Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Rakennusvalvonnan taksa 2021
Jyväskylän kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Rakennus- ja ympäristöjaosto on 8.12.2020/59 hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus ja valvontatehtävistä perittävät maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2021 lukien.

https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1389149

Kaupunkirakennelautakunta on 17.12.2019/261 hyväksynyt kiinteistöinsinöörin toimenpiteistä suoritettavat maksut ja määrännyt ne tulemaan voimaan 1.1.2020 lukien. http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1239412Yleistä

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten*) nojalla.

Tämän taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

- - - -

*) Aravalaki ja -asetus, korkotukia koskevat lait ja -asetukset, maaseutuelinkeinojen rahoituslaki, pelastuslaki, väestötietolaki ja -asetus, uhkasakkolaki

YLEISTÄ

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA

(MRL 125 §)

1. Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 450 €

1a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 6.00 €/m2

2. Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai lomarakennuksen osalta 290 €

2a ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,20 €/m2

Maksun alentaminen: Enintään kaksiasuntoisen uuden asuinrakennuksen osalta voidaan lupamaksua alentaa 20 %, kohtien 2 ja 2a mukaisista maksuista, kun lupahakemus on jätetty vaadittavine liitteineen käsittelyyn 1.11. - 31.1. välisenä aikana. Maksualennusta ei myönnetä kiinteistöinsinöörin maksusta.

3. Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen ja/tai katoksen rakentaminen tai laajentaminen rakennusta/katosta kohti 155 €

3a lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan ja/tai katoksen pinta-alan mukaan 3,80 €/m2

4. Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) (MRL 125.2 §), korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §), muu korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL 125.3 §), rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen (MRL 125.4 §) sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125.4 § 125.5 §)

Rakennusta kohti 320 €

4a Lisäksi muutettavan alueen kokonaisalan mukaan 3,80 €/m2

5. Kiinteistön vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- tai lämmityslaitteiston rakennus- tai muutostyöt

Rakennuspaikkaa kohti 560 €

5a Lisäksi rakennettavaa tai muutettavaa järjestelmää kohti rakennuksittain

– vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä 560 €/järjestelmä

5.1 Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen lvi-järjestelmän uusiminen 205 €

6. Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa (MRL 125 §) 495 €6.1 Tuulivoimala, yli 100 kW, alle 2 MW 3480 €/ voimalayksikkö

6.2 Tuulivoimala, yli 2 MW 3480 €/ voimalayksikkö+

6.2.1 Lisäksi napakorkeuden mukaan 120 €/ napakork. alkava 10 m

Jos rakennuksessa suoritetaan samanaikaisesti useampia kohdissa 1-5 tarkoitettuja toimenpiteitä, peritään toimenpiteistä rakennuskohtainen maksu vain kertaalleen.

TOIMENPIDELUPA- JA ILMOITUSMAKSUT (MRL 126 §, 126 a §)

7. Julkisivutoimenpide rakennusta tai toimenpidettä kohti 320 €

8. Julkisivutoimenpide, mikäli hakemus koskee tonttia, jolle voidaan rakentaa kaksiasuntoinen asuinrakennus, rakennusta kohti 140 €

9. Rakennelma, liikuteltava laite, vesirajalaite, mainostoimenpide 155 €

10. Aitaaminen erillisenä toimenpiteenä, pihajärjestely 160 €

11. Kaupunkikuvajärjestely/ravintolaterassit, säilytys- ja varastointialue 250 €

12. Huoneistojärjestely 250 €

13. Erillislaite, kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän muutos sekä muut toimenpiteet rakennusta tai toimenpidettä kohti 250 €

13a Erillislaite sekä muut toimenpiteet, mikäli hakemus koskee tonttia, jolle voidaan rakentaa kaksiasuntoinen asuinrakennus rakennusta tai toimenpidettä kohti 155 €

14. Rakennusjärjestyksen mukaisen toimenpideilmoituksen ja purkamisilmoituksen käsittely

105 €

PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 §)

15. Rakennuksen tai sen osan erillinen purkamislupa 280 €

15a Rakennusluvan yhteydessä myönnetty purkamislupa 160 €

MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §)

16. Maisematyölupa 500 €

17. Kuitenkin enintään kahden perheen asuintonttia koskevat lupahakemukset tai pienehkön talousrakennuksen rakentamista edeltävän maisematyöluvan myöntäminen muullekin tontille 225 €

TILAPÄISEN RAKENNUKSEN PAIKALLAAN PYSYTTÄMINEN MÄÄRÄAJAN JÄLKEEN (176 §) (yhteensä enintään 5 vuotta)

18. Rakennusta kohti 330 €

19. Lisäksi 25 % kohtien 1-4 mukaisesta neliömaksusta kuitenkin enintään 2200 €

20. Naapureiden kuulemisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan tämän taksan kohtien 23 - 24 mukaisesti.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: R ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje