Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö 2023Hyväksytty: Jyväskylän seudun jätelautakunta 1.12.2022/19,
voimaantulo 1.1.2023
Jyväskylän seudun jätelautakunta 1.12.2022
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1741847


Sisällys

1 § Johdanto
2 § Seudulliset jätehuoltopalvelut
3 § Lautakunnan rakenne ja toimivalta
4 § Viranhaltijoiden toimivalta Jyväskylän seudun jätelautakunnan hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella
5 § Voimaantulo

1 § Johdanto

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä määrätään, tässä toimintasäännössä määrätään Jyväskylän seudun jätelautakunnan viranhaltijoiden toimivallasta.

2 § Seudulliset jätehuoltopalvelut

Hallintosäännön 25 §:n mukaan seudullisten jätehuoltopalveluiden ohjauksesta ja päätöksenteosta vastaa Jyväskylän seudun jätelautakunta hallintosäännön 15 §:ssä määrätyn mukaisesti.

Jyväskylän seudun jätelautakunnan asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee tehtäväalueellaan asianomainen palvelujohtaja. Kaupunkirakennepalveluiden asiakirjahallinnon vastuuhenkilönä toimii talous- ja hallintopäällikkö.

3 § Lautakunnan rakenne ja toimivalta

Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 13, 14, 15 ja 20 §:ssä sekä hallintosäännön luvuissa 8 (henkilöstöasiat), 9 (taloudenhoito) ja 11 (sisäinen valvonta- ja riskienhallinta).

Jyväskylän seudun jätelautakunnan rakenteesta, tehtävistä ja toimivallasta määrätään lisäksi sopijakuntien välisessä toimielintä koskevassa sopimuksessa.

4 § Viranhaltijoiden toimivalta Jyväskylän seudun jätelautakunnan hallintosäännössä määrätyllä tehtäväalueella

Hallintosäännön perusteella kaupunkirakennepalveluille kuuluvan Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimivallan siirtämisestä Jyväskylän seudun jätelautakunnan palvelualueille ja palveluyksiköille määrätään seuraavaa:

Esihenkilöiden yleisten tehtävien ja viranhaltijan yleisen toimivallan lisäksi johtava jätehuoltosuunnittelija vastaa lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja raportoinnista ottaen huomioon hallintosäännössä toimialajohtajalle määrätty toimivalta. Lisäksi palvelujohtaja päättää palvelualueensa tutkimusluvista.

Päätöksestä tai toimenpiteestä perittävän maksun määrää asian käsittelijä voimassa olevan taksan tai maksun määräämistä koskevan muun päätöksen mukaisesti.

Johtava jätehuoltosuunnittelija tai jätehuoltosuunnittelija
1) päättää jätemaksujen määräämisestä ja maksuunpanosta lautakunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti sekä jätemaksun kohtuullistamisesta ja jätemaksun perimättä jättämisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti;
2) tekee jätelain mukaiset päätökset jätemaksuista tehdyistä muistutuksista;
3) päättää kiinteistöjen kuulumisesta kunnan jätehuoltojärjestelmään jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ilmoittaa jätehuoltomääräysten mukaisesti saaressa sijaitsevan kiinteistön haltijalle tai omistajalle kiinteistön kuulumisesta satamasta tai venevalkamasta osoitetun sekajätteen- ja/tai biojätteen keräyspisteen käyttäjäksi;
4) ratkaisee jätehuoltomääräyksiä koskevat poikkeamishakemukset;
5) käsittelee jätehuoltoviranomaiselle tehtävät ilmoitukset, kun asia koskee muun muassa kiinteistökohtaisen jäteastian käyttöä, jätteiden omatoimista käsittelyä ja hyödyntämistä, jätteiden keräämistä kiinteistöillä, jäteastioita ja niiden tyhjentämistä, jätteen keräyspaikkaa, saostus- ja umpisäiliölietteitä tai jätteen kuljetustietojen toimittamista;
6) päättää jäteastian tyhjennysten keskeyttämisistä jätehuoltomääräysten mukaisesti.
7) käyttää kunnan jätehuoltoviranomaiselle jätelaissa määriteltyä tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutta.

Lisäksi johtava jätehuoltosuunnittelija
1) tekee sopimukset jätehuollon rekisterien teknisen toteutuksen ja ylläpidon järjestämisestä;
2) päättää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetusalueeseen tehtävistä vähäisistä muutoksista; sekä
3) antaa lautakunnan nimissä jätelautakunnalta pyydetyt jätehuoltoa koskevat lausunnot pois lukien jätelain muutosehdotuksia koskevat lausunnot.

5 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Kunnallinen määräyskokoelma :: J ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje