Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hyvinvointitoimikunnan toimintasääntö (2023)Hyväksytty: Kaupunginhallitus 28.11.2022/338, voimaantulo 1.1.2023 alkaen
Kaupunginhallituksen päätös 28.11.2022/338 https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1741808


SISÄLLYS

1 § Hyvinvointitoimikunta
2 § Tehtävät
3 § Kokoonpano ja esittely
4 § Voimaantulo

1 § Hyvinvointitoimikunta

Hyvinvointitoimikunta on hallintosäännön 22 §:n mukainen toimikunta, jonka kaupunginhallitus asettaa kuntalain 30 §:n nojalla.

Hyvinvointitoimikunta toimii Jyväskylän kaupungin hallintosäännön ja hyvinvointitoimikunnan toimintasäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus vahvistaa hyvinvointitoimikunnan toimintasäännön.

2 § Tehtävät

Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan on myös asetettava strategisessa suunnittelussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet.

Hyvinvointitoimikunta on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä annetun lain 6 §:n mukainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho ja ehkäisevästä päihdetyön järjestämisestä annetun lain 5 §:n mukainen toimielin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnalle lainsäädännössä säädettyjen tehtävien osalta hyvinvointitoimikunnan ja kaupungin eri palveluiden välistä tiivistä yhteistyötä.

Hyvinvointitoimikunnan tehtävänä on:

1. toimia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä annetun lain 6 §:n mukaisena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona ja
- varmistaa, että toimialat tekevät yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä,
- seurata yhteistyössä toimialojen kanssa kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin,
- raportoida kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain,
- valmistella valtuustolle valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja –suunnitelma sekä lakisääteiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät erillissuunnitelmat,
- varmistaa osaltaan sujuva yhteistyö hyvinvointialueen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa,
- edistää osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä,
- nimetä omat edustajansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä annetun lain 7 §:n 4 momentin mukaisiin neuvotteluihin hyvinvointialueen kanssa ja
- tehdä tarvittaessa ehdotuksia kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävistä toimista palveluista vastaaville toimivaltaisille toimielimille

2. toimia ehkäisevästä päihdetyöstä annetun lain mukaisena toimielimenä ja päättää ehkäisevän päihdetyöstä annetun lain toimenpiteiden järjestämisestä. Toimielimen tehtävänä on ehkäisevästä päihdetyöstä annetun lain 5 §:n mukaan:

- huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;
- huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;
- lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;
- esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;
- huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain ja tupakkalain noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Lisäksi laissa säädetään, että kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

3. vastata osaltaan siitä, että Jyväskylän kaupungilla on käytössään monipuoliset ja vaikuttavat osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ja menetelmät.

Hyvinvointitoimikunnan tehtävänä on:
- vastata Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelman ajantasaisuudesta.
- vastata osallisuusohjelman toteutuksen seurannasta.
- vastata järjestöyhteistyön koordinoinnista osana osallisuusohjelman toteutusta.

3 § Kokoonpano ja esittely

Hyvinvointitoimikunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee hyvinvointitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää hyvinvointitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kaupunginhallituksen nimeämällä edustajalla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointitoimikunnan kokouksissa.
Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointitoimikunnan kokouksissa. Läsnäolo- ja puheoikeutta ei kuitenkaan ole silloin, kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.
Viestintäjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointitoimikunnan kokouksissa.
Hyvinvointitoimikunnan esittelijänä toimii kansliapäällikkö.

4 § Voimaantulo

Toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

Kunnallinen määräyskokoelma :: H ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje