Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintosääntö 2021 (voimassa 1.6.2021 alkaen)Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 27.3.2017/19, voimaantulo 1.6.2017 alkaen 
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 12.2.2018/1, voimaantulo 1.3.2018 alkaen 
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 26.11.2018/97, voimaantulo 1.1.2019 alkaen 
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 4.2.2019/2, voimaantulo 1.3.2019 alkaen 
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 9.12.2019/98, voimaantulo 1.1.2020 alkaen 
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 27.4.2020/16, voimaantulo 1.5.2020 alkaen 
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 26.10.2020/70, voimaantulo heti 
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 22.2.2021/11, voimaantulo hallintosäännön III osa Päätöksenteko ja hallintomenettely, luku 12 Kokousmenettely (pl. 104 § toimielimen esittelijät ja sihteerit) sekä hallintosäännön liite 1, kaupunginvaltuuston työjärjestys, tulevat voimaan 1.5.2021 alkaen ja - muilta osin tarkistettu hallintosääntö liitteineen tulee voimaan, kun uusi valtuustokausi 1.8.2021 alkaa.
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 31.5.2021/53, voimaantulo 1.6.2021

Hallintosäännön liitteet: 
Liite 1: Jyväskylän kaupunginvaltuuston työjärjestys 
Liite 2: Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
Liite 3: Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/1
1 luku Kaupungin johtaminen

1 § Hallintosäännön soveltaminen
2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä
3 § Esittely kaupunginhallituksessa
4 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät
5 § Valtuuston puheenjohtajan tehtävät
6 § Kaupungin viestintä

2 luku Toimielinorganisaatio
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/2
7 § Valtuusto
8 § Valtuuston tehtävät ja toimivalta
9 § Kaupunginhallitus
10 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
11 § Konsernijaoston tehtävät ja toimivalta
12 § Tarkastuslautakunta
13 § Lautakunnat ja niiden alaiset jaostot sekä johtokunnat
14 § Lautakunta-, johtokunta- ja jaostorakenne
15 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta
16 § Lautakuntien sekä jaostojen erityistehtävät ja toimivalta
17 § Kaupungin liikelaitokset
18 § Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta
19 § Liikelaitosten johtokuntien erityistehtävät
20 § Kuntien yhteiset toimielimet
21 § Vaalitoimielimet
22 § Vaikuttamistoimielimet
23 § Toimikunnat

3 luku Palveluorganisaatio
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/8
24 § Kaupungin palveluorganisaatio
25 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät

4 luku Palveluorganisaation johtaminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/9
26 § Kaupunginjohtaja
27 § Toimialajohtaja ja kansliapäällikkö
28 § Palvelujohtaja ja palvelupäällikkö
29 § Toimintayksikön esimies
30 § Liikelaitoksen johtaja

5 luku Otto-oikeusmenettely
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/10
31 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
32 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
33 § Asiat, joita ei ilmoiteta ottomenettelyyn
34 § Päätöksen täytäntöönpano

6 luku Asiakirjojen allekirjoittaminen ja henkilörekisterit
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/11
35 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
36 § Asian saattaminen vireille sähköisesti
37 § Sähköinen allekirjoitus
38 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen ja tutkimuslupien antaminen
39 § Todisteellisten tiedoksiantojen vastaanottaminen
40 § Henkilörekisterit

7 luku Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/12
41 § Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan tehtävät
42 § Kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät
43 § Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
44 § Lautakuntien ja johtokuntien asiakirjahallinnon tehtävät

8 luku Henkilöstöasiat
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/13
45 § Luvun määräysten soveltaminen
46 § Henkilöstöjohtajan toimivalta
47 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
48 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
49 § Kelpoisuusvaatimukset
50 § Haettavaksi julistaminen
51 § Palvelussuhteeseen ottaminen
52 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
53 § Virkaan ottaminen, jos virkaan valittu ei ota virkaa vastaan tai virkaan valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista
54 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
55 § Viransijaisten määrääminen ja virkatehtävien hoitaminen viranhaltijan ollessa estyneenä sekä avoimen viran hoitaminen
56 § Päätösvalta palvelussuhdeasioissa
57 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus
58 § Virantoimituksesta pidättäminen
59 § Lomauttaminen
60 § Palvelussuhteen päättyminen
61 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
62 § Muut henkilöstöasioita koskevat määräykset

II OSA TALOUS JA VALVONTA
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/16
9 luku Taloudenhoito

63 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
64 § Talousarvion täytäntöönpano
65 § Talousarvion sitovuus ja seuranta
66 § Talousarvion muutokset
67 § Julkiset hankinnat
68 § Kehittämishankkeet
69 § Omaisuuden ostaminen ja luovuttaminen
70 § Vuokraaminen
71 § Lahjoitukset ja perinnöt
72 § Vahingonkorvaukset ja tappiontakaus
73 § Omaisuuden vakuuttaminen
74 § Laskujen hyväksyjät
75 § Velkajärjestelyt ja saatavien tileistä poistaminen
76 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
77 § Rahatoimen hoitaminen
78 § Maksuista päättäminen
79 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

10 luku Hallinnon ja talouden tarkastus
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/20
80 § Ulkoinen tarkastus
81 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
82 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
83 § Kaupunginreviisorin tehtävät ja ratkaisuvalta
84 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan toimivalta
85 § Tilintarkastusyhteisön valinta ja tilintarkastajan tehtävät
86 § Tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi

11 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/21
87 § Valtuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
88 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
89 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
90 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
91 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät

III OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/22
12 luku Kokousmenettely

91 § Määräysten soveltaminen
92 § Toimielimen päätöksentekotavat
93 § Sähköinen päätöksentekomenettely
94 § Kokousaika ja –paikka
95 § Kokouskutsu
96 § Jatkokokous
97 § Varajäsenen kutsuminen
98 § Läsnäolo kokouksessa
99 § Kokouksen julkisuus
100 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
101 § Tilapäinen puheenjohtaja
102 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
103 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
104 § Toimielinten esittelijät ja sihteerit
105 § Esittely
106 § Esteellisyys
107 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
108 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
109 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
110 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
111 § Äänestys ja vaali
112 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
113 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

13 luku Muut määräykset
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/26
114 § Aloiteoikeus
115 § Aloitteen käsittely
116 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Hallintosäännön liite 1: Jyväskylän kaupunginvaltuuston työjärjestys
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/27
Hallintosäännön liite 2: Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/34
Hallintosäännön liite 3: Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2887/36

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje