Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Hallintosääntö 2020 (voimassa vain osittain 31.7.2021 asti)Selvennys: Voimassa 31.7.2021 saakka lukuun ottamatta lukua 12 Kokousmenettely (huom. 104 § toimielimen esittelijät sihteerit voimassa 31.7.2021 saakka) ja hallintosäännön liitettä 1, kaupunginvaltuuston työjärjestys, jotka tulevat tarkistettuina voimaan jo 1.5.2021 (ks. hallintosääntö 2021).

Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 27.3.2017/19, voimaantulo 1.6.2017 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 12.2.2018/1, voimaantulo 1.3.2018 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 26.11.2018/97, voimaantulo 1.1.2019 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 4.2.2019/2, voimaantulo 1.3.2019 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 9.12.2019/98, voimaantulo 1.1.2020 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 27.4.2020/16, voimaantulo 1.5.2020 alkaen
Tarkistettu: Kaupunginvaltuusto 26.10.2020/70, voimaantulo heti

Voimassa 31.7.2021 saakka lukuun ottamatta lukua 12 Kokousmenettely (huom. 104 § toimielimen esittelijät sihteerit voimassa 31.7.2021 saakka) ja sekä hallintosäännön liitettä 1, kaupunginvaltuuston työjärjestys, jotka tulevat voimaan 1.5.2021.

https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1364106

Hallintosäännön liitteet:
Liite 1: Jyväskylän kaupunginvaltuuston työjärjestys
Liite 2: Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
Liite 3: Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvauksetHallintosääntö

I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

1 luku Kaupungin johtaminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/1
1 § Hallintosäännön soveltaminen
2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä
3 § Esittely kaupunginhallituksessa
4 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät
5 § Valtuuston puheenjohtajan tehtävät
6 § Kaupungin viestintä

2 luku Toimielinorganisaatio
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/2
7 § Valtuusto
8 § Valtuuston tehtävät ja toimivalta
9 § Kaupunginhallitus
10 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta
11 § Konsernijaoston tehtävät ja toimivalta
12 § Tarkastuslautakunta
13 § Lautakunnat ja niiden alaiset jaostot sekä johtokunnat
14 § Lautakunta-, johtokunta- ja jaostorakenne
15 § Lautakuntien tehtävät ja toimivalta
16 § Lautakuntien sekä jaostojen erityistehtävät ja toimivalta
17 § Kaupungin liikelaitokset
18 § Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta
19 § Liikelaitosten johtokuntien erityistehtävät
20 § Kuntien yhteiset toimielimet
21 § Vaalitoimielimet
22 § Vaikuttamistoimielimet
23 § Toimikunnat

3 luku Palveluorganisaatio
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/10
24 § Kaupungin palveluorganisaatio
25 § Toimialojen organisaatio ja tehtävät

4 luku Palveluorganisaation johtaminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/10
26 § Kaupunginjohtaja
27 § Toimialajohtaja ja kansliapäällikkö
28 § Palvelujohtaja ja palvelupäällikkö
29 § Toimintayksikön esimies
30 § Liikelaitoksen johtaja

5 luku Otto-oikeusmenettely
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/12
31 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
32 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen
33 § Asiat, joita ei ilmoiteta ottomenettelyyn
34 § Päätöksen täytäntöönpano

6 luku Asiakirjojen allekirjoittaminen ja henkilörekisterit
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/13
35 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
36 § Asian saattaminen vireille sähköisesti
37 § Sähköinen allekirjoitus
38 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen ja tutkimuslupien antaminen
39 § Todisteellisten tiedoksiantojen vastaanottaminen
40 § Henkilörekisterit

7 luku Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/14
41 § Kaupunginhallituksen tiedonhallinnan tehtävät
42 § Kaupunginhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät
43 § Asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtavan viranhaltijan tehtävät
44 § Lautakuntien ja johtokuntien asiakirjahallinnon tehtävät

8 luku Henkilöstöasiat
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/15
45 § Luvun määräysten soveltaminen
46 § Henkilöstöjohtajan toimivalta
47 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen
48 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi
49 § Kelpoisuusvaatimukset
50 § Haettavaksi julistaminen
51 § Palvelussuhteeseen ottaminen
52 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen
53 § Virkaan ottaminen, jos virkaan valittu ei ota virkaa vastaan tai virkaan valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen alkamista
54 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen
55 § Viransijaisten määrääminen ja virkatehtävien hoitaminen viranhaltijan ollessa estyneenä sekä avoimen viran hoitaminen
56 § Päätösvalta palvelussuhdeasioissa
57 § Sivutoimilupa ja -ilmoitus
58 § Virantoimituksesta pidättäminen
59 § Lomauttaminen
60 § Palvelussuhteen päättyminen
61 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen
62 § Muut henkilöstöasioita koskevat määräykset

II OSA TALOUS JA VALVONTA

9 luku Taloudenhoito
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/19
63 § Talousarvio ja taloussuunnitelma
64 § Talousarvion täytäntöönpano
65 § Talousarvion sitovuus ja seuranta
66 § Talousarvion muutokset
67 § Julkiset hankinnat
68 § Kehittämishankkeet
69 § Omaisuuden ostaminen ja luovuttaminen
70 § Vuokraaminen
71 § Lahjoitukset ja perinnöt
72 § Vahingonkorvaukset ja tappiontakaus
73 § Omaisuuden vakuuttaminen
74 § Laskujen hyväksyjät
75 § Velkajärjestelyt ja saatavien tileistä poistaminen
76 § Poistosuunnitelman hyväksyminen
77 § Rahatoimen hoitaminen
78 § Maksuista päättäminen
79 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

10 luku Hallinnon ja talouden tarkastus
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/24
80 § Ulkoinen tarkastus
81 § Tarkastuslautakunnan kokoukset
82 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi
83 § Kaupunginreviisorin tehtävät ja ratkaisuvalta
84 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan toimivalta
85 § Tilintarkastusyhteisön valinta ja tilintarkastajan tehtävät
86 § Tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi

11 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/26
87 § Valtuuston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
88 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
89 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
90 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät
91 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät

III OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

12 luku Kokousmenettely
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/27
92 § Määräysten soveltaminen
93 § Toimielimen päätöksentekotavat
94 § Sähköinen päätöksentekomenettely
95 § Kokousaika ja –paikka
96 § Kokouskutsu
97 § Jatkokokous
98 § Varajäsenen kutsuminen
99 § Läsnäolo kokouksessa
100 § Kokouksen julkisuus
101 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
102 § Tilapäinen puheenjohtaja
103 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot
104 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely
105 § Toimielinten esittelijät ja sihteerit
106 § Esittely
107 § Esteellisyys
108 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi
109 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen
110 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen
111 § Äänestykseen otettavat ehdotukset
112 § Äänestys ja vaali
113 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
114 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

13 luku Muut määräykset
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/31
115 § Aloiteoikeus
116 § Aloitteen käsittely
117 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Hallintosäännön liite 1
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/32
Hallintosäännön liite 2
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/39
Hallintosäännön liite 3
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867/41

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje