Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

TSV-jätetaksa 2020

vaihtoehtoinen nimi: Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätetaksa (Jyväskylä, Laukaa, Muurame)Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2019/15.
Voimaantulo 1.1.2020 Jyväskylässä ja Muuramessa sekä 1.2.2020 Laukaassa
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1232844


SISÄLTÖ

YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSASTA
1 § Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue
2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset
TSV-PALVELUN MAKSUT
3 § Tyhjennysmaksujen perusteet
4 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, JYVÄSKYLÄ
5 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, MUURAME
6 § Jätteen keräysvälineiden tyhjennysmaksut, LAUKAA, 1.4.2020 alkaen
7 § Lisämaksut
VOIMAANTULO
8 § Voimaantulo


YLEISTÄ KUNNAN TOISSIJAISELLE VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN TAKSASTA

1 § Jätetaksan perusteet ja soveltamisalue

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kerääminen, kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus, valistus sekä jätehuollon kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätemaksun perusteista määrätään TSV-jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Kuntien yhteisenä jätehuoltoviran- omaisena toimii Jyväskylän seudun jätelautakunta (jäljempänä jätehuoltoviranomainen). Lakisääteiset, kunnille kuuluvat, jätehuollon palvelutehtävät hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy, osakassopimuksen mukaisesti. Mustankorkea Oy hoitaa jätelautakunnan lukuun jätemaksujen laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Jätemaksut suoritetaan Mustankorkea Oy:lle.

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvaan jätteeseen eli TSV-jätteeseen, pois lukien sako- ja umpikaivoliete. Kunnan on järjestettävä muun kuin sen vastuulle jätelain 32 §:ssä tarkoitetun jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Taksa on voimassa jätehuoltoviranomaisen toimialueella Jyväskylässä ja Muuramessa sekä 1.4.2020 alkaen Laukaassa. Taksa koskee kunnan toissijaisen vastuun perusteella kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetettavaa yhdyskuntajätettä.

2 § Jätemaksun suorittamisvelvollisuus ja maksumuistutukset

Jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon Mustankorkea Oy järjestää.

Maksuvelvollisella on oikeus tehdä jätemaksusta (jätelain 82 §:n mukaisesti) muistutus 14 päivän kuluessa laskun saamisesta jätehuoltoviranomaiselle. Lasku on jätelain 83 §:n mukaisesti maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua muutoksenhaun johdosta alennetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta.

Maksamattomasta laskusta Mustankorkea Oy lähettää yhden maksuhuomautuksen, josta peritään viivästysmaksua 5,00 €. Tämän jälkeen perintä siirretään perintätoimiston hoidettavaksi. Maksamattomasta jätemaksusta veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

TSV-PALVELUN MAKSUT

3 § Tyhjennysmaksujen perusteet

Jäteastian tyhjennysmaksu muodostuu kuljetus- ja käsittelyosasta. Jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden, tyhjennyskertojen ja jätelajin perusteella. Tyhjennykset tehdään jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatun, jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysrytmin mukaisesti ja maksu määrätään kaikista näistä tyhjennyksistä tai tyhjennysyrityksistä. Mikäli jäteastia on jätteitä noudettaessa tyhjä, veloitetaan jätetaksan mukainen jäteastian tyhjennysmaksu.

Jätemaksua ei veloiteta, mikäli jäteastia on jäänyt tyhjentämättä Mustankorkea Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin vuoksi. Maksun saajan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Mustankorkea Oy:lle viipymättä 3 arkipäivän kuluessa.

Mustankorkea Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota seuraavia:
• Jäteastia on täytetty liian painavaksi tai jäteastiaan on laitettu sellaisia jätteitä, joita ei saa voimassa olevan lainsäädännön tai jätehuoltomääräysten perusteella laittaa kyseiseen astiaan.
• Jäteastialle johtava kiinteistön pihatie tai yksityistie on niin huonokuntoinen, ettei sitä ole turvallista ajaa jäteautolla.
• Tiellä tai jätteiden keräyspaikalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä tai jäteastioita ei voida tyhjentää kiinteistöllä olevan esteen vuoksi.
• Jäteastiaa ei sen rikkinäisyyden tai jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä.
• Jäteastiat eivät ole sovitulla keräyspaikalla, niitä ei löydetä tai ne eivät sovellu koneelliseen kuormaukseen.

Jäteastian tyhjennysyrityksestä veloitetaan jätetaksan mukainen jäteastian tyhjennysmaksu, mikäli jäteastian tyhjennys jää tekemättä edellä mainittujen tai muiden kiinteistöllä vallinneiden syiden vuoksi. Maksua ei kuitenkaan peritä, mikäli maksun saaja on ilmoittanut poikkeavasta tilanteesta Mustankorkea Oy:lle vähintään kahta viikkoa ennen tyhjennyspäivää.

jatkuu >>

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje