Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2023



Hyväksytty: Ympäristöterveyslautakunta 14.12.2022/33, voimaantulo: 1.1.2023
Jyväskylän ympäristöterveyslautakunta 14.12.2022/33
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1747742


Sisällys
1 § Johdanto
2 § Kaupunkirakennepalvelut
3 § Lautakunnan toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään seudullisen ympäristöterveyslautakunnan viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Kaupunkirakennepalvelut

Hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunkirakennepalvelujen ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa tehtäväalueellaan Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunta hallintosäännön 15 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Hallintosäännön 27 §:n mukaan toimialan jakautumisesta palvelualueiksi ja -yksiköiksi päättää toimialajohtaja.

Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee tehtäväalueellaan ympäristöterveyspäällikkö. Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii talous- ja hallintopäällikkö.

3 § Lautakunnan toimivalta

Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 13, 14, 15 ja 20 §:ssä sekä hallintosäännön luvuissa 8 (henkilöstöasiat), 9 (taloudenhoito) ja 11 (sisäinen valvonta- ja riskienhallinta).

Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan toimivallasta määrätään lisäksi sopijakuntien välisissä toimielintä koskevissa sopimuksissa.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakenteen toimialalle kuuluvan Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan hallintosäännössä määrättyjen erityistehtävien ja toimivallan sekä sopijakuntien välisessä sopimuksessa lautakunnalle määrätyn toimivallan siirtämisestä ympäristöterveydenhuollon palveluyksikölle määrätään seuraavaa:

Esihenkilöiden yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi ympäristöterveyspäällikkö vastaa lautakunnalle käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle ja palvelujohtajalle määrätty toimivalta.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Ympäristöterveyspäällikkö

1) Elintarvikelain (297/2021) mukaisesti
- päättää kiellon antamisesta (56 §)
- päättää elintarvikkeen markkinoilta poistamisesta ja yleisestä tiedottamisesta (57 §)

2) Terveydensuojelulain (763/1994)) mukaisesti
- hyväksyy talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan (18 §)
- hyväksyy talousvettä toimittavan laitoksen riskinarvioinnin (20 §)
- kieltää asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä (27§ 3 mom)
- määrää vahinkoeläimen hävittämisestä (31 § 2 mom)
- velvoittaa alueen omistajaa tai haltijaa poistamaan epäkohdan tai kieltää alueen käytön hautaamiseen, jos hautaamiseen käytettävästä alueesta havaitaan aiheutuvan terveyshaittaa (42 §)
- antaa kirjallisen määräyksen asuinhuoneiston tarkastuksen tai siihen liittyvän toimen suorittamisesta (46 §)

3) Tupakkalain (549/2016) mukaisesti
- päättää vähittäismyyntiluvan määräaikaisesta peruuttamisesta (97 §)
- määrää tupakointikiellon asuntoyhteisöön (79 §)
- päättää asuntoyhteisön tupakointikiellon peruuttamisesta (79 §)

4) Päättää lääkelain (22/2006) mukaisesti
- nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan määräaikaisesta peruuttamisesta (54 c §:n 3 mom)

Ympäristöterveyspäällikkö, hygieenikkoeläinlääkäri tai johtava ympäristöterveystarkastaja

1) Elintarvikelain (297/2021) mukaisesti
- päättää elintarvikehuoneiston hyväksymisestä ja tallentaa tiedon tietojärjestelmään (11 §)
- antaa vientitodistuksia (51 § 2 mom)

2) hyväksyy vapaaehtoisen naudanlihan merkintäjärjestelmän MMM:n naudanlihan merkitsemisestä annetun asetuksen (434/2008) mukaisesti (4 §)

Ympäristöterveyspäällikkö, hygieenikkoeläinlääkäri, johtava ympäristöterveystarkastaja, ympäristöterveystarkastaja tai valvontaeläinlääkäri

1) Elintarvikelain (297/2021) mukaisesti
- pyytää velvoitteidenhoitoselvityksen (7 §)
- vastaanottaa ja käsittelee 8 §:n mukaisen ilmoituksen ja tekee 9 §:n mukaisen päätöksen
- vastaanottaa ja käsittelee 10 ja 13 §:n mukaiset ilmoitukset, tallentaa tiedot tietojärjestelmään ja antaa ilmoittaa siitä toimijalle
- käyttää tarkastusoikeutta (40 §), näytteenotto-oikeutta (41 §) ja tiedonsaantioikeutta (43§)
- luovuttaa tietoja toiselle viranomaiselle (44 §)
- toteuttaa valvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuutta (45 §)
- selvittää ruokamyrkytykset ja toimittaa tarvittavat ilmoitukset Ruokavirastolle ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (45 §)
- valvoo vientiä (51 §:n 1 mom)
- antaa määräykset elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamiseksi (55 §)
- päättää väliaikaisen kiellon antamisesta (56 § 2 mom)
- ottaa elintarvikkeen haltuunsa (58 §)
- tekee päätöksen käytöstä ja hävittämisestä (59§)
- määrää seuraamusmaksun (67 §)

2) suorittaa valvontatoimen (10 §) MMM:n pakasteista annetun asetuksen (818/2012) mukaan

3) toimii maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1/EEO/2007 vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa 3 § tarkoittamana kunnan elintarvikevalvontaviranomaisena

4) Terveydensuojelulain (763/1994) ja mukaisesti
- vastaanottaa 13 §:n ja 18 a §:n mukaisen ilmoituksen ja antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta sekä käsittelee ilmoituksen 15 §:n mukaisesti
- suorittaa talousveden laadunvalvontaa ja antaa talousvettä koskevia määräyksiä 20 §:n mukaisesti
- ehkäisee ja selvittää talousveden välityksellä leviävää tautia (20 a §)
- asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvän terveyshaitan ilmetessä velvoittaa vastuutahon ryhtymään 27 §:n 2 ja 4 momentin mukaisiin toimenpiteisiin
- rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä (27§ 3 mom)
- valvoo uimavettä ja antaa käyttökiellon (29 §)
- määrää käymälän rakentamisesta yleisellä alueella (30 §)
- velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä (31 § 1 mom)
- käyttää terveydensuojeluviranomaiselle säädettyä tiedonsaantioikeutta (44 § ja 47 §:n 1 mom), tarkastusoikeutta (45 §) ja oikeutta virka-avun käyttöön (48 §)
- toimittaa 47 §:n 2 momentin mukaiseen tiedonantovelvollisuuteen kuuluvat tiedot
- myöntää poikkeuksen terveydensuojelumääräyksistä (51 §:n 3 mom)

5) Terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) mukaisesti
- määrää talousvettä koskevista tarkkailuvelvoitteista (9 §)
- määrää henkilömäärän rajoittamisesta asunnossa ja oleskelutilassa (16 §)
- päättää haudatun ruumiin siirtämisestä (42 §)

6) Tupakkalain (549/2016) mukaisesti
- päättää vähittäismyyntiluvan myöntämisestä (44 § ja 45 §)
- vastaanottaa nikotiininesteiden vähittäismyynnistä tehdyn ilmoituksen ja toimittaa vastaanottoilmoituksen ilmoituksen tekijälle (48 §)
- ilmoittaa Valviralle vähittäismyyntilupaan liittyvistä asioista (49 §)
- vastaanottaa tukkumyynnistä tehdyn ilmoituksen ja toimittaa vastaanottoilmoituksen ilmoituksen tekijälle (50 §)
- tekee tupakkalain mukaista valvontaa (86 §)
- käyttää tiedonsaantioikeutta (87 §)
- kieltää tupakkalain vastaisen toiminnan (96§)

7) Lääkelain (22/2006) mukaisesti
- tekee lain mukaista valvontaa ja kieltää lainvastaisen toiminnan (54 c § 1 ja 2 mom)
- myöntää luvan nikotiinivalmisteiden myyntiin (54 a § 2 mom)

8) toimii ulkoilulain (606/1973) tarkoittaman valvontaviranomaisena

9) käyttää ruumiinkuljettamisesta koskevan sopimuksen voimaan saattamisesta annetussa asetuksessa (13/1989) viranomaiselle asetettua toimivaltaa (2 §)

10) toimii säteilylain (859/2018) tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena

11) toimii uimavesiasetusten (177/2008 ja 354/2008), talousvesiasetusten (401/2001 ja
1352/2015) sekä allasvesiasetuksen (315/2002) tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena

12) antaa toimialaan liittyvät lausunnot, ellei asian luonne tai laajuus vaadi lautakunnan käsittelyä

5 § Voimaantulo
Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2023 alkaen

Kunnallinen määräyskokoelma :: Y ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje