistavista ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksista
- vesihuoltolain mukaisesta toiminta-alue esityksestä
- YVA-arviointiselostuksesta silloin, kun lautakunnan arviointiohjelmasta antama lausunto on ollut yksimielinen
5) määrää jätelain 133 §:n mukaisen laiminlyöntimaksun
6) laittaa vireille vesilain valvontaan liittyvän hallintopakkoasian ja lausuu aluehallintovirastolle siellä vireillä olevassa hallintopakkoasiassa
7) tekee uhkasakkolain 19 §:n mukaisen ilmoituksen Maanmittauslaitokselle ympäristönsuojelulain 175 ja 176 §:n, maa-aineslain 14 § 2 momentin, vesilain 14 luvun 4 §:n, vesihuoltolain 29 §:n tai jätelain 129 §:n mukaista hallintopakkoasiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämisestä

Ympäristönsuojelupäällikkö, ympäristötarkastaja tai ympäristösuojelusuunnittelija
1) päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta luvan raukeamisesta ja arvioi 89 §:n mukaisen luvan muuttamisen tarpeen
2) antaa päätöksen ympäristönsuojelulain 118-120 ja 123 §:n mukaisten ilmoitusten johdosta sekä niihin liittyvät ympäristönsuojelulain 122-123 §:ssä tarkoitetut määräykset
3) ottaa vastaan ympäristönsuojelulain 116 ja 117 §:ssä ja merenkulun
ympäristönsuojelulain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun, ympäristönsuojelun tietojärjestelmärekisteriin liittyvän ilmoituksen sekä jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen ja antaa tarvittaessa kehotuksen jätehuoltosuunnitelman tarkistamisesta
4) antaa ympäristönsuojelulain 180 §:ssä tarkoitetun määräyksen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jätelain 125 §:n mukaisen yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen roskaantumisen ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi sekä vesilain 14 luvun 11 §:n mukaisen määräyksen ilmeisen lainvastaisen toiminnan keskeyttämiseksi
5) päättää ympäristönsuojelulain 91 §:n mukaisesta lupamääräyksen määräajan pidentämisestä ja ympäristönsuojelulain 64-65 §:ssä tarkoitettujen tarkkailumääräysten tai tarkkailusuunnitelman muuttamisesta
6) myöntää ympäristönsuojelulain 202 §:n 4 momentin mukaisen poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä
7) päättää maa-ainesluvan voimassaolon jatkamisesta 10 §:n 3 momentin mukaisesti ja maa-aineslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetusta lupapäätöksestä poikkeamisesta
8) hyväksyy maa-aineslupiin perustuvien otto-oikeuksien siirrot
9) antaa päätöksen vesihuoltolain 11 §:ssä tarkoitetusta vapautushakemuksesta
10) myöntää ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä tarkoitetun poikkeuksen jätevesien käsittelyvaatimuksista
11) päättää ympäristönsuojelulain 61 a §:n 2 momentin mukaisesti vakuuden vapauttamisesta
12) antaa ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisen lausuman ympäristöluvan selventämisestä
13) antaa vesiliikennelain ja maastoliikennelain mukaisen päätöksen moottorikäyttöisten ajoneuvojen kilpailuihin ja harjoitusten pysyvään järjestämiseen.
14) tekee ympäristönsuojelulain 188 §:n, maa-aineslain 18 §:n, vesilain 14 luvun 2 §:n tai jätelain 136 §:n mukaisen ilmoituksen esitutkintaa varten

Ympäristönsuojelupäällikkö tai ympäristönsuojelusuunnittelija
1) antaa lausunnon metsätiesuunnitelmista
2) ratkaisee vesilain 5 luvun 5 §:n mukaiset ojitusta koskevat erimielisyydet

Ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelupäällikkö, johtava rakennustarkastaja, kaupunkikuva-arkkitehti, lupa-arkkitehti, lupainsinööri tai ympäristönsuojelusuunnittelija antaa lausunnon
1) asemakaavamuutosehdotuksesta, jonka hyväksyminen kuuluu kaupunkirakennelautakunnan toimivaltaan
2) suunnittelutarveratkaisua koskevasta hakemuksesta.

5 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Kunnallinen määräyskokoelma :: R ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje