Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Satamajärjestys 2021


Selvennys: Jyväskylän kaupungin satamajärjestys
Tunniste: Voimaantulo 1.3.2021 alkaen


II LUKU – Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

4 §

Venepaikkojen käyttö yritys- tai kaupalliseen toimintaan ilman erillistä lupaa on kielletty. Satamassa toimivasta, kaupalliseen toimintaan käytettävästä aluksesta on ilmoitettava satamaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Satamaviranomainen osoittaa mahdollisuuksien mukaan kaupalliseen toimintaan käytettävälle alukselle paikan satamasta. Toiminnan aloituksen ehtona on allekirjoitetun vuokrasopimuksen toimitus satamaviranomaiselle.

Satamassa on varattu sijoituspaikkoja myös muulle kelluvalle kaupalliselle toiminnalle, johon lukeutuvat ravintola- ja uimalatoiminta sekä muut väliaikaiset, satama-alueella luvanvaraisesti toteutettaviin tapahtumiin liittyvät lisätoiminnot.

Kaikki muu kaupallinen toiminta satama-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty ja vaatii erillisen sijoitusluvan satamaviranomaiselta.

III LUKU – Alusten saapuminen ja sijoittaminen satamaan

5 §
Suurin sallittu nopeus on osoitettu liikennemerkein. Alusten nopeus on säädettävä olosuhteiden, paikan ja aluksen rakenteen mukaan niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa muille sataman käyttäjille, satamalle tai sen laitteille eikä alukselle itselleen. Aallokon aiheuttamiskieltoa ja erityistä varovaisuutta on noudatettava sivuutettaessa kapeita väyliä, laitureita ja poijuihin kiinnitettyjä aluksia.

6 §
Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava satamaviranomaisen osoittamaan paikkaan eikä sitä saa ilman tämän suostumusta siirtää toiseen paikkaan.

Aluksen päällikön tulee olla tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

7 §
Lutakon satamassa on eri tarkoituksiin käytettäville aluksille osoitettu omat laiturinsa. Alus tulee säilyttää aina sille osoitetulla paikallaan.

8 §
Alusta laituriin kiinnitettäessä, irrotettaessa ja sitä siirrettäessä sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta laiturin ja satamalaitteiden vaurioitumisen välttämiseksi. Tarvittaessa alus on siirrettävä ankkuriin.

Ankkurin käyttäminen laitureiden vierustoilla on kielletty. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.

Aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet eivät saa häiritä liikennettä eivätkä vahingoittaa satamalaitteita. Aluksen viemäri- ym. johdot on ennen laituriin saapumista ja satamassa olon aikana peitettävä siten, ettei laiturille pääse vettä ja likaa. Lumen ja jään poistaminen aluksesta laiturille on kielletty.

Laituriin kiinnitetyn aluksen potkuria saadaan käyttää vain hiljaisen vauhdin koekäyttönä aluksen valmistautuessa lähtöön, paitsi milloin satamaviranomaisen kanssa on toisin sovittu.

<< edellinen sivu   jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: S ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje